Certyfikowany kurs języka angielskiego (B2)


Rekrutacja od 1 czerwca 2018 r. do 30 września 2018 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa kursu: Certyfikowany kurs języka angielskiego (B2) 

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Społeczno-Prawny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.08.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, do dnia 31.08.2020 r. prowadzenie zajęć językowych można powierzyć nauczycielom wychowania przedszkolnego legitymującym się znajomością języka obcego na poziomie B2.

Certyfikowany kurs języka angielskiego skierowany jest głównie do nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego oraz wszystkich tych kandydatów, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje językowe, potwierdzone certyfikatem First Certificate In English.

Certyfikowany egzamin językowy na poziomie B2 (First Certificate In English) zostanie przeprowadzony przez ośrodek egzaminacyjny British Council na terenie PWSZ AS w Wałbrzychu, a koszt egzaminu jest wliczony w całkowity koszt kursu.

Absolwent kursu językowego B2 legitymuje się następującymi umiejętnościami:

  • formułuje jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne dotyczące wielu tematów życia codziennego i zawodowego,
  • wyraża swoje stanowisko podczas dyskusji,
  • prowadzi polemikę, prezentując wady i zalety różnych rozwiązań,
  • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w tekstach złożonych,
  • komunikuje się płynnie i spontaniczne w języku angielskim,
  • jest przygotowany do zdania certyfikowanego egzaminu językowego First Certificate In English na poziomie B2.

5. Program kursu

Rozbudowany program zajęć językowych w trakcie kursu obejmuje ćwiczenia praktyczne z zakresu czterech sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem oraz pisania, a także z zakresu elementów języka: gramatyki praktycznej, fonetyki oraz leksyki i ma przygotować uczestników do egzaminu językowego na wymaganym poziomie.

6. Czas trwania kursu: 2 semestry (łączna liczba godzin: 500)

7. Opłata: 2000 zł/ semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 15 osób
 

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24

fax. 74 641-92-02

e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

8. Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy kandydata, do pobrania tutaj
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (studia licencjackie/magisterskie) lub świadectwa maturalnego/ukończenia szkoły średniej,
  • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25