IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH LOGISTYKÓW „POLLOGUS 2018” – „LOGISTYKA W REGIONIE – WYZWANIA SPOŁECZNE, ŚRODOWISKOWE, TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE” – PWSZ AS – 29-30.11.2018 r.


W dniach 29-30.11.2018 r. odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Logistyków „POLLOGUS 2018”. W tym roku tematem przewodnim konferencji była: Logistyka w regionie – wyzwania społeczne, środowiskowe, techniczne i technologiczne. Organizatorem Konferencji było Koło Naukowe Młodych Logistyków „Just in Time”, działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym. Honorowy patronat nad spotkaniem Młodych Logistyków tradycyjnie objęli:

 • dr hab. Piotr Jurek, prof. nadzw., Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu,
 • dr Roman Szełemej, Prezydent Miasta Wałbrzycha,
 • Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe.

Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. inż. Jerzy Szkutnik
 • dr hab. inż. Paweł Frącz
 • dr hab. Lech Kurowski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. nadzw.
 • dr Beata Detyna
 • dr Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska
 • dr inż. Marian Molasy

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • dr Beata Detyna – Koordynator nadzorujący, Opiekun KNML „Just in Time”
 • Patryk Chwedczuk – Prezes KNML „Just in Time”
 • Anna Ciesielska – I Wiceprezes KNML „Just in Time”; koordynator do spraw oprawy graficznej
 • Marta Bednarek – II Wiceprezes KNML „Just in Time”
 • Marta Bednarek, Paweł Wolski – Koordynatorzy do spraw komunikacji
 • Damian Abramowicz, Dominik Chmura – Koordynatorzy do spraw technicznych

Tegoroczna tematyka Konferencji to m.in.:

 • Rozwiązania innowacyjne i ich wpływ na logistykę miejską oraz regionalną;
 • Rozwój infrastruktury logistycznej miasta i regionu;
 • Innowacyjna obsługa logistyczna przestrzeni publicznej (np. rekreacyjnej);
 • Nowości techniczne i technologiczne oraz ich zastosowania na rzecz poprawy sprawności procesów logistycznych w miastach i regionach;
 • Rozwój techniki i technologii stosowanej w przestrzeni miejskiej i regionalnej na rzecz poprawy jakość życia mieszańców, a także innych grup interesariuszy (turystów, studentów, przedsiębiorców itd.);
 • Nowoczesne instrumenty zapewniające jakość życia i bezpieczeństwo publiczne;
 • Innowacje logistyczne a potrzeby społeczne, w tym ich dostosowanie do potrzeb różnych grup wiekowych, a także osób z niepełnosprawnościami;
 • Logistyka a ekologia w mieście i regionie;
 • Rozwój e-logistyki w logistyce miejskiej i regionalnej;
 • Rozwiązania w obszarze e-turystyki;
 • Działania zmierzające do udoskonalania technologii stosowanej w logistyce miejskiej i regionalnej, w tym oddziaływanie technologii na społeczeństwo;
 • Innowacje technologiczne w kontekście ochrony środowiska przyrodniczego miast i regionów;
 • Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w logistyce miasta i regionu – występujące bariery, problemy i wyzwania społeczne;
 • Rozwiązania logistyki środowiskowej w świetle współczesnych wyzwań ;
 • Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne w aspekcie funkcjonowania aglomeracji miejskich.

Celem naszej cyklicznej konferencji jest motywowanie studentów do podejmowania działalności w kołach naukowych oraz prowadzenia własnych badań, a także rozwój współpracy i wymiana doświadczeń naukowych z innymi uczelniami oraz organizacjami gospodarczymi.

Jak co roku w Konferencji uczestniczyli Młodzi Logistycy – Członkowie kół naukowych z całej Polski, w tym z:

 • Studenckiego Koła Naukowego Logistyków – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 • Koła Naukowego Logistyki SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 • Koła Naukowego „Logistyka” – Politechnika Poznańska;
 • Koła Naukowego Logistyki TILOG – Politechnika Krakowska Tadeusza Kościuszki
 • studenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Uczestników Konferencji przywitali: Patryk Chwedczuk (Prezes KNML „Just in Time”), Magdalena Manikowska (Członkini KNML „Just in Time”, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego) oraz Paweł Wolski (Koordynator ds. komunikacji). Spotkanie otworzyli dr Małgorzata Babińska, Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich i dr hab. Piotr Szymaniec, pełnomocnik Rektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej. Swoje wystąpienie miał również Pan Zygmunt Nowaczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Wałbrzycha, który podkreślił znaczenie logistyki w rozwoju miasta Wałbrzycha i całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Prezydent podziękował organizatorom Konferencji, która skupia corocznie Młodych Logistyków z całej Polski – a to ma niewątpliwie wymiar promocyjny dla Uczelni, miasta oraz regionu. Jednym z moderatorów spotkania był Paweł Rakowski, Członek KNML „Just in Time”, który zadawał referującym Uczestnikom Konferencji ciekawe i trudne pytania. Jego merytoryczny wkład w całe spotkanie zauważyła m.in. komisja oceniająca poszczególne referaty. Jury konkursowe, pod przewodnictwem prof. Jerzego Szkutnika pogratulowało Pawłowi, a Członkowie KNML „Just in Time” przekazali Koledze drobny upominek.

