Dietetyka


Nazwa kierunku studiów: Dietetyka
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Główny cel kształcenia: zasadniczym celem kształcenia na kierunku Dietetyka, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych, jest współodpowiedzialność za zdrowie, zarówno indywidualnego pacjenta, jak i grup ludności, oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia. Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje zagadnienia leczenia żywieniowego, dietoterapii, a także dietoprofilaktyki. W toku kształcenia na kierunku Dietetyka przekazywana jest studentom nowoczesna wiedza z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz umiejętności praktyczne pozwalające na udzielanie świadczeń z zakresu dietetyki na najwyższym poziomie, kształtowana jest nienaganna postawa etyczno-moralna, a także umiejętność zarządzania pracą własną i całego zespołu. Program studiów na kierunku Dietetyka jest nowoczesny i dostosowany do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku edukacyjnego i potrzeb z zakresie wszelkiego rodzaju działalności w obszarze ochrony zdrowia. Stały wzrost w społeczeństwie odsetka ludzi w podeszłym wieku i zwiększenie występowania zjawiska chorób żywieniowo-zależnych stwarza potrzebę wykształcenia odpowiedniej liczby wysoko wyspecjalizowanych dietetyków, przygotowanych także do szeroko zakrojonych działań na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

Absolwent studiów:

Absolwent kierunku Dietetyka jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia.

Absolwent kierunku Dietetyka posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • krajowych i międzynarodowych standardów żywieniowych,
 • metod oceny potrzeb żywieniowych w stanie zdrowia i choroby,
 • opracowania receptur dietetycznych,
 • technologii przygotowywania potraw,
 • działalności oświatowej i promocyjnej,
 • prowadzenia i nadzorowania wszystkich elementów przygotowania żywności, stosownej dokumentacji i kontroli jakości,
 • języka obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
 • umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Poza wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach zajęć dydaktycznych w Uczelni absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka powinien zostać przygotowany do samokształcenia w dziedzinie dietetyki oraz do kontynuowania doskonalenia zawodowego (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne).

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy m. in.:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali,
 • innych placówkach zbiorowego żywienia (catering),
 • w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • instytucjach związanych odpowiedzialnych za promocję zdrowego żywienia i poradnictwo żywieniowe,
 • w zakładach żywienia,
 • w ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem
 • organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).

Ponadto Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Zarządzanie


Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Główny cel kształcenia: danie studentowi narzędzi do zrozumienia funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości. Nabywa on poszukiwaną przez pracodawców regionu wiedzę z działów szczegółowych – m.in. rachunkowości, organizacji produkcji, marketingu, czy zarządzania zasobami ludzkimi, pogłębianą w wybranym przezeń zakresie zajęć praktycznych i seminarium dyplomowym. Jednocześnie zaś uzyskuje kompetencje specjalisty wykonującego różne role w zespole. Studia nakierowane są bowiem na kształtowanie również kompetencji miękkich z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole oraz organizowanie pracy własnej i w ramach zespołu.

Absolwent studiów:

 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, teorie, metody oraz występujące miedzy nimi zależności, szczególnie obejmujące wiedzę z zakresu: nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych; funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje non-profit) oraz ich zarządzania; zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa; zarządzania ryzykiem w działalności danej jednostki; zarządzania projektami; zarządzania jakością; procesów informacyjnych w zarządzaniu; zarządzania zasobami ludzkimi; marketingu i badań marketingowych; finansów i rachunkowości; znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jednocześnie absolwent zna i rozumie różnorodne, złożone uwarunkowania prowadzonej przez daną organizacje działalności.
 • Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, w sposób innowacyjny wykonywać zadania oraz rozwiązywać złożone i nietypowe problemy natury organizacyjnej i zarządczej, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Posiada praktyczne umiejętności z zakresu m. in.: rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów, związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacyjnymi; kierowania  procesami zarządczymi; podejmowania działań na rzecz realizowania poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, motywowania, kontrolowania) w różnego typu organizacjach; posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, w tym również słownictwem biznesowym; analizowania otoczenia rynkowego, planowania strategii rozwoju i działań przedsiębiorstwa, w tym strategii marketingowych, reklamowych i promocyjnych; tworzenia biznesplanów; skutecznego komunikowania się, negocjowania i argumentowania; kierowania pracami zespołowymi, projektowymi, zadaniowymi; analizowania i wyjaśniania zjawisk i praw gospodarczych, zachodzących w organizacjach; posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami zarządzania z zastosowaniem technologii informacyjnych; opracowywania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych, strategii oraz procesów zarządzania w danej instytucji, przedsiębiorstwie.
 • W zakresie kompetencji społecznych jest gotów m. in. do: samodzielnego planowania własnego rozwoju zawodowego – permanentnego, ustawicznego, zawodowego kształcenia się; organizacji pracy własnej i innych, w tym odpowiedniego pełnienia ról zawodowych z przestrzeganiem etyki zawodowej; ponoszenia odpowiedzialności i konsekwencji podejmowanych decyzji, przede wszystkim  w obszarze działalności zawodowej (rozumiejąc swoją rolę w organizacji); samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznych ocen w stosunku do realizowanych działań – własnych oraz zespołów, którymi kieruje;- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy; inicjowania działań na rzecz środowiska społecznego i interesu publicznego.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy m. in.:

 •  jako specjalista organizacji i zarządzania w różnego tupu instytucjach i przedsiębiorstwach;
 • jako menedżer/kierownik niższego i średniego szczebla zarządzania w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego (instytucjach administracji państwowej, samorządowej), organizacjach non-profit);
 • na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i analitycznych, np. w działach planowania, kontroli jakości, kadr (HR), marketingu, analiz statystycznych itp.;

Ponadto Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające, doskonalące  z zakresu szeroko ujętej problematyki zarządzania

Program studiów 2020/2021

Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Nazwa kierunku studiów: Filologia – filologia angielska (język angielski w biznesie, prawie i administracji)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele uczenia:
• rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
• wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii krajów angielskiego obszaru językowego, nauk o komunikacji społecznej i mediach;
• rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie i poszanowanie innych kultur;
• podstawowe, praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu specjalistycznego języka biznesowego i organizacji pracy w biurze, przekładoznawstwa, technik negocjacji i prezentacji oraz kreowania wizerunku firmy (specjalność: język angielski w biznesie i administracji);
• praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z obszaru turystyki, pilotażu, zarządzania oraz technik psychospołecznych (specjalność: język angielski w turystyce);
• nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego;
• kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, z włączeniem komunikacji wielokulturowej;
• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Typowe miejsca pracy absolwentów:
Język angielski w biznesie, prawie i administracji:
• instytucje samorządu lokalnego
• firmy i korporacje międzynarodowe
• jednostki projektowe, gospodarcze i administracyjne
• wydawnictwa i media elektroniczne

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doskonalące.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku pedagogika realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Nieodłączną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe realizowane w placówkach oświatowych.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Terapia pedagogiczna, to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne bądź wyrównawcze. Jest to oddziaływanie specjalistyczne na dziecko, które wykazuje nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego.

Dzięki działaniom terapii pedagogicznej stosowanej w obrębie psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju, łagodzenia objawów zachowania, które społecznie jest nieakceptowane i postrzegane jako niewłaściwe czy niedostosowane do norm społecznych.

Dzięki działaniom terapii pedagogicznej istnieje u dziecka możliwość kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym, szkolnym, rówieśniczym czy domowym.

Prowadząc terapię pedagogiczną pomóc możesz:

1)   uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym, wadami wymowy;

2) uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, np. z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera;

3)  dzieciom  niedostosowanym do życia społecznego, by mogły prawidłowo funkcjonować w świecie codziennym;

4) dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce, które są wynikiem posiadanych wad rozwojowych.

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone mogą być w przedszkolu, szkole lub innej placówce ukierunkowanej na pomoc dla dzieci i młodzieży, np. w gabinecie czy placówce terapii logopedycznej, psychologicznej, rewalidacyjnej. Wybierając ten kierunek zyskujesz możliwość podjęcia zatrudnienia w tych instytucjach.

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby.

Każde dziecko rozwija się zarówno intelektualnie, emocjonalnie, jak i fizycznie w swoim własnym tempie. W trakcie tego rozwoju napotyka na różnego rodzaju trudności w przystosowaniu do życia społecznego. Niektóre dzieci rodzą się z takimi dysfunkcjami, u innych ujawniają się one w trakcie rozwoju. Studia realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na kierunku Pedagogika, moduł Terapia Pedagogiczna pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy w dynamicznie rozwijającej się sferze rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
 • zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych,
 • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Możliwość kontynuacji kształcenia: absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających/doskonalących w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauk, szczególnie w dziedzinie nauk społecznych.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Kosmetologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: KOSMETOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku kosmetologia realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe oraz udział w imprezach branżowych organizowanych na terenie całej Polski.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele uczenia: Celem kształcenia na studiach I stopnia na kierunku Kosmetologia jest przygotowanie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie kosmetologii, posiadających ogólną wiedzę z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie różnych zabiegów kosmetycznych, manualnie jak i z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury. Interdyscyplinarny charakter kształcenia umożliwia absolwentom skuteczne wykonywanie zadań zawodowych z uwzględnieniem doradztwa kosmetologicznego, receptury kosmetycznej oraz prawno-ekonomicznych zasad działalności gospodarczej.

 

Typowe miejsca pracy absolwentów: gabinety kosmetyczne, salony piękności zlokalizowane w hotelach, ośrodkach odnowy biologicznej, SPA, ośrodkach uzdrowiskowych, wypoczynkowych oraz w pawilonach centrów usługowych, laboratoria firm farmaceutycznych i kosmetycznych, przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją kosmetyków, kosmetologiczne firmy doradcze, firmy zajmujące się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania kosmetyków, redakcje czasopism kosmetycznych, szkoły policealne oferujące kształcenie w zakresie kosmetologii.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia (magisterskie) z zakresu kosmetologii i nauk pokrewnych, studia podyplomowe, kursy doszkalające z zakresu nauk o zdrowiu.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Techniki dentystyczne


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE (studia stacjonarne)

Studia na kierunku  techniki dentystyczne realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele uczenia: celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku Techniki dentystyczne jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów/absolwentów do wykonywania zawodu technika dentystycznego w pracowniach protetyki dentystycznej. Programu studiów opiera się na treściach programowych z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W trakcie realizacji programu kształcenia student poznaje od strony medycznej i praktycznej podstawy technik protetycznych i ortodontycznych, zasady ich wykorzystania w projektowaniu, wykonawstwie i naprawie uzupełnień protetycznych oraz ortodontycznych. Zgłębia zagadnienia z zakresu technik dentystycznych, chirurgii szczękowej, anatomii, materiałoznawstwa protetycznego oraz biomechaniki i uczy się praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych przypadkach klinicznych i laboratoryjnych. Posiada kwalifikacje pomocne w rozwiązywaniu problemów związanych ze specyfiką kierunku. Kształcenie na kierunku technik dentystyczny umożliwia studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności, które wskazują na jego profesjonalne podejście do zawodu.

 

Typowe miejsca pracy absolwentów:
• publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
• prywatne pracownie i laboratoria protetyczne
• prywatne kliniki stomatologii estetycznej i protetyki
• producenci materiałów i urządzeń protetycznych
• sklepy medyczne
• przedstawicielstwa handlowe
• własne pracownie techniczno-dentystyczne
• prywatne kliniki stomatologii estetycznej i protetyki UE

Możliwość kontynuacji kształcenia: w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu np. studia II stopnia na kierunku, pn. zdrowie publiczne, a także studia podyplomowe, np. pn. zarządzanie w służbie zdrowia, kursy doszkalające w poszczególnych dziedzinach technik dentystycznych np. protezy Overdenture, ceramika wtryskowa, specjalistyczne aparaty ortodontyczne.

Program studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Administracja


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ADMINISTRACJA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku administracja realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w instytucjach administracji publicznej.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia, poziom 6
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Łączna liczba godzin:
• Kierunek Administracja finansów publicznych studia stacjonarne bez praktyk 1545, 2509 z praktykami , studia niestacjonarne 1053 bez praktyk, 2017 z praktykami.
• Kierunek Bezpieczeństwo w Europie studia stacjonarne bez praktyk 1545, 2509 z praktykami , studia niestacjonarne 1110 bez praktyk, 2074 z praktykami.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele uczenia się:
• nabycie wiedzy w zakresie regulacji prawnych, stosunków prawnych i instytucji prawnych niezbędnych w funkcjonowaniu w ramach administrowania;
• poznanie praktyki stosowania prawa w administracji a oparciu o orzecznictwo sądów, decyzje organów, pisma administracji i uchwały organów kolegialnych;
• nabycie praktycznej umiejętności stosowania prawa w administracji;
• przygotowanie do stosowania prawa zarówno w organach jednostek sektora finansów publicznych, jak również w podmiotach gospodarczych;
• praktyczne przygotowanie do realizacji zawodów związanych ze stosowaniem prawa, zarówno w administracji publicznej, jak również w administracji podmiotów gospodarczych;
• nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego;
• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

Sylwetka absolwenta

Administracja finansów publicznych
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja, w tym: Administracja finansów publicznych, profil praktyczny posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej w tym m.in. w organach administracji skarbowej, organach nadzoru i kontroli finansowej, ubezpieczeń społecznych, w jednostkach samorządu terytorialnego, policji itp. Kierunek i program kształcenia uwzględniają praktyczne przygotowanie absolwenta. Szeroka oferta form kształcenia takich jak ćwiczenia, warsztaty z uwzględnieniem wizyt studyjnych prowadzonych przez praktyków, umożliwia poznanie procesów związanych z finansami publicznymi jak również przygotowanie do atrakcyjnych zawodów na rynku pracy. Absolwent posiada przygotowanie do zdobycia dalszego kierunkowego wykształcenia. Teoretyczna wiedza uzupełniona jest praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie realizowanego przez Uczelnię programu nauczania z udziałem specjalistów -praktyków w określonych dziedzinach.

Administracja bezpieczeństwa w Europie
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Administracja, w tym: Administracja bezpieczeństwa w Europie, profil praktyczny posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w administracji publicznej zarówno rządowej jak i samorządowej w tym m.in. w administracji skarbowej (służby celne, podatkowe) policji, straży granicznej, administracji publicznej związanej z zarządzeniem kryzysowym itp. Kierunek i program kształcenia uwzględniają praktyczne przygotowanie absolwenta. Szeroka oferta form kształcenia takich jak ćwiczenia, warsztaty z uwzględnieniem wizyt studyjnych prowadzonych przez praktyków, umożliwia poznanie podstawowych problemów i kierunków związanych z bezpieczeństwem w Europie, jak również przygotowanie do atrakcyjnych zawodów. Absolwent posiada przygotowanie do zdobycia dalszego kierunkowego wykształcenia. Teoretyczna wiedza uzupełniona jest praktycznymi umiejętnościami zdobytymi w trakcie realizowanego przez Uczelnię programu nauczania z udziałem specjalistów -praktyków w określonych dziedzinach.

Główny cel kształcenia: przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych , typowych i nietypowych złożonych zadań; umiejętności podejmowania decyzji administracyjnych.

Typowe miejsca pracy absolwentów:
• urzędy organów administracji samorządowej
• urzędy organów administracji rządowej
• szkoły podstawowe
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające w różnych dziedzinach nauk.

Program studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Pielęgniarstwo


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne)

Studia na kierunku pielęgniarstwo realizowane są w oparciu o aktualne standardy kształcenia pielęgniarek, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe realizowane na poszczególnych oddziałach szpitalnych. Bazą szkoleniową do praktycznej nauki zawodu są okoliczne przychodnie i szpitale m.in. Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa

Ogólne cele uczenia: przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu.

Absolwent, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych, potrafi udzielać świadczenia w zakresie zapobiegania chorobom oraz sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem, w tym niepełnosprawnym i umierającym oraz samodzielnie wykonywać zawód z zachowaniem zasad etyki ogólnej i zawodowej. Absolwent posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem.

Absolwent kierunku pn. pielęgniarstwo posiada (zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo) wiedzę z zakresu:
– pielęgniarstwa ogólnego (szczegółowa)
– innych nauk medycznych (ogólna)
– znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii, odnoszących się
do wykonywania zawodu pielęgniarki
umiejętności z zakresu:
– korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki
– udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom
– sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym
– samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw
– organizowania pracy własnej: nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia
kompetencje społeczne z zakresu:
– skutecznego porozumiewania się z pacjentem oraz postawy empatycznej
– świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta
– świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy m.in. w:
– podmiotach leczniczych, podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych;
– w podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej;
– w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia;
– w domach pomocy społecznej, placówkach oświatowo-wychowawczych;
– w placówkach nauczania i wychowania;
– w zakładach pracy chronionej;
– w służbie medycyny pracy;
– w jednostkach systemu ratownictwa medycznego;
– w sanatoriach i uzdrowiskach;
– w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, kształcenie podyplomowe.

Program studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Architektura wnętrz


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku architektura wnętrz realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe (w tym zagraniczne) oraz plenery malarskie i warsztaty dekoratorskie.

Studia skierowane są do osób charakteryzujących się zmysłem artystycznym, bogatą wyobraźnią, wrażliwością na piękno, dużym poczuciem estetyki, których fascynuje design.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Ogólne cele uczenia: głównym celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie absolwenta do zawodu projektanta wnętrz na poziomie umożliwiającym czynne podejmowanie i wykonywanie różnorodnych zadań, wchodzących w zakres architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego.

 

Typowe miejsca pracy absolwentów: w biurach projektowych, architektonicznobudowlanych, wnętrzarsko-designerskich jako architekt wnętrz; w agencjach reklamowych na stanowisku grafika; w ośrodkach kultury, teatrach i na planie filmowym w charakterze dekoratora; w firmach handlowych jako specjaliści od urządzania ekspozycji; przedsiębiorstwach produkcyjnych, zajmujących się wyposażeniem wnętrz mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przestrzeni publicznych w charakterze pracownika działu projektowego; w salonach branżowych, np. meblowych, z armaturą sanitarną, ceramiką jako konsultant-projektant; przedsiębiorstwach produkcyjnych, jako pracownik działu projektowego wzorów przemysłowych; dużych sieciach handlowych jako kierownik działów promocji; własnych firmach projektowo-usługowych.

Możliwość kontynuacji kształcenia: absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających/doskonalących w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauk, szczególnie w dziedzinie sztuki i nauk technicznych.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dla kandydata


 

Odpłatna usługa edukacyjna  „potwierdzania efektów uczenia się zdobytych  poza formalną edukacją” (art. 2, ust. 1, p. 180,  Nowelizacji Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  - Dz. U. z 11 lipca 2014, poz. 1198).

Efekty uczenia się:
to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych zarówno w procesie kształcenia w systemie studiów, jak i w procesie uczenia się poza systemem studiów.

Zadania uczelni:

 • stwierdzenie - na podstawie jednoznacznych dowodów oraz w trybie jasnych procedur - czy i w jakim stopniu dorosła osoba, która nie ukończyła formalnego procesu kształcenia, opanowała określone efekty uczenia się, właściwe dla określonego procesu edukacji formalnej;
 • przyznanie punktów ECTS potwierdzających opanowanie tych efektów na określonym poziomie i profilu kształcenia w danej szkole wyższej (nie więcej niż 50%)

 

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 1. Osobie, która ubiega się o przyjęcie na:
  a) studia pierwszego stopnia i posiada świadectwo dojrzałości oraz co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego;
  b) studia drugiego stopnia, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata/inżyniera lub równorzędnym, i co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
  c) kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia, gdy osoba posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego.
 2. Na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia bądź kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia mogą ubiegać się również absolwenci kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych. W tych przypadkach nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W roku akademickim 2018/2019 efekty uczenia się – zdobyte w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej - mogą zostać potwierdzone kandydatom, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunki:

- administracja, studia pierwszego i drugiego stopnia,
- logistyka pierwszego stopnia,
- filologia.

Szczegółowe informacje:

Uchwała nr 34/2015 Senatu PWSZ AS w Wałbrzychu z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji procesu potwierdzania efektów uczenia się

Zarządzenia Rektora:

rok akademicki 2015/2016
rok akademicki 2016/2017
rok akademicki 2017/2018
rok akademicki 2018/2019

Kontakt:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641 92 03, 74 641 92 04, 74 641 92 08, 74 641 92 25, 74 641 92 05

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, pokój nr 24, 25, 27
rekrutacja@pwsz.com.pl
tel. (+48) 74 641-92-03,  74 641-92-04,  74 641-92-08, 74 641-92-25,  74 641-92-05

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy:

 • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
 • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
 • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

Więcej informacji tutaj.

Warto sprawdzić

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS - elektroniczną legitymację studencką.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie ELS w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz uiścić opłatę. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 36/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Magdalena Manikowska

Zastępcy przewodniczącej: Klaudia Szpak, Jakub Wojnowski

Sekretarz: Marta Rosłoń

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

Materiały archiwalne Telewizji Zamkowej.