Informacje / dokumenty


W bazie PBN Polska Bibliografia Narodowa rejestrowane są publikacje naukowe pracowników, a także innych autorów, których prace posiadają afiliację Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Opis bibliograficzny pracy powstaje na podstawie dokumentu źródłowego (oryginału lub kopii publikacji).

Zasady funkcjonowania systemu reguluje Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia

Zaliczenie publikacji do dorobku jednostki naukowej

Do systemu wprowadzane są informacje o publikacjach naukowych zaliczanych do dorobku Uczelni. Zgodnie z regulacjami MNiSW do dorobku Uczelni (poszczególnych instytutów) zalicza się:

 • wszystkie prace autorów (współautorów), którzy uwzględnieni zostali przy określeniu liczby N i jednocześnie wskazali tę jednostkę w afiliacji,
 • prace autorów (współautorów), którzy wskazali tę jednostkę w afiliacji – z zastrzeżeniem, że liczba punktów przyznawanych jednostce nie może stanowić więcej niż 20% publikacji.

Zasady oceny dorobku naukowego określa Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym oraz Rozporządzenie MNiSW z 13.07.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowymjednostkom naukowym.

Rodzaj rejestrowanych publikacjj

W bazie dokumentowane są publikacje wydane w formie drukowanej lub elektronicznej. Rejestracji podlegają:

 • artykuły w czasopismach naukowych oraz innych wydawnictwach ciągłych,
 • monografie, podręczniki, skrypty oraz inne wydawnictwa zwarte (książki),
 • rozdział/fragment w książce naukowej,
 • redakcja naukowa monografii i prac zbiorowych,
 • referaty i komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych,
 • recenzje opublikowane w czasopismach,
 • patenty i wzory użytkowe,
 • tłumaczenia,
 • opracowania, przedmowy,
 • komunikaty, sprawozdania,
 • publikacje nie mające charakteru naukowego, np. prace dydaktyczne, popularyzatorskie, instruktażowe.

Zgłoszenie nowej publikacji

Autor nowej publikacji:

 1. wypełnia odpowiedni formularz, zgłaszając tym samym fakt opublikowania nowej pracy (obowiązek zgłoszenia w terminie do 30 dni od momentu ukazania się publikacji),
 2. jeśli publikacja nie jest dostępna w Bibliotece Uczelnianej: dostarcza do wglądu Redaktorowi bazy egzemplarz publikacji lub jego kopię.

Redaktor bazy wysyła drogą mailową potwierdzenie wprowadzenia danych o publikacji do systemu. Informuje autora o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego oraz liczbie punktów (zgodnie z obowiązującymi kryteriami MNiSW).

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie autorskie

Oświadczenie wieloautorskie

Oświadczenie o afiliacji

Opis bibliograficzny każdej pracy zarejestrowanej w bazie oznaczony jest 2- lub 3- literowym kodem, charakteryzującym daną pracę pod względem piśmienniczo-formalnym.

Charakterystyka merytoryczna

 

CS

opis przypadku
KNK konferencja naukowa krajowa
KNM konferencja naukowa międzynarodowa
MON praca monograficzna
PAK podręcznik akademicki
PO praca oryginalna
PPN publikacja popularnonaukowa
PPO praca poglądowa
PPR praca przeglądowa
RAP raport
RCK redakcja czasopisma o zasięgu krajowym
RCM redakcja czasopisma o zasięgu międzynarodowym

Charakterystyka formalna

 

ACP

artykuł w czasopiśmie polskim
ACZ artykuł w czasopiśmie zagranicznym
AP artykuł popularnonaukowy/popularny
ASP artykuł w suplemencie polskim
ASZ artykuł w suplemencie zagranicznym
CPR czasopismo polskie (redaktor)
CZR czasopismo zagraniczne (redaktor)
DEP dokument elektroniczny polski
DEZ dokument elektroniczny zagraniczny
INN inne dokumenty
KM komentarz
KPA książka polska (autor)
KPR książka polska (redaktor)
KZA książka zagraniczna (autor)
KZR książka zagraniczna (redaktor)
MAP mapa
MKR materiały pokonferencyjne (redaktor)
MPA monografia polska (autor)
MPR monografia polska (redaktor)
MSP materiały szkoleniowe polskie
MZA monografia zagraniczna (autor)
MZR monografia zagraniczna (redaktor)
OPP opracowanie polskie
OPZ opracowanie zagraniczne
OS opracowanie statystyczne
PBP praca badawcza polska
PBZ praca badawcza zagraniczna
PDA podręcznik (autor)
PDO praca doktorska
PDR podręcznik (redaktor)
PHA praca habilitacyjna
PWS przedmowa, wstęp, wprowadzenie, posłowie
RAP raport z badań
RCP referat zjazdowy w czasopiśmie polskim
RCZ referat zjazdowy w czasopiśmie zagranicznym
REC recenzja
RKP rozdział w książce polskiej
RKZ rozdział w książce zagranicznej
RMP rozdział w monografii polskiej
RMZ rozdział w monografii zagranicznej
RPD rozdział w podręczniku
RSM referat zjazdowy w suplemencie międzynarodowym
RSP referat zjazdowy w suplemencie polskim
RZM referat w materiałach pokonferencyjnych zagranicznych
RZP referat w materiałach pokonferencyjnych polskich
SPR sprawozdanie
SSP streszczenie zjazdowe w suplemencie polskim
SSZ streszczenie zjazdowe w suplemencie zagranicznym
SZM streszczenie zjazdowe międzynarodowe (książka streszczeń)
SZP streszczenie zjazdowe polskie (książka streszczeń)
VAR varia: list, wywiad, komentarz, ekspertyza, biogram, wspomnienie

Wraz z wypełnionym formularzem pracownicy mają obowiązek złożenia całości oryginału publikacji lub jej kopii (łącznie ze stroną tytułową źródła, stronami zawierającymi dokładne dane bibliograficzne niezbędne do sporządzenia opisu, spisem treści, wstępem i bibliografią załącznikową/literaturą przedmiotu). Nie dotyczy to publikacji ukazujących się w Wydawnictwie Uczelnianym.

Przy określaniu, czy publikacja powstała w ramach grantu/projektu prosimy podawać pełną nazwę grantu/projektu oraz źródło jego finansowania (np. Fundusz Grantu na Badania Własne).