Definicje


Afiliacja

Wskazana przez autora publikacji (najczęściej przy nazwisku) nazwa jednostki naukowej – miejsca realizacji badań, których wyniki stanowiły podstawę do opracowania publikacji.

Więcej niż jedna afiliacja lub brak afiliacji: autor zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że jego praca należy do dorobku wskazanej jednostki organizacyjnej.

Artykuł naukowy

Artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Impact factor

Wskaźnik wpływu (oddziaływania) czasopisma, opracowywany co roku przez Thomson Reuters na podstawie prowadzonych indeksów cytowań (Science Citation Index oraz Social Science Citation Index).

Wzór do obliczenia impact factor:

IF = B / C

B – liczba cytowań, jakie zarejestrowano w danym roku kalendarzowym dla publikacji zawartych w numerach z ostatnich dwóch lat

C – liczba wszystkich publikacji zawartych w numerach, które ukazały się w ciągu ostatnich dwóch lat

  1. Aby obliczyć IF dla czasopisma za rok 2011, należy podzielić liczbę cytowań zarejestrowanych w roku 2011 dla publikacji z lat 2009-2010, przez liczbę tych publikacji.

Liczba N

Liczba pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej w poszczególnych latach przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy, ustalana na podstawie corocznie składanych przez pracowników oświadczeń do celów ubiegania się o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Monografia

Monografie naukowe to w szczególności edycje tekstów źródłówych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi zabytków, a w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych.

Monografie zalicza się do osiąnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe,
  • zawierają bibliografię naukową,
  • posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych (6 *40.000 znaków = ok. 132 s.),
  • są opublikowane jako książki lub odrębne tomy,
  • przedstawiają określone zagadanienie w sposób oryginalny i twórczy.

Uwaga: do dorobku jednostki naukowej nie zalicza się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, skryptów i podręczników akademickich, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników oraz wznowień monografii naukowych.

Rozdział w monografii

Fragment, artykuł, referat w monografii. Rozdział w monografii brany jest pod uwagę przy ocenie parametrycznej, jeżeli jego objętość wynosi co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (20.000 znaków = ok. 10-11 stron znormalizowanego maszynopisu) lub odrębne mapy.

Uwaga: łączna liczba punktów przyznana jednostce naukowej za poszczególne rozdziały nie może przekraczać maksymalnej liczby punktów za całą monografię.

Wykaz czasopism naukowych

Wykaz czasopism wydawany przez MNiSW. Zawiera tytuły czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację. Składa się z 3 części:

  • Część A – czasopisma znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR, tzw. lista filadelfijska), posiadają współczynnik Impact Factor
  • Część B – czasopisma nie posiadające współczynnika Impact Factor
  • Część C – czasopisma znajdujące się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Punkty za publikację w czasopiśmie naukowym przyznaje się według wykazu czasopism naukowych obowiązującego na koniec roku, w którym ukazała się publikacja.

Publikacje z 2013 r. – wykaz ogłoszony 17 grudnia 2013 r.: część Aczęść Bczęść C

Publikacje z lat 2011-2012 – ostatni wykaz ogłoszony w 2012 r.: część Aczęść Bczęść C

Publikacje z 2010 r. – wykaz ogłoszony 25 czerwca 2010 r.: ujednolicony wykaz

Publikacje z 2009 r. – wykaz ogłoszony 18 czerwca 2009 r.: ujednolicony wykaz

Wyszukiwarki czasopism punktowanych:

Index Copernicus

Lista czasopism punktowanych MNiSW

Wyszukiwarka ARIANTA

Wyszukiwarka ERIH