E-Administracja


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. W ramach elektronicznej administracji zakłada się zmiany oraz usprawnienia organizacyjne, szeroką modernizację oraz optymalizację procesów administracyjnych pod kątem efektywności.

Celem studiów podyplomowych E-Administracja jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej), jak i poszerzenie kompetencji absolwentów, którzy chcą podjąć pracę w administracji. Studia podyplomowe pozwolą uzyskać wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej, przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się narzędziami informatycznymi wspomagającymi pracę urzędu i komunikację elektroniczną z obywatelami i przedsiębiorcami.

Studia mogą pomóc w zdaniu egzaminu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Podyplomowe studia E-Administracja adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej, w tym przede wszystkim do:

 • pracowników administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
 • właścicieli i pracowników firm,
 • pracowników instytucji pozarządowych,
 • informatyków odpowiedzialnych za wdrażanie systemów w ramach elektronicznej administracji,
 • absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych, chcących podjąć pracę w administracji lub firmach z obszaru e-gospodarki.

Absolwent studiów podyplomowych E-Administracja:

 • dysponuje wiedzą specjalistyczną w szczególności z zakresu: nauki o administracji, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, prawa cywilnego z umowami w administracji, technologii teleinformatycznych w e-administracji, zarządzania projektami w administracji, prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej;
 • wdraża i realizuje usługi administracji publicznej za pomocą nowoczesnych  technologii komunikacyjnych;
 • wykorzystuje w swojej pracy szczegółowe regulacje prawne, dotyczące działań administracji w formie elektronicznej,
 • w pracy administracyjnej korzysta z aplikacji informatycznych.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 210)

Program studiów podyplomowych (moduły):

 • Społeczeństwo informacyjne – geneza, definicje;
 • Społeczeństwo informacyjne a informatyzacja;
 • Krajowe i europejskie strategie oraz programy rozwoju dotyczące społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji;
 • E-usługi w administracji;
 • Informacyjna infrastruktura publiczna;
 • Podpis elektroniczny w administracji publicznej;
 • Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo;
 • Systemy teleinformatyczne administracji publicznej;
 • System elektroniczny zarządzania dokumentami w administracji publicznej;
 • Archiwizacja dokumentów elektronicznych;
 • Bezpieczeństwo danych w systemach teleinformatycznych;
 • Źródła finansowania projektów informatycznych z zakresu e-administracji.

Opłata: 1200 zł/ semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!
SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%
Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl