Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne jest uzyskanie kwalifikacji w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Ukończenie studiów podyplomowych ułatwia także założenie własnego przedszkola. Studia umożliwiają merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zreformowanym systemie oświaty.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich i magisterskich oraz jednolitych studiów magisterskich) z przygotowaniem pedagogicznym, oraz nauczycieli, którzy chcą  zdobyć kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

Absolwent studiów podyplomowych

 • posiada wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i wykorzystuje ją do analizy sytuacji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych,
 • posiada wiedzę metodyczną i umiejętności praktyczne dotyczące przygotowania i prowadzenia zajęć w przedszkolu i klasach 1 – 3 w zakresie edukacji językowej, matematycznej, środowiskowej, plastycznej, muzycznej informatycznej, a także pracy korekcyjno–kompensacyjnej,
 • potrafi współdziałać i fachowo komunikuje się z dzieckiem, rodzicami, nauczycielami oraz ze środowiskiem społecznym w procesie edukacyjnym na rzecz rozwoju wychowanka,
 • potrafi tworzyć plany dydaktyczno–wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • posiada wiedzę dotyczącą współczesnych koncepcji opieki, wychowania, kształcenia i umiejętnie ją wykorzystuje,
 • wykazuje poczucie odpowiedzialności, charakteryzuje się wrażliwością, otwartością, empatią.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I– III szkoły podstawowej.

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (łączna liczba godzin: 360 + 150 godzin praktyk pedagogicznych)

Program studiów został przygotowany zgodnie z:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356);
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131);
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400);

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25