Konferencję rozpoczęły wystąpienia zaproszonych prelegentów – przedstawicieli środowiska naukowego,  a także społeczno-gospodarczego. Wśród nich były dwa referaty:

 • Wielowymiarowe perspektywy i kierunki rozwoju logistyki – prof. dr hab. inż. Jerzy Szkutnik, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
 • Architektura i funkcjonalność systemu ITS w Wałbrzychu. Planowany rozwój kierunku „Smart Wałbrzych” – Ryszard Błażnik, Kierownik Centrum Sterowania Ruchem (ITS) i Monitoringu Wizyjnego;

Do konkursu referatowego przystąpili Członkowie kół naukowych z 8 prezentacjami:

 • Wybrane rozwiązania transportowe w logistyce miejskiej wpływające na komfort życia uczestników miasta – Joanna Apryjas, Klaudia Jankowicz, Studenckie Koło Naukowe Logistyków, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 • Infrastruktura rowerowa Wrocławia – Kateryna Bondarenko, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
 • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Rzeszowie – Damian Socha, Studenckie Koło Naukowe Logistyków, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 • Problem „ostatniej mili” w przestrzeni logistyki miejskiej – studium przypadku – Aleksandra Guderska, Paulina Juszczyńska, Koło Naukowe „Logistyka”, Politechnika Poznańska;
 • Nowoczesne rozwiązania w logistyce miejskiej na przykładzie miasta
  Poznań
  – Jakub Szczupakowski, Koło Naukowe „Logistyka”, Politechnika
  Poznańska;
 • Smart City – droga ku przyszłości – Agnieszka Wielgosz, Magdalena Grabowy, Studenckie Koło Naukowe Logistyków, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza;
 • Car-sharing cargo – jedna z podstaw ekonomii współdzielenia – Paulina Mielnik, Koło Naukowe Logistyki TILOG, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;
 • Ocena potencjału systemu car-sharing w Polsce – Joanna Popiel, Paulina Bednarz, Koło Naukowe Logistyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Referaty oceniało 6-osobowe Jury, w składzie:

 • dr hab. inż. Jerzy Szkutnik,
 • dr Beata Detyna,
 • dr Tomasz Orzech,
 • dr Piotr Kowalski,
 • dr inż. Andrzej Dyszewski,
 • mgr Piotr Sylwestrzak.

Podsumowania konferencji dokonali prof. Jerzy Szkutnik, przewodniczący Jury konkursowego oraz dr Beata Detyna, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, dyrektor Instytutu Przyrodniczo-technicznego, opiekun KNML „Just in Time”. Ogłoszone zostały wyniki konkursu, wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Na podium stanęli:

 • I miejsce: Joanna Popiel i Paulina Bednarz, reprezentujące Koło Naukowe Logistyki (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie);
 • II miejsce: Jakub Szczupakowski z Koła Naukowego „Logistyka” (Politechnika Poznańska);
 • III miejsce: Kateryna Bondarenko, studentka Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Po tradycyjnych zdjęciach studenci przejechali do Hotelu & Restauracji Maria, gdzie czekała na nich obiadokolacja. Wieczorem odbyła się impreza integracyjna.

Głównym punktem drugiego dnia Konferencji była wizyta studyjna w Mando Corporation Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Na zakończenie, tradycyjnie rozdane zostały certyfikaty uczestnictwa. Przesłane przez Uczestników artykuły, po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w kolejnym numerze monografii pt. Logistyka. Współczesne wyzwania (nr 11) lub Studenckich Zeszytach Naukowych „Młodzi Logistycy w Nauce” (nr 5).

Mamy nadzieję, że wszyscy Uczestnicy aktywnie i miło spędzili czas w Wałbrzychu, że nasza Konferencja zainspirowała studentów do podejmowania dalszych wysiłków
na rzecz własnego rozwoju naukowego i zawodowego. Członkowie KNML „Just in Time” już dzisiaj zapraszają na kolejne spotkanie – „POLLOGUS 2019”
– będzie to spotkanie jubileuszowe (dziesiąte:)