Działalność Biura Karier


OBSZARY DZIAŁALNOŚCI BIURA KARIER WYBRANE PROPOZYCJE
PORADNICTWO DORADZTWO ZAWODOWE – poradnictwo zawodowe i  edukacyjne, pomoc w ocenie predyspozycji zawodowych (mocne i słabe strony), przeprowadzanie testów kompetencyjnych, dotyczących wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych – we współpracy z doradcami zawodowymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
PORADNICTWO MULTIKULTUROWE – dotyczące np. wyjazdów w ramach programu ERASMUS +
PORADNICTWO PRAWNE – w zakresie np.: zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, warsztaty organizowane we współpracy z Funduszem Regionu Wałbrzyskiego (FRW), Stowarzyszeniem Dolnośląskich Pracodawców Lewiatan
PROGRAMY I SZKOLENIA „MENTORING w zakresie Praktyk zawodowych oraz Programu ERASMUS+” – konsultacje „Face-to-Face”  i spotkania ogólne z uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+, koordynatorem ds. praktyk studenckich, kierunkowymi opiekunami praktyk zawodowych
„STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW PWSZ AS” – współpraca z władzami uczelni, władzami miasta, stowarzyszeniami i fundacjami, propagowanie losów zawodowych absolwentów PWSZ AS
Tydzień Przedsiębiorczości/Dzień Kariery – program skierowany do studentów chcących poszerzyć swoją wiedze, a także rozwinąć umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące szeroko pojętej przedsiębiorczości, wsparcie studentów, którzy chcieliby w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą, warsztaty z przedstawicielami biznesu, dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
SZKOLENIA W ZAKRESIE: poruszania się na rynku pracy, kompetencji miękkich, przedsiębiorczości, pisania CV, listów motywacyjnych, zachowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej itd.
WSPÓŁPRACA
I POŚREDNICTWO
TARGI PRACY, PRAKTYK I WOLONTARIATU – organizacja cyklicznych (np. raz w roku) Targów na terenie Uczelni, dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
POŚREDNICTWO BIZNESOWE – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami; zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych; ułatwianie studentom kontaktów z pracodawcami, poszukiwanie dla pracodawców odpowiednich kandydatów do pracy, staży i praktyk zawodowych
„ZAKŁADKA” BK PWSZ AS – dostarczanie studentom i absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, newsletter wspierający przepływ informacji pomiędzy studentami
BADANIA BADANIA RYNKU PRACY – systematyczne zbieranie informacji z lokalnego i regionalnego rynku pracy w formie Ankiet dla Pracodawcy, wyniki ankiet są opracowywane  w formie sprawozdań dla poszczególnych kierunków studiów i analizowane w trakcie posiedzeń KZZJK
BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW – zbieranie i analizowanie danych publikowanych przez MNiSW, wyniki ankiet wykazane w Raporcie KZZJK
ORGANIZACJA KONKURSÓW KONKURSY –  konkursy z nagrodami organizowane dla studentów we współpracy z pracodawcami,  a także przekazywanie studentom informacji o konkursach organizowanych przez podmioty zewnętrzne
QUIZY TEMATYCZNE – dotyczące np. wiedzy logistycznej, ekonomicznej, z zakresu przedsiębiorczości, wiedzy o krajach do których studenci wyjeżdżają w ramach Programu ERASMUS + itp. – organizacja konkursów z nagrodami
DZIAŁANOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW BK PROWADZENIE KILKU PRZEDMIOTÓW PRAKTYCZNYCH: przedstawianie studentom technik rekrutacyjnych i nauka autoprezentacji (przedmioty, które znalazły się w programach studiów poszczególnych kierunków, np.  z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych, kreowania wizerunku, komunikacji w zespole);  w ramach prowadzonych zajęć: pomoc w konstruowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego, podań, formularzy i kwestionariuszy firm);