Programy studiów


WITAM W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ 
IM. ANGELUSA SILESIUSA W WAŁBRZYCHU!

english120

Witamy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, która położona jest w południowo-zachodniej części Polski, w centralnej części Sudetów, w sąsiedztwie granic z Czechami i Niemcami.

Misją PWSZ AS w Wałbrzychu jest nie tylko przekazywanie wiedzy studentom, ale przede wszystkim kształtowanie  ich  umiejętności i kompetencji społecznych, które są tak ważne we współczesnym świecie.

Dołącz do naszej społeczności akademickiej!

Prof. nadzw., dr hab. Piotr Jurek
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Programy studiów

*Rekrutacja będzie prowadzona po uzyskaniu zgody MNiSW

logo-pwszPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska
tel.: +48 74 641 92 00, +48 74 641 92 01
fax: +48 74 641 92 02
e-mail: pwsz@pwsz.com.pl
strona internetowa: www.pwsz.com.pl

Rok akademicki trwa 30 tygodni i jest podzielony na dwa semestry (zimowy i letni – każdy trwa 15 tygodni)

Rok akademicki trwa od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.
Semestr zimowy
od 01.10.2014 r. do 03.02.2015 r. Semestr zimowy:
od 04.02.2015 r. do 15.02.2015 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna
od 23.02.2015 r. do 03.03.2015 r.
Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa
od 22.12.2014 r. do 06.01.2015 r.
Przerwa świąteczna
Semestr letni
od 16.02.2015 r. do 15.06.2015 r.
Semestr letni
od 16.06.2015 r. do 30.06.2015 r.
Letnia sesja egzaminacyjna
od 02.09.2015 r. do 11.09.2015 r.
Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa
od 02.04.2015 r. do 08.04.2015 r.
Przerwa świąteczna
od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Rektor,

prof. nadzw., dr hab. Piotr JurekProrektor ds. dydaktycznych i studenckich,
dr Małgorzata Babińska


Kanclerz,
mgr Jan Zwierko

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu (PWSZ AS w Wałbrzychu) jest uczelnią publiczną, która powstała na mocy rozporządzenia Rady Ministrów RP z dnia 15 czerwca 1999 roku. Obecnie uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie), studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe.

Po usilnych i długoletnich staraniach, rozporządzeniem MENiS z dnia 26 stycznia 2005 r. uczelnia otrzymała imię Angelusa Silesiusa. Nadanie wałbrzyskiej PWSZ imienia Angelusa Silesiusa wyróżnia ją spośród wielu innych uczelni o identycznym statusie w kraju, a jej pracownikom i studentom pozwala się łatwiej z nią identyfikować. Silesius, jako lekarz z wykształcenia, ksiądz z powołania, a poeta-mistyk z potrzeby ducha, okazał się idealnym patronem wałbrzyskiej PWSZ.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. A. Silesiusa w Wałbrzychu są instytuty:

 1. Instytut Przyrodniczo-Techniczny;
 2. Instytut Społeczno-Prawny
 3. Instytut Zdrowia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu dzisiaj to:

 • tysiące absolwentów,
 • bogata oferta dydaktyczna (studia podyplomowe, studia licencjackie, studia inżynierskie, studia drugiego stopnia),
 • atrakcyjne, akredytowane kierunków studiów, ciekawe specjalizacje,
 • laureat prestiżowych nagród,
 • wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra akademicka,
 • własna, nowoczesna baza dydaktyczna,
 • bogate zbiory biblioteczne,
 • możliwość realizacji studiów za granicą w ramach programu ERASMUS,
 • współpraca z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi,
 • Biuro Karier,
 • Samorząd Studencki,
 • media studenckie: Telewizja Zamkowa, „Humanistyczna Jazda".
 • przyjazna uczelnia dla sportowców.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dydaktycznej. Studia w naszej uczelni zapewniają wykształcenie zawodowe, dając jednocześnie pełną satysfakcję i radość z nauki!

Instytut Humanistyczny:

 1.  Pedagogika (studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe).
 2.  Filologia, specjalność:
 • filologia angielska (studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne),
 • filologia niemiecka (studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne).

Instytut Przyrodniczo-Techniczny:

 1. Architektura krajobrazu (studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne).
 2. Gospodarka przestrzenna (studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne).
 3. Logistyka (studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne).
 4. Turystyka i rekreacja (studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne).

Instytut Społeczno-Prawny:

 1. Administracja (studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne; studia drugiego stopnia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne, studia podyplomowe)
 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (studia pierwszego stopnia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne).

Instytut Zdrowia:

 1. Kosmetologia (studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne).
 2. Techniki dentystyczne (studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne).

Ogólne warunki przyjęć

Warunki rekrutacji wraz z praktycznymi informacjami oraz niezbędne formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: http://www.pwsz.com.pl/rekrutacja
Wymagania rekrutacyjne dla kandydatów z zagranicy

Procedury składania wniosków na studia pierwszego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne):
a) świadectwo maturalne, poświadczone przez polski konsulat w kraju, w którym kandydata ukończył szkołę średnią;
b) Przetłumaczone na język polski (tłumaczenie przysięgłe) świadectwo, uznane przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wymagane dokumenty:
a) oficjalnie uznane świadectwo ukończenia szkoły średniej (przez Konsulat RP i Kuratorium Oświaty);
b) tłumaczenie przysięgłe świadectwa maturalnego;
c) dwa zdjęcia do paszportu;
d) kserokopia dowodu osobistego (paszportu lub zezwolenia na pobyt);
e) ubezpieczenie medyczne na okres studiów;
f) w przypadku postępowania o uznanie świadectwa maturalnego w okresie trwania rekrutacji, wymagane jest oświadczenie Kuratorium Oświaty.
Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone osobiście lub przesłane listem poleconym na adres uczelni.

Procedury składania dokumentów na studia drugiego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne):
a) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, formalnie uznany w polskim konsulacie w kraju, w którym kandydat ukończył szkołę średnią;
b) przetłumaczony na język polski (tłumaczenie przysięgłe) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Wymagane dokumenty:
a) oficjalnie przetłumaczony na język polski (tłumaczenie przysięgłe) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia;
b) dwa zdjęcia do paszportu;
c) kserokopia dowodu osobistego (paszportu lub zezwolenia na pobyt);
d) ubezpieczenie medyczne na okres studiów.
Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone osobiście lub przesłane listem poleconym na adres uczelni.

Procedury składania wniosków dla studentów Erasmusa
Ogólne warunki uczestnictwa w programie Erasmus:
Status studenta Erasmusa uzyskują jedynie ci studenci, którzy spełniają kryteria udziału w wymianie Erasmusa i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd do partnerskiej uczelni w Europie w celu zrealizowania tam części studiów. Zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa (ERASMUS University Charter) nadaną przez Komisję Europejską.
Student musi być wpisany, na co najmniej drugi rok studiów wyższych. Studenci Erasmusa są wybierani przez uczelnianego koordynatora uczelni oraz wskazywani przez instytutowych koordynatorów programu Erasmusa.
Okres studiów w ramach programu Erasmus w instytucji europejskiej trwa od 3 do 12 miesięcy (co najmniej pełny semestr akademicki) i jest traktowany jako integralna część programu kształcenia.
Studenci Erasmusa są zwolnieni z opłat za naukę, rejestrację, egzaminy oraz dostęp do laboratoriów i bibliotek w uczelni przyjmującej. Studenci biorący udział w programie nie mogą przebywać na urlopie.
Stypendium Erasmusowe jest przeznaczone na pokrycie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i kraju przyjmującym. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na maksymalne poparcie przy ubieganiu się o stypendium.

Okres studiów Erasmus w PWSZ - warunki przyjęć
Zagraniczni studenci, którzy zamierzają spędzić okres studiów w ramach programu Erasmus w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu muszą zostać oficjalnie wskazani przez ich macierzystych koordynatorów - partnerów Programu Erasmus.
Dokumenty, które powinny zostać przesłane do PWSZ:
a) formularz zgłoszeniowy ERASMUS;
b) porozumienie o programie zajęć;
c) wykaz wszystkich zaliczeń;

Wszystkie formularze należy wypełnić w języku angielskim, muszą zostać podpisane przez wnioskodawcę, opieczętowane i podpisane przez koordynatora programu Erasmus w uczelni macierzystej.
Terminy składania wniosków:
• 31 lipca 2013 (w semestrze zimowym)
• 30 października 2014 (w semestrze letnim)

Wszelkie pytania należy kierować do PWSZ:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesusa w Wałbrzychu
Uczelniany Koordynator Program ERASMUS
Justyna Jaskólska
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych
tel./fax: +48 74 641 92 08
e-mail: erasmus@pwsz.com.pl

Praktyka studencka Erasmus dla studentów PWSZ
Wymagania wstępne:
Rodzaj praktyki musi być zgodny z kierunkiem studiów. Praktyka w ramach programu Erasmus może być traktowana jako obowiązkowa lub do wyboru, która jest później zawarta w suplemencie do dyplomu. Kandydat korzystający z praktyki realizowanej w ramach programu ERASMUS musi spełnić rekrutacyjne wymagania ogólne.

Następujące dokumenty powinny zostać złożone do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus PWSZ:
a) formularz aplikacyjny;
b) umowa dot. realizacji praktyki podpisana przez studenta uczelni przyjmującej.

