Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych


mgr inż. Ewa Dziubak

Pracownik Instytutu Przyrodniczo-Technicznego i Społeczno-Prawnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od 2008 roku zajmuje się bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni na terenie miasta Wałbrzycha, powiatu wałbrzyskiego i województwa dolnośląskiego. Organizuje konferencje międzynarodowe i ogólnopolskie na temat rozpoznania zagrożeń, jakie niesie ze sobą wirtualna rzeczywistość. Była koordynatorem badań z ramienia Zespołu Edukacji dla Bezpieczeństwa działającym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk nt. „Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym”. Jest pomysłodawcą innowacyjnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni powołanego przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. Przygotowała oraz wdrożyła innowacyjny program wychowawczy i profilaktyczny skierowany do szkół, uczniów i ich rodziców dotyczący zagrożeń świata wirtualnego.

Senat


Skład Senatu w kadencji 2020-2024

Przewodniczący Senatu – Rektor – prof. dr hab. Robert Wiszniowski

1. dr hab. Piotr Szymaniec
2. dr Agnieszka Mroczek-Czetrwetyńska
3. dr Piotr Kowalski
4. dr Tomasz Orzech
5. dr Małgorzata Radyńska
6. dr Waldemar Sęczyk
7. dr Monika Gawłowska
8. dr Krystian Niedojad
9. dr Ewa Żeligowska
10. mgr Małgorzata Kowalik
11. mgr Aleksandra Pawlak
12. lic. Marcin Lipnik
13. mgr Edyta Mirek
14. mgr Rafał Pszczolarski
15. Alicja Kołakowska
16. Alicja Kleszcz
17. Katarzyna Poliksza
18. Michał Domagała

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich


 dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Pracę doktorską obroniła w listopadzie 2013 na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

W trakcie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu od początku związana z Instytutem Przyrodniczo-Technicznym (kierunek turystyka i logistyka). Od roku akademickiego 2017/2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego dla kierunku logistyka.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce związanej z logistyką w gospodarce turystycznej. Za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2017). Beneficjentka wewnętrznego grantu badawczego Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów.

Doktor Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska organizuje dla studentów logistyki, m.in.: spotkania z praktykami i certyfikowane kursy TransEdu. Ponadto była współpomysłodawczynią i współrealizatorką projektów: Logistycy na start, finansowanego ze środków Cedrob (kursy zawodowe i kompetencyjne dla studentów logistyki) oraz Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe finansowanego ze środków BZWBK (podniesienie kompetencji biznesowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu poprzez spotkania z mentorami biznesu), Stawiamy na kształcenie praktyczne! Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (podniesienie kompetencji zawodowych studentów, nauczycieli i pracowników administracji). Opiekun Koła Naukowego Przedsiębiorczości Eventus, reaktywowanego w roku akademickim 2018/2019.

Mieszkanka Karpacza, pasjonatka pieszych wędrówek po górach.

Rektor


prof. zw. dr hab. Robert Wiszniowski

Profesor R. Wiszniowski jest pracownikiem Instytutu Społeczno-Prawnego naszej Uczelni. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego: „Polish Political Science Review. Polski Przegląd Politologiczny”, od 2016 roku członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, jest również wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego.