Edukacja dla bezpieczeństwa


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz dydaktyki przedmiotu. Absolwent po ukończeniu studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z zapisami podstawy programowej.

Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa adresowane są do absolwentów studiów wyższych, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie, inżynierskie), z przygotowaniem pedagogicznym, w tym przede wszystkim:

 • dla pracowników oświaty zainteresowanych nauczaniem przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa;
 • pracowników władz samorządowych, oświatowych bądź funkcjonariuszy służb publicznych, w których gestii znajduje się szeroko pojęta problematyka edukacji dla bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa szkolnego;
 • nauczycieli, wychowawców zarówno klas szkolnych, jak i innych placówek oświatowo–wychowawczych czy opiekuńczych, w których mogą występować zagrożenia bezpieczeństwa.

Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z zapisami podstawy programowej w zakresie:

 • kompetencji nauczyciela przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • treści programowych zgodnie z podstawą programową,
 • dydaktyki oraz metodyki przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zasad udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto absolwenci zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. nr 139, poz. 1132), uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (łączna liczba godzin: 360)

Studia mają na celu przygotowanie do pracy z uczniami w ramach przedmiotu: Edukacja dla bezpieczeństwa. Oprócz zagadnień teoretycznych, dotyczących kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego, problemów współczesnego świata, zagrożeń dla młodych ludzi, tematyki sekt, uzależnień, itp., duży nacisk zostanie położony na zajęcia praktyczne, bowiem przedstawione zostaną i przećwiczone aktywne metody nauczania oraz zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy. Absolwenci będą przygotowani merytorycznie i technicznie do prowadzenia zajęć w szkole z  zakresu edukacji dla bezpieczeństwa; wyposażeni zostaną w umiejętności właściwego komunikowania się z wychowankiem oraz otrzymają wskazówki w tworzeniu i doskonaleniu warsztatu nauczyciela w ramach awansu zawodowego.

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25