Dietetyka


Nazwa kierunku studiów: Dietetyka
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Główny cel kształcenia: zasadniczym celem kształcenia na kierunku Dietetyka, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk medycznych, jest współodpowiedzialność za zdrowie, zarówno indywidualnego pacjenta, jak i grup ludności, oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia. Kształcenie na kierunku Dietetyka obejmuje zagadnienia leczenia żywieniowego, dietoterapii, a także dietoprofilaktyki. W toku kształcenia na kierunku Dietetyka przekazywana jest studentom nowoczesna wiedza z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz umiejętności praktyczne pozwalające na udzielanie świadczeń z zakresu dietetyki na najwyższym poziomie, kształtowana jest nienaganna postawa etyczno-moralna, a także umiejętność zarządzania pracą własną i całego zespołu. Program studiów na kierunku Dietetyka jest nowoczesny i dostosowany do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku edukacyjnego i potrzeb z zakresie wszelkiego rodzaju działalności w obszarze ochrony zdrowia. Stały wzrost w społeczeństwie odsetka ludzi w podeszłym wieku i zwiększenie występowania zjawiska chorób żywieniowo-zależnych stwarza potrzebę wykształcenia odpowiedniej liczby wysoko wyspecjalizowanych dietetyków, przygotowanych także do szeroko zakrojonych działań na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.

Absolwent studiów:

Absolwent kierunku Dietetyka jest specjalistą w zakresie racjonalnego żywienia człowieka, umiejącym wskazywać zagrożenia wynikające z niewłaściwego odżywiania się oraz określać zalecenia i diety najlepiej służące utrzymaniu zdrowia.

Absolwent kierunku Dietetyka posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • krajowych i międzynarodowych standardów żywieniowych,
 • metod oceny potrzeb żywieniowych w stanie zdrowia i choroby,
 • opracowania receptur dietetycznych,
 • technologii przygotowywania potraw,
 • działalności oświatowej i promocyjnej,
 • prowadzenia i nadzorowania wszystkich elementów przygotowania żywności, stosownej dokumentacji i kontroli jakości,
 • języka obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz
 • umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu medycyny.

Poza wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zdobytymi w ramach zajęć dydaktycznych w Uczelni absolwent studiów licencjackich na kierunku Dietetyka powinien zostać przygotowany do samokształcenia w dziedzinie dietetyki oraz do kontynuowania doskonalenia zawodowego (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne).

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy m. in.:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali,
 • innych placówkach zbiorowego żywienia (catering),
 • w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • instytucjach związanych odpowiedzialnych za promocję zdrowego żywienia i poradnictwo żywieniowe,
 • w zakładach żywienia,
 • w ramach indywidualnej działalności ukierunkowanej na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem
 • organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji).

Ponadto Absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY