Filologia


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA kierunek: FILOLOGIA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Nazwa kierunku studiów: Filologia – filologia angielska (język angielski w biznesie, prawie i administracji)

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Ogólne cele uczenia:
• rozwinięcie umiejętności językowych do poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
• wyposażenie w wiedzę teoretyczną i teoretyczno-praktyczną z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii krajów angielskiego obszaru językowego, nauk o komunikacji społecznej i mediach;
• rozwinięcie kompetencji interkulturowych umożliwiających zrozumienie i poszanowanie innych kultur;
• podstawowe, praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z zakresu specjalistycznego języka biznesowego i organizacji pracy w biurze, przekładoznawstwa, technik negocjacji i prezentacji oraz kreowania wizerunku firmy (specjalność: język angielski w biznesie i administracji);
• praktyczne przygotowanie do realizacji zadań z obszaru turystyki, pilotażu, zarządzania oraz technik psychospołecznych (specjalność: język angielski w turystyce);
• nabycie podstawowych kompetencji interdyscyplinarnych, pozwalających na wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i zawodowego;
• kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, z włączeniem komunikacji wielokulturowej;
• przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta – absolwent studiów I stopnia

– komunikuje się w języku angielskim na poziomie C1 biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz w drugim języku obcym na poziomie min. B1,

– posiada podstawową wiedzę z zakresu języka, kultury i literatury, historii i gospodarki krajów angielskiego obszaru językowego,

– pracuje z tekstem anglojęzycznym: gromadzi, selekcjonuje, krytycznie ocenia i przetwarza informacje, poprawnie wnioskuje, interpretuje i analizuje dane zawarte w różnorodnych tekstach fachowych,

– rozróżnia i stosuje podstawowe techniki tłumaczeń ustnych i pisemnych w zakresie tłumaczeń specjalistycznych, akademickich, literackich,

– posiada kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w środowisku zawodowym oraz w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego,

– jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w instytucjach samorządu lokalnego, jednostkach projektowych, gospodarczych i administracyjnych, a także czasopismach i mediach elektronicznych oraz do działalności wymagającej reprezentacyjnego zastosowania języka angielskiego (media, biznes ),

– posiada kompetencje niezbędne do działań związanych z szeroko pojętą humanistyką i kulturą, z włączeniem  biznesu oraz komunikacji wielokulturowej,

– ma nawyk dalszego samokształcenia i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Typowe miejsca pracy absolwentów:
Język angielski w biznesie, prawie i administracji:
• instytucje samorządu lokalnego
• firmy i korporacje międzynarodowe
• jednostki projektowe, gospodarcze i administracyjne
• wydawnictwa i media elektroniczne

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy doskonalące.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY