Dla studenta


Struktura uczelni

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

Siedziba: ul. Zamkowa 4 , pokój nr 24, 25, 27

Kierownik:

mgr Justyna Jaskólska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-05
jjaskolska@pwsz.com.pl

Pomoc materialna, odpłatności za studia:

mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25
jaugustyniak@pwsz.com.pl

Biuro Karier, Praktyki Studenckie (w tym program POWER):

mgr Mirosława Nikodemska
Zastępca Kierownika
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
mnikodemska@pwsz.com.pl

mgr Tomasz Stasiński
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
tstasinski@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: 9.00-15.00
sobota: 7.30-13.30*
*tylko w wybrane soboty w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Obsługa studentów:

mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
apochron-mikula@pwsz.com.pl

lic. Marcin Lipnik
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-04
mlipnik@pwsz.com.pl

lic. Krzysztof Zyguła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
kzygula@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 9.00-15:00
piątek: 9.00-15:00
sobota: 7.30-13.30*
*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Rekrutacja na studia

pok. 24, tel. +48 74 641-92-25
rekrutacja@pwsz.com.pl

Godziny pracy:

Pokój 25 Pokój 24, 27
Poniedziałek nieczynne nieczynne
Wtorek 11.00-17.00 9.00-15.00
Środa 9.00-15.00 9.00-15.00
Czwartek 9.00-15.00 9.00-15.00
Piątek 9.00-15.00 9.00-15.00
Sobota* 7.30-13.30 nieczynne

*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Sprawy organizacyjne

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELS – elektroniczną legitymację studencką.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 54/2018 z 10 października 2018 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Terminy zjazdów - studia niestacjonarne
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020
1. 05-06.10.2019
2. 12-13.10.2019
3. 26-27.10.2019
4. 16-17.11.2019
5. 23-24.11.2019
6. 07-08.12.2019
7. 14-15.12.2019
8. 11-12.01.2020
9. 18-19.01.2020
10. 25-26.01.2020
SEMESTR LETNI 2019/2020
1. 22-23.02.2020
2. 29.02-01.03.2020
3. 28-29.03.2020
4. 04-05.04.2020
5. 18-19.04.2020
6. 25-26.04.2020
7. 09-10.05.2020
8. 16-17.05.2010
9. 23-24.05.2010
10. 06-07.06.2020

Podział na tygodnie w roku akademickim 2019/2020

Uwaga, Studenci!

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2019/2020:

InterRisk
Plakat dot. ubezpieczenia NNW dla studentów

Zarządzenie nr 31/2019

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz terminów ich wnoszenia dla osób rozpoczynających kształcenie
w roku akademickim 2019/2020

 Na podstawie art. 79 ust. 1  i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

Opłaty dodatkowe
§2

  1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:
Liczba punktów ECTS

(przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł
  1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w 2 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
  2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
  3. a) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
  4. b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.
  5. Wpłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

Dydaktyka i sprawy studenckie

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Magdalena Manikowska

Zastępcy przewodniczącej: Klaudia Szpak, Jakub Wojnowski

Sekretarz: Marta Rosłoń

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

Reaktywacja telewizji nastąpi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Więcej informacji wkrótce. Materiały archiwalne Telewizji Zamkowej.