Dla studenta


Struktura uczelni

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

Siedziba: ul. Zamkowa 4 , pokój nr 24, 25, 27, 12

Kierownik:

mgr Justyna Jaskólska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-05
jjaskolska@pwsz.com.pl

Pomoc materialna, odpłatności za studia:

mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25
jaugustyniak@pwsz.com.pl

Biuro Karier, praktyki studenckie:

mgr Mirosława Nikodemska
Zastępca Kierownika
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
mnikodemska@pwsz.com.pl

mgr Tomasz Stasiński
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-34
tstasinski@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: 9:00-15:00
sobota: 7:30-13:30*
*tylko w wybrane soboty w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Obsługa studentów (pokój 12):

mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
apochron-mikula@pwsz.com.pl

lic. Marcin Lipnik
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-04
mlipnik@pwsz.com.pl

lic. Krzysztof Zyguła
pok. 25, tel.: +48 74 641-92-03
kzygula@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11:00-17:00
środa: 9:00-15:00
czwartek: 9:00-15:00
piątek: 9:00-15:00
sobota: 7:30-13:30*
*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Rekrutacja na studia

pokój 12 i 24, tel. +48 74 641-92-25
rekrutacja@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
od wtorku do piątku: 9:00-15:00

Godziny pracy:

Pokój 25 Pokój 24, 27
Poniedziałek nieczynne nieczynne
Wtorek 11.00-17.00 9.00-15.00
Środa 9.00-15.00 9.00-15.00
Czwartek 9.00-15.00 9.00-15.00
Piątek 9.00-15.00 9.00-15.00
Sobota* 7.30-13.30 nieczynne

*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Sprawy organizacyjne

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELSelektroniczną legitymację studencką.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie ELS w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz uiścić opłatę. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 36/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Terminy zjazdów - studia niestacjonarne SEMESTR ZIMOWY 2020/2021
1. 10-11.10.2020
2. 17-18.10.2020
3. 24-25.10.2020
4. 21-22.11.2020
5. 28-29.11.2020
6. 12-13.12.2020
7. 19-20.12.2020
8. 09-10.01.2021
9. 16-17.01.2021
10. 23-24.01.2021
SEMESTR LETNI 2020/2021
1. 27-28.02.2021
2. 13-14.03.2021
3. 20-21.03.2021
4. 17-18.04.2021
5. 24-25.04.2021
6. 08-09.05.2021
7. 15-16.05.2021
8. 29-30.05.2021
9. 12-13.06.2021
10. 19-20.06.2021

Uwaga, Studenci!

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2019/2020:

InterRisk
Plakat dot. ubezpieczenia NNW dla studentów

Zarządzenie 30/2020

z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów

rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 79 ust. 1  i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

Opłaty dodatkowe
§2

  1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2020/2021 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:

Liczba punktów ECTS (przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł
  1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w 2 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
  2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
    a) za semestr zimowy – do 20 października danego roku akademickiego,
    b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.
  3. Wpłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Dla studenta.

Dydaktyka i sprawy studenckie

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Magdalena Manikowska

Zastępcy przewodniczącej: Klaudia Szpak, Jakub Wojnowski

Sekretarz: Marta Rosłoń

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

Reaktywacja telewizji nastąpi w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Więcej informacji wkrótce. Materiały archiwalne Telewizji Zamkowej.