Logistyka


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształceniana kierunku studiów pn. Logistyka
1. Nazwa kierunku studiów: Logistyka
2. Obszar nauk technicznych: dziedzina nauki techniczne, dyscypliny: informatyka, budowa i eksploatacja maszyn, transport, inżynieria produkcji.
Obszar nauk społecznych: dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscypliny: ekonomia, nauki o zarządzaniu.
3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia – inżynierskie
4. Profil studiów: ogólnoakademicki
5. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
7. Ogólne cele kształcenia: głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania typowych zadań inżynierskich, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej. Absolwent studiów: posiada wielodyscyplinarną, podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyki, fizyki), nauk technicznych (informatyki, transportu, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu, towaroznawstwa), będących podstawą nowoczesnych systemów logistycznych związanych z zarządzaniem łańcuchami dostaw, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; rozwiązuje typowe problemy logistyczne (np. optymalizuje koszty logistyczne, wybiera dostawców, środki transportu, dobiera odpowiednie kanały dystrybucji, wykonuje obliczenia produkcyjne itp.), wykorzystując poznane metody i techniki inżynierskie; stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji typowych dla działalności inżynierskiej zadań w zakresie logistyki; planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych; projektuje typowe systemy i procesy logistyczne; jest kreatywny i ma świadomość ustawicznego kształcenia zawodowego, a także konsekwencji podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej – logistycznej.
Wymiar praktyk zawodowych: 120 godzin, 8 ECTS.
8. Typowe miejsca pracy absolwentów: po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów; firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą; hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek; dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami i opakowaniami; magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami gospodarczymi; firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.; organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców; firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej; w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
9. Możliwość kontynuacji kształcenia: absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.