Gospodarka odpadami


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Gospodarka odpadami jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w sferze właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi w warunkach gospodarki rynkowej, a także do zmian w stosowanych technologiach oraz w sytuacji wdrażania przepisów Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska.

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych,
 • przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki komunalnej,
 • absolwentów szkół wyższych pierwszego i drugiego stopnia, chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu gospodarki odpadami.

Absolwent studiów podyplomowych:

 • posiada wiedzę z zakresu zasad zrównoważonego rozwoju;
 • optymalnie zarządza odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwach,
 • wskazuje problemy występujące w obszarze gospodarki odpadami danej instytucji,
 • wykorzystuje zagadnienia techniczne, prawne i ekonomiczne związane z gospodarką odpadami w podejmowaniu zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych,
 • efektywnie wykorzystuje instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym,
 • rozumie rolę zagadnień natury społecznej we wdrażaniu przyjaznej środowisku, nowoczesnej i efektywnej gospodarki odpadami.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 180 godzin)

Program studiów podyplomowych zakłada wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy zawodowej związanej z gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach różnych branż.   Obejmuje zagadnienia z zakresu: polityki ekologicznej państwa, zarządzania środowiskiem, technologii i urządzeń pozyskiwania i przetwarzania odpadów, procesów unieszkodliwiania odpadów, monitoringu gospodarki odpadami oraz zanieczyszczeń środowiska, przepisów prawnych w ochronie środowiska, uwarunkowań finansowo-prawnych gospodarki odpadami, problemów produkcji odpadów stałych i płynnych, odpadów niebezpiecznych, systemów gospodarki odpadami.

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-13, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: ipt@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25