Dla studenta


Struktura uczelni

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

ul. Zamkowa 4 , pokój nr 24, 26, 27, 12

Kierownik:

mgr Justyna Jaskólska
pok. 27, tel.: +48 74 641-92-05
jjaskolska@pwsz.com.pl

Pomoc materialna i sprawy finansowe studentów:

mgr Joanna Augustyniak
pok. 24, tel.: +48 74 641-92-25
jaugustyniak@pwsz.com.pl

Obsługa studentów (pokój 26):

mgr Agnieszka Pochroń-Mikuła
tel.: +48 74 641-92-03
apochron-mikula@pwsz.com.pl

lic. Krzysztof Zyguła
tel.: +48 74 641-92-03
kzygula@pwsz.com.pl

lic. Marcin Lipnik
tel.: +48 74 641-92-04
mlipnik@pwsz.com.pl

mgr Tomasz Stasiński
tel.: +48 74 641-92-04
tstasinski@pwsz.com.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek: nieczynne
wtorek: 11:00-17:00
środa: 9:00-15:00
czwartek: 9:00-15:00
piątek: 9:00-15:00
sobota: 7:30-13:30*
*w terminie zjazdów studiów niestacjonarnych

Rekrutacja na studia

pokój 24 i 26, tel. +48 74 641-92-25
rekrutacja@pwsz.com.pl

W okresie rekrutacji czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

Dział Praktyk Studenckich i Karier

ul. Zamkowa 4 (bud. A), 58-300 Wałbrzych, pokoje 307-308

Prorektor ds. rozwoju
dr Małgorzata Babińska
pok. 307, tel. 74 641 92 16, e-mail: mbabinska@pwsz.com.pl

Praktyki studenckie:
mgr Mirosława Nikodemska - Koordynator ds. praktyk
pok. 307, tel. 74 641 92 34, e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl

mgr Marta Sawicka
pok. 307, tel. 74 641 92 34, e-mail: msawicka@pwsz.com.pl

Promocja
dr Agata Buczak
pok. 308, tel. 74 641 92 08, e-mail: promocja@pwsz.com.pl

Dział Praktyk Studenckich i Karier
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
pokoje: 307-308
tel.: 74 641 92 34
e-mail: biurokarier@pwsz.com.pl

https://www.pwsz.com.pl/biuro-karier/

Sprawy organizacyjne

Wszyscy studenci przyjęci na I rok studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa  (stacjonarne i niestacjonarne) otrzymają ELSelektroniczną legitymację studencką.

W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie ELS w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich oraz uiścić opłatę. Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 36/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi 22 zł.

Wpłaty za legitymację należy wnosić na konto Uczelni
Bank: Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 05

Terminy zjazdów - studia niestacjonarne SEMESTR ZIMOWY 2020/2021
1. 10-11.10.2020
2. 17-18.10.2020
3. 24-25.10.2020
4. 21-22.11.2020
5. 28-29.11.2020
6. 12-13.12.2020
7. 19-20.12.2020
8. 09-10.01.2021
9. 16-17.01.2021
10. 23-24.01.2021
SEMESTR LETNI 2020/2021
1. 27-28.02.2021
2. 13-14.03.2021
3. 20-21.03.2021
4. 17-18.04.2021
5. 24-25.04.2021
6. 08-09.05.2021
7. 15-16.05.2021
8. 29-30.05.2021
9. 12-13.06.2021
10. 19-20.06.2021

Dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok akademicki 2020/2021:

I wariant – 44,00 zł
II wariant – 28,00 zł

szczegóły oferty po kliknięciu w aktywny link na plakacie
Plakat NNW 2020-2021

W propozycji na rok akademicki 2020/2021 znajduje się oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyki / staż(OC PRAKTYKI)

I wariant – 13,00 zł
szczegóły oferty po kliknięciu w aktywny link na plakacie
Plakat OC PRAKTYKI 2020-2021

Zarządzenie 30/2020

z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów

rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie art. 79 ust. 1  i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

Opłaty dodatkowe
§2

  1. Opłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2020/2021 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:

Liczba punktów ECTS (przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł
  1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w 2 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
  2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
    a) za semestr zimowy – do 20 października danego roku akademickiego,
    b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.
  3. Wpłaty za usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Uczelni w zakładce: Dla studenta.

Dydaktyka i sprawy studenckie

Prorektor ds. rozwoju – dr Małgorzata Babińska
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, pokój 307
tel.: 74 641 92 16, e-mail: mbabinska@pwsz.com.pl

Dyżury:
wtorek – 9:30-11:30
czwartek – 9:00-12:00

Działalność studencka

Samorząd Studencki istnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem  jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych, rozwiązywanie wszelkich problemów braci studenckiej. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów) i dbając o jej wizerunek. Opiniuje również przyznawanie stypendiów naukowych, socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Skład Samorządu Studenckiego

Przewodnicząca: Magdalena Manikowska

Zastępcy przewodniczącej: Klaudia Szpak, Jakub Wojnowski

Sekretarz: Marta Rosłoń

Członkowie Samorządu czekają na studentów w s. 315

(III piętro, budynek "A" przy ul. Zamkowej 4)

 Kontakt:  samorzad@pwsz.com.pl

Materiały archiwalne Telewizji Zamkowej.