Deklaracja dostępności


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Strona główna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

– nie wszystkie elementy strony posiadają dowiązane etykiety tekstowe

– mapa nie jest dostępna

– część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej publikowanych dokumentów

Wyłączenia

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– dokumenty zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Łangowski, adres poczty elektronicznej

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 6419200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Zamkowej 4

Jest to budynek zabytkowy, wpisany decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rejestru zabytków. Z uwagi na jego zabytkowy charakter nie ma możliwości instalacji windy. Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu kroczącego oraz mobilnej rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich dostępnej w dwóch rozmiarach. W budynku nie ma pochylni i informacji głosowych. Do budynku można dostać się od strony ul. Zamkowej przez bramę wjazdową. Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika.
Budynek posiada cztery kondygnacje – aby dostać się na poziom parteru, należy pokonać pięć stopni. Aby dostać się powyżej parteru, należy pokonać schody. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze. W budynku nie ma wydzielonych stref kontroli.
Obok budynku, po jego lewej stronie wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych, obsługi studentów oraz Biblioteki zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla. Oznaczone są także wejścia do toalet i szatni.
Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony. Istnieje możliwość umówienia spotkania w godzinach pracy uczelni, pomiędzy godziną 8:00 a 15:00. Obsługa osób z niepełnosprawnościami odbywa się na parterze budynku w pokoju numer dwanaście (12). Na miejscu istnieje możliwość udostępnienia i skorzystania z urządzeń takich jak: czytnik ebook, dyktafon, odtwarzacz książek mówionych, lupa cyfrowa, powiększalnik, specjalistyczna klawiatura komputerowa, mysz komputerowa typu trackball.
Na parterze budynku znajdują się dwie pętle indukcyjne – jedna w pomieszczeniu pracownika ochrony, druga w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, pokój numer dwadzieścia sześć (26).
Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek przy ul. Piotra Skargi 14a

Do budynku można dostać się od strony ulicy Piotra Skargi przez bramę wjazdową a także od strony ulicy Zamkowej. Do wejścia głównego prowadzi droga wewnętrzna oraz chodnik. Wejście do budynku następuje z poziomu chodnika.
Budynek posiada cztery kondygnacje – wejście do budynku jest bezprogowe.
Budynek posiada windę, którą można dostać się na każdą kondygnację.
Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się na parterze oraz drugim piętrze.
W budynku nie ma platform, informacji głosowych.
Budynek nie ma wydzielonych stref kontroli.
Obok budynku wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed wejściem do pomieszczeń biurowych, obsługi studentów zamontowano oznaczenia w alfabecie brajla. Oznaczone są także wejścia do toalet i szatni.
Pętla indukcyjna znajduje się na parterze budynku w pomieszczeniu pracownika ochrony.
Dostęp do pomieszczeń jest możliwy z pomocą pracownika uczelni bądź pracownika ochrony.
Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacja mobilna

Uczelnia nie oferuje osobnej aplikacji mobilnej.