Informacje ogólne


Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

1. Organizatorzy i kadra dydaktyczna

Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku (WUTW) przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu został powołany na mocy uchwały nr 20/2011 Senatu PWSZ AS i jest formą edukacji ustawicznej dla osób po 55. roku życia.
Zajęcia w Wałbrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzą wykładowcy oraz pracownicy naukowo- dydaktyczni PWSZ AS i Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Adresaci

WUTW kieruje ofertę zajęć dydaktycznych do osób po 55. roku życia, chcących rozwijać swoje pasje i zainteresowania w różnych dziedzinach nauki.
Program WUTW daje możliwość realizacji planów i marzeń, które były dotychczas nie do pogodzenia z życiem zawodowym i obowiązkami wobec rodziny.

3. Charakterystyka i program studiów

Cele kształcenia w ramach Wałbrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:

 • aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin nauki
 • rozwijanie pasji i zainteresowań
 • ułatwienie kontaktów z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji (służba zdrowia, ośrodki sanatoryjne i rehabilitacyjne, ośrodki kultury)
 • podtrzymanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej
 • szerzenie profilaktyki prozdrowotnej w „kwiecie wieku”.

Treści programowe:

Zajęcia realizowane są w ramach następujących profili tematycznych:

 • językowy (lektoraty języka angielskiego i niemieckiego)
 • informatyczny (obsługa wybranych programów komputerowych i poczty elektronicznej, zakładanie profili na portalach społecznościowych, surfowanie po Internecie)
 • turystyczny (wycieczki, rajdy, prelekcje i prezentacje ciekawych miejsc w Polsce i za granicą, ABC pierwszej pomocy)
 • rekreacyjny (nordic- walking, gimnastyka ogólno-ruchowa, zajęcia w siłowni, zajęcia fitness)
 • społeczno – prawny (prawo rodzinne i majątkowe, prawo pracy, ubezpieczenia, prawo konsumenta, spadki i darowizny)
 • artystyczny (warsztaty plastyczne , warsztaty tkackie)
 • przyrodniczy (projektowanie ogrodów, dobór i uprawa roślin, współczesne trendy w architekturze krajobrazu, florystyka)
 • kosmetologiczny (sekrety urody, zabiegi upiększające i poprawiające kondycję skóry, makijaż anti-aging, zabiegi podologiczne)
 • literacki (prezentacje i dyskusje na temat literatury wspólczesnej)
 • logistyczny (najsłynniejsze doświadczenia w historii fizyki, gry strategiczne)
 • humanistyczny (relacje rodzinne, pielęgnowanie więzi rodzinnych, przemiany współczesnej rodziny, pedagogika starzenia się i starości, potencjał uczenia się w „kwiecie wieku”).

Formy zajęć:

 • wykłady, seminaria, warsztaty, prezentacje multimedialne oraz prelekcje i spotkania z ważnymi osobistościami życia społecznego, politycznego i kulturalnego
 • zajęcia praktyczne z zakresu rysunku, malarstwa, tkania, kultury fizycznej i rekreacji, kosmetologii (makijażu i wizażu)
 • wycieczki turystyczne i krajoznawcze.

4. Czas trwania i terminy zajęć

Rok akademicki trwa dwa semestry: I semestr rozpoczyna się w październiku i kończy 30.01. , semestr II rozpoczyna się 15.02. i kończy rozdaniem dyplomów w dniu Święta Uczelni, tj. 15.06. danego roku akademickiego.
Zajęcia odbywają się w piątki (w godzinach od 15.00 do 19.00) i wybrane soboty od 9.00 do 13.00.

5. Warunki uczestnictwa

 • kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w budynku A ul. Zamkowa 4, pokój 116)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • jedna aktualna fotografia
 • wpisowe.

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Prezes Zarządu – mgr Michał Broda
1. Wiceprezes Zarządu – Paweł Kwiatkowski
2. Wiceprezes Zarządu – lic. Krzysztof Zyguła
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Absolwentów
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – mgr Tomasz Durajczyk
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – mgr Marta Sawicka
Sekretarz Komisji Rewizyjnej – mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła

Kontakt

email: absolwenci@pwsz.com.pl
telefon: 74 641-92-11

Statut
Deklaracja członkowska
Szanowni Studenci i Absolwenci! Serdecznie zachęcamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia Absolwentów naszej Uczelni. 
W
zór deklaracji członkowskiej dostępny jest w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich przy ul. Zamkowej 4 – pokój nr 27 oraz w wersji elektronicznej do druku w części „deklaracja członkowska”.
Wypełnioną deklarację można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na podany poniżej adres:
Stowarzyszenie Absolwentów PWSZ AS w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych

Wpłaty członkowskie
Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu w poczet Członków, prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłaty członkowskiej w wysokości 10 zł.

W sprawie wpłat należy kontaktować się telefonicznie pod numerem 74 641-92-11

Uczelnia


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Baza dydaktyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiuisa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) składa się z trzech, w pełni wyposażonych i przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, budynków zlokalizowanych przy:

 • ul. Zamkowej 4 (gmach główny uczelni, budynek A),
 • ul. Piotra Skargi 14a (budynek B),
 • ul. Piotra Skargi 14a (sala Auditorium Novum, budynek C).

Budynki usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie, w centrum miasta Wałbrzycha. Gmach dawnego Pałacu Czettritzów (bud. A) o powierzchni użytkowej – 3.316 m2, poddany (w 2004 r.) kompleksowej renowacji, otoczony jest zabytkowym parkiem (o powierzchni 4 ha) na terenie, którego studenci spędzają swój wolny czas. Uczelnia dysponuje miejscami parkingowymi.

Więcej informacji tutaj.

Charakterystyka Uczelni


W dniu 15 czerwca 1999 r. premier prof. Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia z dniem 1 lipca 1999 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu (Dz.U. 1999, Nr 55, poz. 578).

Funkcję pierwszego rektora uczelni powierzono prof. drowi hab. Czesławowi P. Dutce, poloniście związanemu dotychczas z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Profesor funkcję rektora pełnił nieprzerwanie przez dwie kadencje do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Uczelnia inaugurowała swoją działalność w mało funkcjonalnym budynku przy ul. Kombatantów 20 (Stary Zdrój). Początkowo prowadzono kształcenie w pięciu specjalnościach zawodowych (język polski, język angielski, język francuski, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Dopiero w listopadzie 1999 r. przyznano uprawnienia do kształcenia w ramach specjalności język niemiecki, zaś rok później w maju otrzymano zgodę na utworzenie specjalności administracja publiczna. W uczelni działały wówczas Instytut Języków Obcych i Turystyki oraz Instytut Pedagogiki i Języka Polskiego. Podstawową formą organizacji były studia dzienne bezpłatne. Uczelnia mogła także prowadzić studia w systemie wieczorowym oraz zaocznym, a także studia podyplomowe i kursy specjalne.

            W 2000 r. uczelnia otrzymała drugi obiekt usytuowany przy ul. Obrońców Westerplatte 39 (Piaskowa Góra). Przeprowadzono wówczas pierwsze zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni, w wyniku których powstały Instytut Pedagogiki, Instytut Języka Polskiego, Instytut Języków Obcych oraz Instytut Turystyki. W czerwcu 2000 r. powołano dodatkowy Instytut Administracji Publicznej.

            Pierwsze poważne zmiany w organizacji uczelni nastąpiły w roku 2002 kiedy to na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych, konieczne stało się przyporządkowanie istniejących specjalności zawodowych do ministerialnej listy kierunków studiów. Aby spełnić wszystkie ministerialne wymagania w tym zakresie dokonano m.in. zmian w strukturze organizacyjnej uczelni. Od roku akademickiego 2002/2003 w uczelni działały: Instytut Języków Obcych, Instytut Turystyki, Instytut Pedagogiki, Instytut Języka Polskiego oraz Instytut Administracji. Wzrastająca liczba studentów sprawiła, że pojawiły się problemy lokalowe, na które częściowym remedium okazał się kolejny budynek w Śródmieściu przy ul. Limanowskiego 9. Zintensyfikowane starania władz uczelni doprowadziły do otrzymania w 2004 r. zniszczonego, ale przepięknego zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Zamkowej 4 należącego niegdyś do rodu Czettritzów, a później Hochbergów. Konieczne prace modernizacyjne zostały przeprowadzone nakładem wielomilionowych środków, dzięki czemu renesansowy pałac odzyskał dawny blask.

                Rok 2005 był rokiem jednej bardzo istotnej zmiany. To właśnie wtedy na skutek wielu usilnych zabiegów na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2005 r. dokonano zmiany nazwy uczelni. Od tej pory po nazwie pojawia się imię patrona Angelusa Silesiusa. Patronem uczelni został wybitny poeta baroku, mistyk, lekarz, ksiądz, którego najsłynniejsze dzieło to Cherubinischer Wandersmann.

Władze uczelni stale zabiegały o poszerzenie oferty dydaktycznej. Podjęcie przez senat uchwały akceptującej wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego kierunku studiów politologia rozpoczęło żmudny proces procedury formalnej zakończonej sukcesem. Dzięki temu w roku akademickim 2005/2006 uczelnia po raz pierwszy poszerzyła swoją ofertę o nowy kierunek studiów, a w strukturze organizacyjnej pojawił się Instytut Politologii.

            W roku akademickim 2007/2008 doszło do połączenia Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Języków Obcych w Instytut Filologii. W maju 2008 r. upłynęła także druga kadencja dotychczasowego rektora. W wyniku wyborów Kolegium Elektorów powołało na stanowisko rektora prof. dr hab. Elżbietę Lonc, która pełni funkcję rektora od 1 września 2008 r. Nastąpiły także zmiany w strukturze uczelni, gdyż istniejące dotychczas jednostki organizacyjne przekształcono w Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Społeczno-Prawny oraz Instytut Turystyki i Rekreacji.

Nowa rektor wprowadziła jedną bardzo istotną zmianę w funkcjonowaniu uczelni: rozpoczęto starania o kierunki techniczne. Było to działanie zbieżne z ministerialnymi wytycznymi, które od 2008 r. dążyło do masowego zainteresowania studiami inżynierskimi. W ten sposób od roku akademickiego 2008/2009 pojawiają się studenci studiów inżynierskich, najpierw logistyki, później architektury krajobrazu, bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki przestrzennej. Nowością są kierunki z zakresu nauk o zdrowiu, takie jak kosmetologia oraz techniki dentystyczne.

            Niebagatelnym sukcesem było uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku administracja oraz logistyka, które były niejako spełnieniem próśb wielu studentów. Rezultatem intensywnie poszerzanej kierunkowej oferty studiów, a zwłaszcza studia II stopnia, był ponad pięciokrotny wzrost liczby studentów. Dlatego też władze zdecydowały się na zakup budynku przy ul. Piotra Skargi 14 a, który dotychczas należał do likwidującej swe oddziały zamiejscowe Akademii Ekonomicznej. Pozyskano także środki na budowę nowoczesnej sali audytoryjnej Audytorium Novum, która ostatecznie rozwiązała problemy lokalowe. Aby inklinacje o kampusie z prawdziwego zdarzenia stały się rzeczywistością zaadaptowano ponadto dwa dawne budynki gospodarcze na potrzeby nowoczesnego akademika. W ten sposób uczelnia dzisiaj to swoisty kompleks, położony w centrum Wałbrzycha, w niezwykle malowniczym i pełnym zieleni parkowym otoczeniu.

            Młodzi ludzie dość chętnie wybierają naszą uczelnię: regularnie studiuje ich ponad trzy tysiące, a dyplomy licencjata, inżyniera i magistra otrzymało dotychczas niemal 11 000 osób. Jeżeli do tego dodamy ciągłe wsparcie życzliwych ludzi oraz stały rozwój bazy materialnej, liczne doktoraty i coraz większe ambicje młodszej kadry naukowej to możemy mówić o solidnych działaniach PWSZ AS w przyszłości. Ten rezultat napawa optymizmem, że udało się zbudować społeczność akademicką w tym jakże trudnym mieście.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu to:

 • największa wałbrzyska publiczna Uczelnia,
 • około 2 tys. studentów,
 • trzy instytuty,
 • pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,
 • studia podyplomowe,
 • Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • nauka języków obcych,
 • konferencje naukowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • współpraca z uczelniami w kraju i zagranicą,
 • Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Studenckie koła naukowe, zespoły,
 • Studencka telewizja "TV Zamkowa".

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu im. Angelusa Silesiusa
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4
tel. (0-74) 641 92 00, 641 92 01, fax 641 92 02
http://www.pwsz.com.pl, e-mail: pwsz@pwsz.com.pl

Dom Studenta „AS” zlokalizowany jest w dwóch budynkach przy ul. Zamkowej 6 (bud. E) i Zamkowej 8 (bud. F). DS posiada 66 miejsc w pokojach 1, 2 oraz 3-osobowych. W każdym pokoju znajduje się biurko, łóżko (kołdra, poduszka i koc), szafa ubraniowa i lodówka. Obiekty posiadają dostęp do Internetu. W każdym z dwóch budynków studenci mogą korzystać z kuchni, pralni i suszarni. Uczelnia nie zapewnia pościeli, sztućców, garnków, naczyń, środków czystości, środki do higieny osobistej, itp.

Władze


30.09.2016. Inauguracja roku akademiskiego w wałbrzyskiej PWSZ. fot. Jacek Zych / PWSZ

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek – Rektor

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W Uniwersytecie Wrocławskim pracował początkowo na stanowisku asystenta, potem adiunkta, a obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora otrzymał w roku 1982 na podstawie dysertacji pt. Landfrydy śląskie, a w 1994 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – historii prawa na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych na przykładzie 1715 roku. W uczelni wrocławskiej w latach 1999–2001 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Prawa i Administracji odpowiadając za kierunek administracja.

Z wyższym szkolnictwem zawodowym związany jest od 1998 roku – początkowo pracował w Państwowej Wyższej Szkole im. Witelona w Legnicy, a od 1 października 2009 roku jest pracownikiem Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień historii ustroju i prawa polskiego, dziejów ustroju i prawa na Śląsku, podziałów administracyjno-terytorialnych, praw mniejszości narodowych. Interesuje się także parlamentaryzmem oraz dziejami i ustrojem samorządu terytorialnego. Jest znawcą komparatystyki i prawoznawstwa wraz z korzeniami i ewolucją  instytucji ustrojowych i prawnych oraz ich współczesnym definiowaniem. Autor sześciu monografii naukowych, kilkunastu prac zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, głównie z zakresu z historii ustroju i prawa polskiego.

Rektor

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich -  dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska,

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, pracę doktorską obroniła w listopadzie 2013, na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W trakcie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu od początku związana z Instytutem Przyrodniczo-Technicznym (kierunek turystyka i logistyka). Od roku akademickiego 2017/2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego dla kierunku logistyka. Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce związanej z logistyką w gospodarce turystycznej. Za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2017). Beneficjentka wewnętrznego grantu badawczego Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów. Doktor Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska organizuje dla studentów logistyki m.in.: spotkania z praktykami i certyfikowane kursy TransEdu. Ponadto była współ-pomysłodawczynią i współ-realizatorką projektów: Logistycy na start, finansowanego ze środków Cedrob (kursy zawodowe i kompetencyjne dla studentów logistyki) oraz Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe finansowanego ze środków BZWBK (podniesienie kompetencji biznesowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu poprzez spotkania z mentorami biznesu), Stawiamy na kształcenie praktyczne! Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (podniesienie kompetencji zawodowych studentów, nauczycieli i pracowników administracji). Opiekun Koła Naukowego Przedsiębiorczości Eventus, reaktywowanego w roku akademickim 2018/2019. Mieszkanka Karpacza, pasjonatka pieszych wędrówek po górach.

Prorektor ds. nauki i współpracy - dr Teofil Moskal,

absolwent Wydziału Prawa Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czerwcu 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy pt. Sieć bezpieczeństwa finansowego w sektorze bankowym. Aspekty prawne uzyskując stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo finansowe. Rozprawa została wyróżnioną nagrodą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.
Działalność naukowo – zawodową realizował w Uniwersytecie Wrocławskim, pracując w różnych jednostkach organizacyjnych uczelni. W latach 2002-2004 zatrudniony był w Biurze Promocji i Informacji, gdzie odpowiadał m.in. za kontakty z jednostkami zagranicznymi i współpracę z zagranicą. Od 2004 do 2009 roku pracował w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr, gdzie zajmował się monitorowaniem, przygotowaniem, zarządzaniem dokumentacją oraz realizowaniem projektów związanych z instytutowym kierunkiem działalności, m.in. 6 programu oraz kolejnych edycji programów ramowych UE, programu Innovint (Interreg IIIc), programu Intas oraz współpracą z regionalnymi ośrodkami (Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Biuro Programów Unii Europejskiej i Współpracy Regionalnej UWr). Od 2009 do 2011 r. pracował w Biurze Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od październiku 2011 r. zatrudniony w Instytucie Społeczno-Prawnym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.
Od 2001 r. jest związany z działalnością Niemiecko–Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego - forum bilateralnej kooperacji naukowej i intensyfikacji współpracy polsko–niemieckiej, którego celem jest pogłębianie współpracy naukowej między polskimi i niemieckimi naukowcami oraz realizacja międzynarodowych projektów służących pojednaniu między obu narodami.
Jest autorem monografii i kilku artykułów z zakresu prawa finansowego, a w szczególności z zakresu stabilności rynków finansowych.
W pracy naukowej i zawodowej posługuje się znajomością następujących języków obcych: niemiecki (biegle), angielski (w stopniu zaawansowanym), francuski (w stopniu średnim), rosyjskim (w stopniu podstawowym).

Kanclerz mgr Rafał Pszczolarski

Członkowie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (kadencja 2016-2020) 1. dr Małgorzata Babińska prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS 2. Jan Banik członek Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu 3. Krzysztof Brosig prezes Zarządu „Ronal Polska” 4. Jerzy Gajos b. dyrektor wałbrzyskiego oddziału ZUS 5. Henryk Gołębiewski Przewodniczący Konwentu; b. poseł na Sejm RP 6. dr hab. Piotr Jurek Rektor 7. Stanisław Longawa wójt gm. Kłodzko 8. Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu 9. Artur Mazurkiewicz prezes Zarządu Związku Pracodawców „Dolnośląscy Pracodawcy” 10. dr n. med. Roman Szełemej prezydent m. Wałbrzych 11. Marian Szulc prezes Ośrodka Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu 12. Leszek Świętalski sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP 13. Franciszek Waśniowski prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu 14. Szczepan Wojciaczyk dyrektor II oddziału Banku Zachodniego w Wałbrzychu 15. Jan Zwierko PWSZ AS 16. dr n. med. Maciej Żak prezes Zarządu NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” Sp. zo.o.
Skład Senatu w kadencji 2016-2020
1. prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
2. doc. dr Małgorzata Babińska
3. dr Sylwia Bielawska
4. dr hab. Paweł Borszowski, przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego
5. dr Beata Detyna
6. dr Monika Gawłowska
7. prof. dr hab. Henryk Gradkowski
8. Krzysztof Janczak
9. prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek
10. dr hab. Danuta Nowakowska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
11. Paweł Rakowski
12. dr Klaudia Stelmaszczyk
13. Patryk Stępień
14. mgr Anna Szpila
15. Marta Trepa
16. dr Małgorzata Wiszniowska
17. mgr Jan Zwierko

Senat


Skład Senatu w kadencji 2016-2020

1. prof. dr hab. Ryszard Andrzejak
2. doc. dr Małgorzata Babińska
3. dr Sylwia Bielawska
4. dr hab. Paweł Borszowski, przedstawiciel Uniwersytetu Wrocławskiego
5. dr Beata Detyna
6. dr Monika Gawłowska
7. prof. dr hab. Henryk Gradkowski
8. Krzysztof Janczak
9. prof. nadzw. dr hab. Piotr Jurek
10. dr hab. Danuta Nowakowska, przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
11. Paweł Rakowski
12. dr Klaudia Stelmaszczyk
13. Patryk Stępień
14. mgr Anna Szpila
15. Marta Trepa
16. dr Małgorzata Wiszniowska
17. mgr Jan Zwierko

Konwent


Członkowie Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (kadencja 2016-2020)

1. dr Małgorzata Babińska prorektor ds. dydaktycznych i studenckich PWSZ AS
2. Jan Banik członek Rady Nadzorczej Wałbrzyskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Wałbrzychu
3. Krzysztof Brosig prezes Zarządu „Ronal Polska”
4. Jerzy Gajos b. dyrektor wałbrzyskiego oddziału ZUS
5. Henryk Gołębiewski Przewodniczący Konwentu; b. poseł na Sejm RP
6. dr hab. Piotr Jurek Rektor
7. Stanisław Longawa wójt gm. Kłodzko
8. Zbigniew Ładziński prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu
9. Artur Mazurkiewicz prezes Zarządu Związku Pracodawców „Dolnośląscy Pracodawcy”
10. dr n. med. Roman Szełemej prezydent m. Wałbrzych
11. Marian Szulc prezes Ośrodka Szkolenia Technicznego w Wałbrzychu
12. Leszek Świętalski sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP
13. Franciszek Waśniowski prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu
14. Szczepan Wojciaczyk dyrektor II oddziału Banku Zachodniego w Wałbrzychu
15. Jan Zwierko PWSZ AS
16. dr n. med. Maciej Żak prezes Zarządu NZOZ Centrum Stomatologii „STOMAX” Sp. zo.o.