Grafika użytkowa z reklamą


Nazwa kierunku studiów: Grafika użytkowa z reklamą*
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

Główny cel kształcenia:

Celem kształcenia jest danie studentowi narzędzi do, m.in. tworzenia własnych koncepcji artystycznych, świadomego posługiwania się tradycyjnym, jak i nowoczesnym warsztatem artystycznym. Jednocześnie uzyskuje on kompetencje specjalisty wykonującego różne role w zespole. Cele kształcenia obejmują rozszerzenie perspektywy poznawczej studenta, rozwój jego postawy kreatywnej, otwarcie na nowe wyzwania stawiane projektantom, m.in. do podejmowania różnorakich ról związanych z funkcjonowaniem we współczesnym społeczeństwie, gospodarce zwłaszcza miasta, regionu, a przede wszystkim: przygotowanie do wszechstronnej, samodzielnej działalności projektowej, zawodowej w oparciu o efekty uczenia się  z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań studenta, oraz kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania form, środków wyrazu i mediów w projektowaniu graficznym.

Absolwent studiów:

  • zna i rozumie w stopniu zaawansowanym środki ekspresji, zarówno w obszarze tradycyjnych sztuk plastycznych jak i sztuki nowych mediów, fotografii, ilustracji cyfrowej, składania i przygotowywania publikacji do druku, plakatu, billboardów, znaków plastycznych, liternictwa i napisów,
  •  zna w stopniu zaawansowanym aspekty tworzenia dzieła sztuki łączącego rozmaite media w jednej kompozycji, w tym praktycznych narzędzi łączenia form tradycyjnych z cyfrowymi,
  •  zna w stopniu zaawansowanym techniki stosowane w grafice cyfrowej i multimediach, w tym posługiwania się urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym przy realizacji prac artystycznych w obszarze grafiki 2D, malarstwa cyfrowego i projektowania graficznego,
  •  zna aspekty finansowe, marketingowe i prawne związane z wykonywaniem zawodu artysty grafika,
  •  potrafi wypracować samodzielne koncepcje artystyczne i prezentować własne realizacje o zróżnicowanej stylistyce,
  •  potrafi posługiwać się technikami tradycyjnymi w obszarze rysunku, malarstwa i grafiki użytkowej przy realizacji prac artystycznych,
  •  potrafi projektować grafikę wydawniczą, witryny internetowe i interfejsy użytkownika oraz identyfikacje wizualne,
  •  jest gotów do samodzielnej pracy, jak i pracy w zespole.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające.

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY – wkrótce