Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich


Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich –  dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska,

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, pracę doktorską obroniła w listopadzie 2013, na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2014 roku związana z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

W trakcie pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu od początku związana z Instytutem Przyrodniczo-Technicznym (kierunek turystyka i logistyka). Od roku akademickiego 2017/2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego dla kierunku logistyka.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce związanej z logistyką w gospodarce turystycznej. Za swoje osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2017). Beneficjentka wewnętrznego grantu badawczego Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów.

Doktor Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska organizuje dla studentów logistyki m.in.: spotkania z praktykami i certyfikowane kursy TransEdu. Ponadto była współ-pomysłodawczynią i współ-realizatorką projektów: Logistycy na start, finansowanego ze środków Cedrob (kursy zawodowe i kompetencyjne dla studentów logistyki) oraz Wałbrzyskie Warsztaty Biznesowe finansowanego ze środków BZWBK (podniesienie kompetencji biznesowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu poprzez spotkania z mentorami biznesu), Stawiamy na kształcenie praktyczne! Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (podniesienie kompetencji zawodowych studentów, nauczycieli i pracowników administracji). Opiekun Koła Naukowego Przedsiębiorczości Eventus, reaktywowanego w roku akademickim 2018/2019.

Mieszkanka Karpacza, pasjonatka pieszych wędrówek po górach.

Rektor


30.09.2016. Inauguracja roku akademiskiego w wałbrzyskiej PWSZ. fot. Jacek Zych / PWSZ

Prof. nadzw., dr hab. Piotr Jurek – Rektor

absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.
W Uniwersytecie Wrocławskim pracował początkowo na stanowisku asystenta, potem adiunkta, a obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Stopień doktora otrzymał w roku 1982 na podstawie dysertacji pt. Landfrydy śląskie, a w 1994 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa – historii prawa na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Funkcjonowanie śląskich zgromadzeń stanowych na przykładzie 1715 roku. W uczelni wrocławskiej w latach 1999–2001 pełnił funkcje prodziekana Wydziału Prawa i Administracji odpowiadając za kierunek administracja.

Z wyższym szkolnictwem zawodowym związany jest od 1998 roku – początkowo pracował w Państwowej Wyższej Szkole im. Witelona w Legnicy, a od 1 października 2009 roku jest pracownikiem Instytutu Społeczno-Prawnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół zagadnień historii ustroju i prawa polskiego, dziejów ustroju i prawa na Śląsku, podziałów administracyjno-terytorialnych, praw mniejszości narodowych. Interesuje się także parlamentaryzmem oraz dziejami i ustrojem samorządu terytorialnego. Jest znawcą komparatystyki i prawoznawstwa wraz z korzeniami i ewolucją  instytucji ustrojowych i prawnych oraz ich współczesnym definiowaniem. Autor sześciu monografii naukowych, kilkunastu prac zbiorowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, głównie z zakresu z historii ustroju i prawa polskiego.

Ogólna prezentacja Uczelni


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu to:

 • największa wałbrzyska publiczna Uczelnia,
 • około 2 tys. studentów,
 • trzy instytuty,
 • pozytywna ocena jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynieryjne) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz studia drugiego stopnia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym,
 • studia podyplomowe,
 • Wałbrzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 • nauka języków obcych,
 • konferencje naukowe,
 • możliwość uzyskania stypendium socjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • współpraca z uczelniami w kraju i zagranicą,
 • Biblioteka i Wydawnictwo Uczelniane,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego,
 • Studenckie koła naukowe, zespoły,
 • Studencka telewizja „TV Zamkowa”.

Historia uczelni


W dniu 15 czerwca 1999 r. premier prof. Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia z dniem 1 lipca 1999 r. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu (Dz.U. 1999, Nr 55, poz. 578).

Funkcję pierwszego rektora uczelni powierzono prof. drowi hab. Czesławowi P. Dutce, poloniście związanemu dotychczas z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Profesor funkcję rektora pełnił nieprzerwanie przez dwie kadencje do dnia 31 sierpnia 2008 r.

Uczelnia inaugurowała swoją działalność w mało funkcjonalnym budynku przy ul. Kombatantów 20 (Stary Zdrój). Początkowo prowadzono kształcenie w pięciu specjalnościach zawodowych (język polski, język angielski, język francuski, organizacja i obsługa ruchu turystycznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza). Dopiero w listopadzie 1999 r. przyznano uprawnienia do kształcenia w ramach specjalności język niemiecki, zaś rok później w maju otrzymano zgodę na utworzenie specjalności administracja publiczna. W uczelni działały wówczas Instytut Języków Obcych i Turystyki oraz Instytut Pedagogiki i Języka Polskiego. Podstawową formą organizacji były studia dzienne bezpłatne. Uczelnia mogła także prowadzić studia w systemie wieczorowym oraz zaocznym, a także studia podyplomowe i kursy specjalne.

            W 2000 r. uczelnia otrzymała drugi obiekt usytuowany przy ul. Obrońców Westerplatte 39 (Piaskowa Góra). Przeprowadzono wówczas pierwsze zmiany w strukturze organizacyjnej uczelni, w wyniku których powstały Instytut Pedagogiki, Instytut Języka Polskiego, Instytut Języków Obcych oraz Instytut Turystyki. W czerwcu 2000 r. powołano dodatkowy Instytut Administracji Publicznej.

            Pierwsze poważne zmiany w organizacji uczelni nastąpiły w roku 2002 kiedy to na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych, konieczne stało się przyporządkowanie istniejących specjalności zawodowych do ministerialnej listy kierunków studiów. Aby spełnić wszystkie ministerialne wymagania w tym zakresie dokonano m.in. zmian w strukturze organizacyjnej uczelni. Od roku akademickiego 2002/2003 w uczelni działały: Instytut Języków Obcych, Instytut Turystyki, Instytut Pedagogiki, Instytut Języka Polskiego oraz Instytut Administracji. Wzrastająca liczba studentów sprawiła, że pojawiły się problemy lokalowe, na które częściowym remedium okazał się kolejny budynek w Śródmieściu przy ul. Limanowskiego 9. Zintensyfikowane starania władz uczelni doprowadziły do otrzymania w 2004 r. zniszczonego, ale przepięknego zespołu pałacowo-parkowego przy ul. Zamkowej 4 należącego niegdyś do rodu Czettritzów, a później Hochbergów. Konieczne prace modernizacyjne zostały przeprowadzone nakładem wielomilionowych środków, dzięki czemu renesansowy pałac odzyskał dawny blask.

                Rok 2005 był rokiem jednej bardzo istotnej zmiany. To właśnie wtedy na skutek wielu usilnych zabiegów na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 stycznia 2005 r. dokonano zmiany nazwy uczelni. Od tej pory po nazwie pojawia się imię patrona Angelusa Silesiusa. Patronem uczelni został wybitny poeta baroku, mistyk, lekarz, ksiądz, którego najsłynniejsze dzieło to Cherubinischer Wandersmann.

Władze uczelni stale zabiegały o poszerzenie oferty dydaktycznej. Podjęcie przez senat uchwały akceptującej wystąpienie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na uruchomienie nowego kierunku studiów politologia rozpoczęło żmudny proces procedury formalnej zakończonej sukcesem. Dzięki temu w roku akademickim 2005/2006 uczelnia po raz pierwszy poszerzyła swoją ofertę o nowy kierunek studiów, a w strukturze organizacyjnej pojawił się Instytut Politologii.

            W roku akademickim 2007/2008 doszło do połączenia Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Języków Obcych w Instytut Filologii. W maju 2008 r. upłynęła także druga kadencja dotychczasowego rektora. W wyniku wyborów Kolegium Elektorów powołało na stanowisko rektora prof. dr hab. Elżbietę Lonc, która pełni funkcję rektora od 1 września 2008 r. Nastąpiły także zmiany w strukturze uczelni, gdyż istniejące dotychczas jednostki organizacyjne przekształcono w Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Społeczno-Prawny oraz Instytut Turystyki i Rekreacji.

Nowa rektor wprowadziła jedną bardzo istotną zmianę w funkcjonowaniu uczelni: rozpoczęto starania o kierunki techniczne. Było to działanie zbieżne z ministerialnymi wytycznymi, które od 2008 r. dążyło do masowego zainteresowania studiami inżynierskimi. W ten sposób od roku akademickiego 2008/2009 pojawiają się studenci studiów inżynierskich, najpierw logistyki, później architektury krajobrazu, bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki przestrzennej. Nowością są kierunki z zakresu nauk o zdrowiu, takie jak kosmetologia oraz techniki dentystyczne.

            Niebagatelnym sukcesem było uzyskanie zgody na prowadzenie studiów II stopnia na kierunku administracja oraz logistyka, które były niejako spełnieniem próśb wielu studentów. Rezultatem intensywnie poszerzanej kierunkowej oferty studiów, a zwłaszcza studia II stopnia, był ponad pięciokrotny wzrost liczby studentów. Dlatego też władze zdecydowały się na zakup budynku przy ul. Piotra Skargi 14 a, który dotychczas należał do likwidującej swe oddziały zamiejscowe Akademii Ekonomicznej. Pozyskano także środki na budowę nowoczesnej sali audytoryjnej Audytorium Novum, która ostatecznie rozwiązała problemy lokalowe. Aby inklinacje o kampusie z prawdziwego zdarzenia stały się rzeczywistością zaadaptowano ponadto dwa dawne budynki gospodarcze na potrzeby nowoczesnego akademika. W ten sposób uczelnia dzisiaj to swoisty kompleks, położony w centrum Wałbrzycha, w niezwykle malowniczym i pełnym zieleni parkowym otoczeniu.

            Młodzi ludzie dość chętnie wybierają naszą uczelnię: regularnie studiuje ich ponad trzy tysiące, a dyplomy licencjata, inżyniera i magistra otrzymało dotychczas niemal 11 000 osób. Jeżeli do tego dodamy ciągłe wsparcie życzliwych ludzi oraz stały rozwój bazy materialnej, liczne doktoraty i coraz większe ambicje młodszej kadry naukowej to możemy mówić o solidnych działaniach PWSZ AS w przyszłości. Ten rezultat napawa optymizmem, że udało się zbudować społeczność akademicką w tym jakże trudnym mieście.