Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. filologia specjalność: filologia angielska (specjalizacja język angielski w turystyce, język angielski w biznesie i administracji)

 1. Nazwa kierunku studiów: filologia specjalność: filologia angielska
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
 3. a) obszar nauk humanistycznych,
  - dziedzina nauk humanistycznych; dyscypliny: historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie.
 4. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 5. Profil studiów: praktyczny (specjalizacja język angielski w turystyce, język angielski w biznesie i administracji)
 6. Forma studiów: stacjonarne
 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
 8. Ogólne cele kształcenia
 9. Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu min. C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego, rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie i poszanowanie innych kultur, praktyczne przygotowanie do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w zakresie nauczania języka angielskiego na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym, nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego oraz przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 10. Wymiar praktyk zawodowych: 360 godzin
 11. Typowe miejsca pracy absolwentów:
 12. a) przedsiębiorstwa prywatne,
  b) jednostki administracji publicznej,
  c) instytucje branży turystycznej.
 13. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające.