DOKTOR BEATA DETYNA JUŻ PO KOLOKWIUM HABILITACYJNYM


18 maja 2021 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyło się kolokwium habilitacyjne dr Beaty Detyny, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Podstawowym osiągnięciem naukowym, podlegającym ocenie 7-osobowej Komisji Habilitacyjnej była, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.219 ust. 1 pkt. 2), monografia naukowa pt. Dojrzałość procesowa szpitali a jakość usług medycznych. Książkę recenzowały: prof. dr hab. Agnieszka Bitkowska (Politechnika Warszawka) oraz dr hab. Magdalena Syrkiewicz-Świtała (Śląski Uniwersytet Medyczny).

Pani Doktor Beacie Detynie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Poniżej przybliżamy Państwu dorobek naukowy i zawodowy dr Beaty Detyny:

dr Beata Detyna – absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Wykładowca przedmiotów związanych z organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, a także logistyką, normalizacją i zarządzaniem jakością. Opiekun licznych prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich. Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Dominujące obszary badawcze to: zarządzanie jakością w sektorze usług medycznych, w tym pomiar oraz ocena efektywności i jakości procesów; zarządzanie w szkołach wyższych, w tym jakość i efektywność kształcenia oraz pomiar i ocena jakości; społeczno-gospodarczy rozwój miast i regionów, w tym jakość życia, logistyka miasta i regionu; logistyka społeczna; zarządzanie w administracji publicznej, w tym zarządzanie jakością oraz pomiar efektywności zarządzania.

Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2008, 2010) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz PWSZ AS otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016), a także kilkanaście nagród rektora PWSZ AS. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora aktywnie uczestniczyła w pracach kilku zespołów badawczych, realizujących projekty finansowane zewnętrznie. Były to m.in.: projekt NCN pn. Metodologia tworzenia systemu mierników jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów, Katedra Statystyki (2011-2014) oraz projekt w ramach programu „Dialog” MNiSW pn. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Zarzadzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Katedra Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego (2017- 2019). W latach 2016-2020 uczestniczyła w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach ogólnopolskiego projektu rozwojowego pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (umowa z MNiSW 2016-2018, Zarządzenie MNiSW z dnia 05.12.2019 r., Dz. U. z dnia 6 grudnia 2019 r., poz. 81, Zarządzenie MNiSW z dnia 14.08.2020 roku, Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2020 roku, poz. 43). W latach 2016-2018 kierownik projektu badawczego (grantu wewnętrznego PWSZ AS) pt. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów.

Autorka ponad 120 recenzowanych publikacji, w tym: 8 książek, 56 rozdziałów w monografiach (w tym 3 o zasięgu międzynarodowym), 32 artykułów w czasopismach naukowych (w tym 8 o zasięgu międzynarodowym) oraz 14 monografii jako redaktor. Łączna liczba uzyskanych punktów za publikacje naukowe wynosi obecnie 1244 pkt. (według MNiSW, MEN); Indeks Hirscha według Google Scholar – 5. Redaktorka serii wydawniczej pt. Logistyka. Współczesne wyzwania (od 2011) oraz monografii pt. Administracja publiczna. Zagadnienia prawne, instytucjonalne i koncepcje zarządzania (red. B. Detyna, P. Szymaniec) – publikacje od 2019 r. ukazują się nakładem Instytutu Naukowo-Wydawniczego „Spatium” w Radomiu. Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS” (dotychczas 10 edycji), a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej” (ostatnia V edycja odbyła się 28.05.2021 r.). Propagatorka idei studiów dualnych – zainicjowała prowadzenie studiów w tej formie na kierunku logistyka wspólnie z takimi przedsiębiorstwami jak: NSK (od 2018), Ronal (od 2019), czy PKP Intercity (od 2020). Członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu POWER pn. Stawiamy na kształcenie praktyczne! – asystent kierownika ds. monitorowania i ewaluacji, koordynator kierunkowy ds. logistyki (2018-2022). Członkini licznych krajowych i międzynarodowych organizacji oraz towarzystw naukowych, w tym: EUPHA – The European Public Health Association (Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego), Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, Klubu Polskie Forum ISO 9000, Lean Highter Education Poland, Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fundacji „MUSEION” w Wałbrzychu.

Z PWSZ AS związana jest od siedemnastu lat – od 27.09.2004 roku. W okresie 2008-2014 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo- Technicznego (IPT). W latach 2016-2017 pełnomocnik Rektora ds. nauki i studentów, a następnie pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (2017-2020). W okresie 2010- 2020 Członek Senatu PWSZ AS. Aktualnie (od 01.10.2014 r.) dyrektor Instytutu Przyrodniczo-Technicznego oraz kierownik studiów podyplomowych pn. Lean Management. Koordynator współpracy z wieloma interesariuszami zewnętrznymi, w tym Klastrem Edukacyjnym „INVEST in EDU” oraz Związkiem Banków Polskich w ramach Programu „Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem”. W dniu 03.08.2019 r. została powołana (jako przedstawiciel szkół wyższych) przez dr Romana Szełemeja, Prezydenta Miasta do Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Wałbrzycha (Zarządzenie nr 648/2019) – RRG jest organem konsultacyjno-opiniodawczym Prezydenta w zakresie spraw dotyczących sfery gospodarczej Gminy Wałbrzych.