Wymagania rekrutacyjne dla obywateli polskich
Kandydaci na studia pierwszego stopnia przyjmowani są zgodnie z określonymi w PWSZ zasadami rekrutacyjnymi. Przyjęcie na studia ma charakter konkursowy. Pod uwagę brana jest ocena ze świadectwa maturalnego z języka obcego oraz z przedmiotu, z którego kandydat otrzymał najkorzystniejszy wynik.
Kandydaci na studia drugiego stopnia muszą posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia: licencjackich lub inżynierskich i są przyjmowani zgodnie z ustalonymi przez PWSZ wymaganiami rekrutacyjnymi.
Szczegółowe kryteria przyjęć dla każdego programu studiów są dostępne w części 2: Informacje w programach studiów.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:
a) podanie na kwestionariuszu Uczelni,
b) świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – oryginał, odpis szkolny, lub odpis notarialny; w przypadku nowej matury – świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – oryginał, odpis szkolny lub odpis notarialny,
c) kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers,
d) trzy aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
e) dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, na konto PWSZ AS w Wałbrzychu, w wysokości określonej przez rektora. W przypadku niezakwalifikowania się na studia opłata nie podlega zwrotowi,
f) dodatkowo na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia: filologia angielska i filologia niemiecka , gospodarka przestrzenna, kosmetologia, logistyka, pedagogika, techniki dentystyczne, turystyka i rekreacja - orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań o podjęciu studiów na wybranym kierunku i specjalności studiów,
g) w przypadku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:
a) podanie na kwestionariuszu Uczelni, -> pobierz,
b) świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis szkolny lub odpis notarialny,
c) odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
d) suplement do dyplomu – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany,
e) zaświadczenie z wyliczoną średnią z dotychczasowego toku studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
f) dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, na konto PWSZ AS w Wałbrzychu, w wysokości określonej przez rektora. W przypadku niezakwalifikowania się na studia opłata nie podlega zwrotowi,
g) trzy aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
h) kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers.

Wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, Polska
rekrutacja@pwsz.com.pl, tel.: +48 74 641 92 03, +48 74 641 92 04,

Terminy rekrutacji:

- pierwszy nabór do 2 sierpnia br. (studia stacjonarne i niestacjonarne),
- drugi nabór do 20 września br. (studia stacjonarne i niestacjonarne).

Szczegółowe warunki rekrutacji

Szczegółowe warunki rekrutacji określone są w uchwale senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu: Uchwała rekrutacyjna
Więcej: www.pwsz.com.pl/rekrutacja

Procedury uznawania wcześniejszego kształcenia formalnego, nieformalnego i incydentalnego

W Polsce rozpoczęły się prace nad opracowaniem procedur prawnych ustalania wcześniejszego kształcenia nieformalnego i incydentalnego. Obecne zasady odnoszą się do kształcenia formalnego, potwierdzonego dyplomami, świadectwami, certyfikatami.

Ogólne procedury rejestracyjne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:
 1. podanie na kwestionariuszu Uczelni,
 2. świadectwo maturalne, świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – oryginał, odpis szkolny, lub odpis notarialny; w przypadku nowej matury – świadectwo dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – oryginał, odpis szkolny lub odpis notarialny,
 3. kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers,
 4. trzy aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 5. dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, na konto PWSZ AS w Wałbrzychu, w wysokości określonej przez rektora. W przypadku niezakwalifikowania się na studia opłata nie podlega zwrotowi,
 6. dodatkowo na kierunkach: architektura krajobrazu, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia: filologia angielska i filologia niemiecka , gospodarka przestrzenna, kosmetologia, logistyka, pedagogika, techniki dentystyczne, turystyka i rekreacja - orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań o podjęciu studiów na wybranym kierunku i specjalności studiów,
 7. w przypadku laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.
Opłata rekrutacyjna
Wysokość opłaty rekrutacyjnej 85 zł.
Numer konta: Bank BPH SA 19 1060 0076 0000 3310 0019 3116
Dodatkowe informacje:
tel. 074 641 92 03
tel. 074 641 92 04
tel. 074 641 92 05
rekrutacja@pwsz.com.pl
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:
 1. podanie na kwestionariuszu Uczelni,
 2. świadectwo dojrzałości – oryginał, odpis szkolny lub odpis notarialny,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 4. suplement do dyplomu – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany,
 5. zaświadczenie z wyliczoną średnią z dotychczasowego toku studiów (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
 6. dowód opłaty rekrutacyjnej wniesionej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, na konto PWSZ AS w Wałbrzychu, w wysokości określonej przez rektora. W przypadku niezakwalifikowania się na studia opłata nie podlega zwrotowi,
 7. trzy aktualne wyraźne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego pół profilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 8. kserokopia dowodu osobistego – awers i rewers.
Opłata rekrutacyjna
Wysokość opłaty rekrutacyjnej 85 zł.

Numer konta: Bank BPH SA 19 1060 0076 0000 3310 0019 3116
Dodatkowe informacje:
tel. 074 641 92 03
tel. 074 641 92 04
tel. 074 641 92 05
rekrutacja@pwsz.com.pl

W Polsce obowiązującą walutą jest złoty (1 zł = 100 groszy). Średni roczny kurs euro wynosi: 1 euro = 4,28 zł.
Aktualne kursy walut mozna znaleźć na stronie www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html


Koszty życia:
Sugerujemy przygotować około 1000-1500 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania.
Miesięczny czynsz:
- internat 350-450 zł,
- pokój w prywatnym mieszkaniu 400-800 zł.
Wyżywienie: 350 zł - 400 zł.

Mieszkanie:
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu mogą zamieszkać w akademiku lub wynająć pokój/mieszkanie od osób prywatnych.. Akademiki są zazwyczaj tańsze, ale trzeba złożyć wcześniej podanie, by dostać pokój w akademiku.
Dostępne są 2 akademiki na terenie kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, które oferują ponad 50 miejsc. Cena pokoju w zależności od rodzaju pokoju (pokoje jedno- lub dwuosobowe) waha się w granicach 350 zł za miejsce.
Podstawowe wyposażenie: łóżka, szafy, regały, biurka i lodówka, dostęp do kuchni, pralni i suszarni. Na terenie kampusu znajdują się również kluby studenckie i mała gastronomia.

Posiłki:
W głównym budynku naszej uczelni (ulica Zamkowa, budynek A) znajduje się Klub Studencki „Pod Papugami" , w który serwuje wyśmienite dania w przystępnych cenach. Istnieje możliwość wykupienia talonów żywnościowych. W budynku B, przy ulicy Piotra Skargi 14a funkcjonuje kawiarenka, w której studenci mogą zakupić lekkie posiłki i napoje.
Poza kampusem są też bary z „domowymi obiadami”", kawiarnie, sklepy spożywcze, pizzeria i restauracje. Orientacyjny koszt obiadu w barze wynosi 6 zł - 30 zł.
W akademikach istnieje możliwość przygotowania posiłków w kuchni. Pozwala to obniżyć dzienny koszt posiłków do 10-15 zł.

Opieka medyczna:
Opieka zdrowotna świadczona przez publiczna służbę zdrowia jest bezpłatna dla pacjentów z ważnym ubezpieczeniem Wszyscy zarejestrowani studenci w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu mają bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej. Zagraniczni studenci przyjeżdżający na krótki okres, w ramach umowy dwustronnej lub w ramach programu Erasmus, zobowiązani są zapewnić sobie odpowiednie ubezpieczenie (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ). Możliwe jest również korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej w prywatnych klinikach i laboratoriach. Pełna lista publicznych i prywatnych placówkach służby zdrowia: http://www.firmy.net/sluzba-zdrowia,walbrzych.html (tylko w języku polskim). W przypadkach nagłych, w razie wypadku, urazu należy wezwać pogotowie (tel. 999 lub 112) ewentualnie udać się bezpośrednio do szpitala, zwłaszcza do szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR). W takich okolicznościach transport medyczny jest bezpłatny. W szpitalach, oddziałach ratunkowych należy pokazać dokument potwierdzający ubezpieczenie lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu jest otwarta dla studentów niepełnosprawnych. Niektóre budynki są dostosowane i wyposażone w taki sposób, by funkcjonowanie studentom niepełnosprawnym (windy, toalety itp.). Niepełnosprawni studenci mogą otrzymać stypendium przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendium jest niezależne od statusu materialnego studenta, zależy od stopnia niepełnosprawności potwierdzonej dokumentacją medyczną. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki.
W celu zwalczania wykluczenia społecznego i poprawy dostępności szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych w uczelni naszej powołano Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:
Małgorzata Radyńska, wykładowca w Instytucie Humanistycznym, ul. P. Skargi 14a str. (budynek B), pokój 101
telefon: +48 74 641 92 51

Ubezpieczenie:
Studenci, którzy są obywatelami państw UE, a studiują w Polsce, mają takie samo prawo do pomocy medycznej, jak polscy studenci, pod warunkiem, że mają ważne ubezpieczenie zdrowotne w swoim kraju. To oznacza, że ​​mogą korzystać z pomocy medycznej za darmo. Muszą jednak posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą muszą przedstawić podczas wizyty u lekarza lub w szpitalu. Dzięki temu nie muszą płacić za leczenie we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały umowę z NFZ na świadczenia opieki medycznej. Za każdym razem przed użyciem pomocy medycznej student musi przedstawić następujące dokumenty: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), ważną legitymacją studencką, ważny paszport lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość. Ci, którzy nie przedstawią wszystkich wymaganych dokumentów będą zobowiązani do pokrycia kosztów pomocy medycznej. Obywatele UE, którzy nie posiadają karty EKUZ, i są ubezpieczeni w kraju pochodzenia, mogą podpisać umowę z NFZ i kupić ubezpieczenie, płacąc 36,75 zł za miesiąc (przedkładają również formularz E104, wystawiony w kraju pochodzenia o ostatnim okresie ubezpieczenia lub jego braku).
Studenci spoza UE: studenci spoza UE powinni kupić pakiet ubezpieczeń KL + NNW (koszty leczenia i skutki wypadków). Certyfikat ubezpieczenia, wraz z numerem umowy powinny być przedstawione za każdym razem, gdy student korzysta z pomocy medycznej. W zależności od umowy, ubezpieczony może być zwolniony z płacenia za pomoc, czy też starać się zwrot po powrocie do kraju pochodzenia. Jeśli student nie przedstawi zaświadczenia o ubezpieczeniu, zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów pomocy medycznej. Ubezpieczenie medyczne można kupić w firmach ubezpieczeniowych lub biurach podróży w kraju pochodzenia. O ubezpieczeniach zdrowotnych dla studentów zagranicznych krajów UE i innych na stronie: www.nfz.gov.pl.

Pomoc materialna dla studentów:
Wszyscy studenci w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu mają prawo do ubiegania się o wsparcie finansowe.
Studenci mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:
 • stypendium socjalne,
 • stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomogi,
 • stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie: http://www.pwsz.com.pl/dzial-nauczania-i-spraw-studenckich
Dział Nauczania i Spraw Studenckich:
ul. Zamkowa 4, pokój 27
Kierownik: mgr Edward Szewczak
tel: 74/641-92-05
szewczak@pwsz.com.pl
mgr Marzena Łukiewicz
tel: 74/641-92-04
lukiewicz@pwsz.com.pl
mgr Marta Sawicka
tel: 74/641-92-03
sawicka@pwsz.com.pl
mgr Agnieszka Górka
tel: 74/641-92-25
gorka@pwsz.com.pl
lic. Krzysztof Zyguła
tel: 74/641-92-03
kzygula@pwsz.com.pl
Promocja, rekrutacja i współpraca między uczelniami
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus

mgr Justyna Jaskólska
tel: 74/641 92 08
e-mail: promocja@pwsz.com.pl, erasmus@pwsz.com.pl
Biuro Karier
mgr Justyna Jaskólska
tel: 74/641 92 08
e-mail: biurokarier@pwsz.com.pl
INSTYTUTY
Instytut Społeczno-Prawny
Siedziba: ul. Zamkowa 4, pokój nr 116
Sekretariat: mgr Agnieszka Pochroń
tel: 74/ 641-92-11
administracja@pwsz.com.pl bhp@pwsz.com.pl
Instytut Humanistyczny
Siedziba: ul. Piotra Skargi 14a, pokój nr 101
Sekretariat: Jolanta Łukomska
tel: 74/ 641-92-50
filologia@pwsz.com.pl pedagogika@pwsz.com.pl
Instytut Przyrodniczo-Techniczny
Siedziba: ul. Zamkowa 4, pokój nr 111
Sekretariat: mgr Anna Sobolewska
tel.: 74/ 6419213
logistyka@pwsz.com.pl architekturakrajobrazu@pwsz.com.pl gospodarkaprzestrzenna@pwsz.com.pl turystyka@pwsz.com.pl
Instytut Zdrowia
Siedziba: ul. Piotra Skargi 14a, pokój nr 102
Sekretariat: mgr Jolanta Jamrowska
tel: 74/ 641-92-53
technikidentystyczne@pwsz.com.pl
kosmetologia@pwsz.com.pl

Warunki studiowania:
Państwowa Szkoła Wyższa Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu znajduje się w centrum miasta, w malowniczej i pełnej zieleni okolicy, uczelnie otacza piękny parku. Stałą troską władz uczelni jest rozbudowa i dynamiczny rozwój bazy materialnej. Odnowione pomieszczenia starego pałacowo-parkowego kompleksu rodu Czettritz są w pełni dostosowane do potrzeb studentów. W dwóch sąsiadujących budynkach mieszkalnych znajduja się akademiki. Do dyspozycji studentów są:
Klub Studencki „Pod Papugami", bar „Ekonomik", małe sklepy i punkty ksero,
siłownie, sauna, galeria handlowa „Victoria”, kina, Teatr Dramatyczny.

Międzynarodowe programy:
Uczestnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w Programie ERASMUS od roku akademickiego 2007/2008 umożliwia:
- prowadzenie wymiany studentów obejmującej: wysyłanie studentów na częśćstudiów do partnerskich uczelni krajów uczestniczących i przyjmowanie studentów z tych uczelni
(w uczelni goszczącej studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego) oraz wysyłanie studentów na praktykido instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego; uczelnia może także wysyłać swoich studentów na praktyki za pośrednictwem polskiej instytucji specjalizującej się w organizowaniu praktyk za granicą;
- prowadzenie wymiany pracowników uczelni: nauczycieli akademickich (wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjmowanie wykładowców z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych; wysyłanie nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych - doskonalenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach itp.);
- innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji) – wysyłanie pracowników do partnerskich uczelni i przyjmowanie pracowników tych uczelni w celu umożliwienia im doskonalenia własnych umiejętności (np. podczas wizyt studyjnych).
Dotychczas podpisano umowę z:
-Belgia: Haute Ecole Provinciale Mons Borinage Centre,
-Czechy: Jan Amos Komensky University Prague, University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem,
- Francja: Lycee Tezenas du Montcel,
- Litwa: Lithuanian University of Educational Sciences, International School of Law and Business, Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, Klaipeda State College,
- Łotwa: Rezekne Higher Education Institution,
- Grecja: Alexander Technological Educational Institution of Thessaloniki,
- Hiszpania: Universitat de Girona, Universidad Rey Juan Carlos,
- Malta: Institute of Tourism Studies,
- Portugalia: Instituto Politécnico de Bragança, Instituto Politécnico de Setúbal,
- Rumunia: “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, “Constantin Brancoveanu” University,
- Słowacja: Slovak Medical University in Bratislava,
- Turcja: Ondokuz Mayis University, Artvin Coruh University, Agri Ibrahim Cecen University.
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
mgr Justyna Jaskólska
Zamkowa 4, sala 305
tel.: +48 74 641 92 08
Więcej informacji o programie Erasmus i wymianie międzynarodowej: www.pwsz.com.pl/program-erasmus

Informacje praktyczne dla studentów
Polska - zalecamy następującą witrynę: www.poland.gov.pl

Położenie geograficzne
Polska leży w centrum kontynentu europejskiego. W pobliżu Warszawy znajduje się geometryczny środek Europy.Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 321.683 km2, co daje jej 63 miejsce na świecie i dziewiąte w Europie.
Klimat
W Polsce panuje klimat umiarkowany o charakterze przejściowym pomiędzy klimatem morskim a lądowym. Generalnie w Polsce północnej i zachodniej przeważa klimat umiarkowany morski z łagodnymi, wilgotnymi zimami i chłodnymi latami ze sporą ilością opadów, natomiast we wschodniej części kraju zaznacza się kontynentalizm klimatu, z ostrymi zimami oraz gorętszymi i bardziej suchymi latami.

Pory roku
W Polsce wyróżnia się sześć pór roku. Polska "bogatsza" jest od innych krajów europejskich o przedwiośnie i przedzimie. W czasie przedwiośnia, które trwa około miesiąca, średnia dobowa temperatura powietrza waha się od 0°C do 5°C. Wiosna trwa w Polsce średnio ok. 60 dni i wkracza do Polski od zachodu. Temperatura dobowa wynosi średnio od 5°C do 15°C. Lato, przynoszące temperatury powyżej 20°C, rozpoczyna się w Polsce w maju. Po czterech miesiącach nadchodzi jesień z temperaturą od 15°C do nawet 5°C. Z końcem października, gdy liście spadną z drzew, a dzień staje się krótszy, rozpoczyna się przedzimie. Temperatury spadają poniżej 5°C. Po upływie ok. sześciu tygodni nadchodzi zima, która zależnie od roku trwa do lutego-marca.

Kultura
W Polsce odbywa się wiele ciekawych koncertów, spektakli, festiwali oraz innych kulturalnych wydarzeń, w tym o zasięgu międzynarodowym. Aktualności: www.poland.gov.pl

Studia w Polsce
Polski system edukacji przygotowuje specjalistów w wielu dziedzinach. Prawie 2 mln osób studiuje w Polsce – jest to prawie połowa populacji w wieku studenckim (między 19 i 24 lat). Około 400 tysięcy młodych ludzi kończy studia każdego roku.
Zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego, w Polsce funkcjonuje trójstopniowy system studiów w polskich uczelniach:
studia pierwszego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia;
studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;
studia trzeciego stopnia - studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.
Studenci po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia mają prawo ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe.
Uczelnie wspierająkreatywność i zaangażowanie, które wykazują studenci. Studenci mogą uczestniczyć w różnych organizacjach. Będąc członkiem Akademickiego Związku Sportowego (www.azs.pl) studenci mogą rozwijać swoje talenty sportowe w wielu dyscyplinach i odnosić sukcesy w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych. Każdego roku, w miesiącu maju studenci uczestniczą w„Juwenaliach”, święcie studenckim.

Wałbrzych
Informacje dotyczące życia w Wałbrzychu, użyteczne adresy i plan miasta można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (www.um.walbrzych.pl.).

Jak dostać się do Wałbrzycha?
Samolotem: Najbliższe lotnisko znajduje się 70 km od Wałbrzycha, we Wrocławiu - jest bezpośrednio związane z wieloma europejskimi miastami i ma połączenia transferowe z miastami na całym świecie.
Pociągiem można podróżować z Warszawy (Warszawa) lub Wrocławia do Wałbrzycha (stacja: "Wałbrzych Miasto") pociągiem, połączeń: http://rozklad-pkp.pl

PROGRAM ERASMUS
Informacje dla studentów przyjeżdżających: ERASMUS PROGRAMME - INFORMATION FOR INCOMING STUDENTS

Kursy językowe
Wszyscy studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu mają możliwość kontynuacji języków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego. Instytut Humanistyczny oferuje specjalne kursy języka polskiego (bezpłatne)dla studentów zagranicznych.
Więcej: http://www.pwsz.com.pl/program-erasmus/kursy

Praktyki

Praktyki zawodowe umożliwiają studentom wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności oraz przygotowują do wejścia na rynek pracy. Za zrealizowaną praktykę studentowi przyznaje się określoną liczbą ECTS, wskazaną w programie kształcenia danego kierunku studiów. Praktyki zawodowe są nieodpłatne. Znalezienie miejsca realizacji praktyki należy do studenta. Praktyki zawodowe powinny odbywać się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych (lipiec-wrzesień).
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu oferty praktyk, stażu lub wolontariatu mogą znaleźć na stronie internetowej Biura Karier: www.pwsz.com.pl/biuro-karier.


Obiekty sportowe i rekreacyjne
Na terenie Uczelni prężnie działa Klub Uczelniany AZS PWSZ AS, który obejmuje swoim zasięgiem spore grono studentów. Władze uczelni przywiązują ogromną wagę do rozwoju sportu zarówno studenckiego, jak i wyczynowego dlatego też stwarzają odpowiednie warunki dla tej działalności. Dzięki temu studenci czynnie uczestniczą w sekcjach sportowych oraz turystycznych i rekreacyjnych. Zapewniamy swoim studentom korzystanie z różnorodnych form aktywności fizycznej.
AZS prowadzi działalność w sekcjach: piłki nożnej,piłki siatkowej,piłki koszykowej,pływania.Nasi studenci biorą udział w licznych konkurencjach Mistrzostw Polski, zajmując wysokie miejsca.

Akademicki Klub Turystyki Aktywnej

Głównymi celamiAKTAjest promowanie wśród młodzieży różnych form turystyki, organizowanie imprez turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, szerzenie wśród społeczności studenckiej i młodzieży szkolnej wiedzy o świecie poprzez urządzenie wystaw, wykładów, konkursów, pokazów filmów itp.Ponadto organizujemy liczne wyprawy w góry (treking, rower, biegówki), które umożliwiają zintegrowanie się członkom klubu oraz pozostałym studentom naszej Uczelni.Wyprawy i imprezy organizowane przez klub zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania rekreacji ruchowej oraz zachęca do uprawiania interesujących dyscyplin turystyki kwalifikowanej (specjalistycznej) tj.: turystyka piesza, turystyka kolarska, turystyka kajakowa, narciarska turystyka wędrowna.

Studenckie Koło Naukowe „Just in Time”

SKN: „Just in Time” jest organizacją studencką działającą przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym, które zrzesza studentów zainteresowanych dziedziną logistyki. Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy, rozwijanie zainteresowań uczestników Koła oraz nabywanie praktycznych umiejętności pod kątem rynku pracy. Obszar badawczy analiz obejmuje w szczególności przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku lokalnym. Koncentrujemy się na problematyce logistykochłonności regionu oraz tematyce logistyki miasta. Aktywność członków Koła przejawia się w czynnym uczestnictwie w życiu studenckim i naukowym poprzez: udział w konferencjach naukowych i wyjazdach studialnych, współpracę z organizacjami studenckimi,studia przypadków,publikacje naukowe.

Studenckie koło naukowe „Homo Politicus”
SKN „Homo Politicus” jest samodzielną i samorządną organizacją skupiającą studentów PWSZ AS w Wałbrzychu, prowadzi działalność o charakterze społecznym i naukowym. Jest organizacją niezależną, nie związaną z żadną partią polityczną; może skupiać członków o rożnych światopoglądach i sympatiach politycznych, realizując zamierzenia wszystkich swoich członków oraz działającą w interesie środowiska studenckiego. Swoje cele realizuje poprzez: poszerzanie wiedzy w zakresie nauk politycznych, podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego, podejmowanie innych form działalności np. prowadzenie badań naukowych, publikacje w ramach akademickich czasopismach naukowych itd. Naszym mottem jest sentencja łacińska „Sapereaude” co oznacza „Odważ się być mądrym”!

Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości „EVENTUS”
Koło „EVENTUS” jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności i bezinteresownej aktywności jego członków.Działalność w ramach Koła ma na celu poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie działań przedsiębiorczych, organizacyjnych oraz interpersonalnych. Celem jest współpraca z przedstawicielami biznesu (szczególnie w Regionie Wałbrzyskim), a także z Kołami Naukowymi PWSZ AS i innymi uczelniami. Studenci zobowiązują się do aktywności na zasadach wolontariatu (prowadzenie seminariów, szkoleń, korepetycji itp.) na rzecz społeczności akademickiej PWSZ AS oraz społeczności lokalnej. Ważnym celem jest rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów, z jednoczesnym wspieraniem ich działalności publikacyjnej. Koło „EVENTUS” pragnie prowadzić działania na rzecz integracji środowiska akademickiego oraz promować PWSZ AS.

Studenckie Koło Naukowe HUMANITAS
Koło Humanitas funkcjonuje przy Instytucie Humanistycznym. Zrzesza studentów zainteresowanych szeroko rozumianymi działaniami prospołecznymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Głównym celem członków Koła jest włączanie się do działań na rzecz środowiska lokalnego, udział w różnego typuimprezach charytatywnych, organizacja okolicznościowych konkursów, happeningów, spotkań z ludźmi kultury i sztuki oraz projekcje ciekawych filmów.

Studentów Samorząd
Samorząd Studenckiistnieje od 1999 roku. Jego celem jest reprezentowanie interesów studentów PWSZ. Głównym zadaniem jest dbałość o prawa i przywileje studentów, organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych. Samorząd czynnie współuczestniczy w zarządzaniu Uczelnią, współdecydując w sprawach bezpośrednio dotyczących studentów oraz reprezentując Szkołę na zewnątrz (np. podczas Juvenaliów), dbając o jej wizerunek. Samorząd Studencki opiniuje również przyznawanie stypendiów socjalnych oraz wyróżnień za działalność na rzecz uczelni. Samorząd współpracuje z uczelnianym pismem „Humanistyczna Jazda” oraz licznymi organizacjami. Jest obecny właściwie we wszystkich dziedzinach życia uczelni. Cykliczne imprezy studenckie, takie jak otrzęsiny, połowinki, juwenalia, organizowane są przez Samorząd. W klubie studenckim, znajdującym się na terenie PWSZ AS, odbywają się kameralne wieczorki artystyczne oraz spotkania autorskie.

Humanistyczna Jazda

Humanistyczna Jazda – to samodzielnie tworzone i wydawane przez studentów pismo, które już od kilku lat jest integralną częścią życia studenckiego. Prawdopodobnie duży wpływ na jej pozycję na naszej uczelni ma polonistyczna tradycja. To właśnie spora grupa zapaleńców z polonistyki powołała gazetę, nadając jej niepowtarzalną formę. „Humanistyczna Jazda” to pismo uczelniane, kolportowane w murach naszej uczelni i centrach studenckiego życia, docierające nie tylko do żaków, ale również kadry profesorskiej. Od ponad trzech lat ta niezależna gazeta studencka dociera też do mieszkańców Wałbrzycha za sprawą specjalnej wkładki w „30 minutach”. Dzięki temu jesteśmy obecni i rozpoznawalni w całym mieście. Gazeta stwarza możliwość sprawdzenia nie tylko dziennikarskiego pióra studentów, ale również umożliwia im debiut literacki.

TV "Zamkowa"
TV „Zamkowa” jest organizacją studencką zrzeszającą osoby, które chcą nauczyć się tego, czego nie są w stanie dowiedzieć się na wykładach, laboratoriach czy seminariach. Studenci pracę dla telewizji traktują jako niezłą zabawę poprzez, którą mogą rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę i poznawać ciekawych ludzi. Odbiorcami telewizji są głównie studenci i mieszkańcy Wałbrzycha, gdyż programy są emitowane w wałbrzyskich sieciach kablowych. W ramach warsztatów kształcimy zarówno w zakresie montażu liniowego jak i nieliniowego, operatorskim, dźwiękowym i redakcyjnym. Wiecej:www.tvzamkowa.pl