Lean Management Toolbox


Rekrutacja od 15 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Lean Management Toolbox

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Efekty usługi/ efekty uczenia się

Kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy dotyczą znajomości:

podstaw systemów zarządzania oraz podstawowych strat występujących w procesach, podstawowych narzędzi planowania jakości oraz narzędzi organizacji miejsca pracy według Lean management, sposobów planowania jakości w procesach produkcji oraz usług, zaawansowanych narzędzi doskonalenia procesów, zasad i sposobów przeprowadzania analizy potencjału firmy w zakresie jakości oraz efektywności procesów.

Kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności dotyczą przede wszystkim: wskazywania strat w procesach, przeprowadzania podstawowej diagnozy jakościowej procesu, planowania działań w ramach metody 5S, realizacji planów naprawczych dla podniesienia poziomu jakości na określonych stanowiskach pracy, obliczania efektywność procesu manualnego oraz maszynowego, przeprowadza analizy zapobiegania wad i usterek według metody FMEA, przygotowywania map strumieni wartości dla wybranych procesów z określeniem tzw. „wąskich gardeł” oraz szczegółowej analizy wymagań jakościowych dla procesów, przygotowywania samodzielnych i zespołowych rekomendacji dla poprawy efektywności i jakości procesów, przeprowadzania audytów jakościowych i efektywnościowych w różnego typu organizacjach

Niezwykle istotny nacisk kładziemy na kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych, a dotyczą one przede wszystkim: świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw zarządzania jakością oraz doskonalenia procesów, rozumienia potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego, świadomości wagi działań jakościowych oraz doskonalących w przedsiębiorstwach, rozumienia konieczności rozwoju współpracowników poprzez szkolenia i warsztaty, świadomości wagi i roli, jaką będą pełnić Absolwenci studiów podyplomowych „Lean Management Toolbox” w organizacji – a co za tym idzie konieczności zachowań profesjonalnych oraz postępowania zgodnie z przepisami prawa, etyką, a także wizją i misją reprezentowanego przedsiębiorstwa. Zakładamy, że absolwent studiów podyplomowych pn. Lean Management Toolbox będzie skutecznie wpływał nie tylko na poprawę elastyczności i zdolności adaptacyjnych firm na rynku, ale przyczyniał się do ich ciągłego rozwoju, uwzględniając potrzeby klientów (zewnętrznych i wewnętrznych).

5. Grupa docelowa

Studia kierowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) – osób zainteresowanych wykorzystaniem narzędzi Lean Management w różnego typu przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Ofertę studiów przygotowano z myślą o potrzebach osób, pragnących nabyć cenione na rynku pracy kompetencje, pozwalające wrażać w organizacjach koncepcje, systemy, metody i narzędzia wspierające procesy doskonalenia (efektywności, sprawności, jakości itp.).

6. Czas trwania studiów: 2 semestry

7. Opłata: 4200 zł/całość

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia studiów to 15 osób

Więcej informacji:


Informacje merytoryczne

Anna Migas, tel. +48 531 606 222

Informacje rekrutacyjne

tel. 74 641 92 24,
fax. 74 641 92 02
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
  • ksero dyplomu poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracownika Uczelni;
  • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25