Logistyka


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku logistyka realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł inżyniera. Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe realizowane np. w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy zawodowej jest organizacja i udział w konferencjach naukowych młodych logistyków.

Poziom kształcenia: studia poziom 6, studia pierwszego stopnia – inżynierskie
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych, typowych, a także nietypowych i złożonych zadań inżynierskich, w tym wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

Sylwetka absolwenta:

  • Absolwent inżynierskich studiów I stopnia kierunku logistyka jest wyposażony w wielodyscyplinarną, podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyki, fizyki), nauk technicznych (informatyki, transportu, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu, towaroznawstwa), będących podstawą nowoczesnych systemów logistycznych związanych m.in.
    z zarządzaniem łańcuchami dostaw, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych, informatyki.
  • Posiada umiejętności posługiwania się systemami informatycznymi oraz technikami inżynierskimi przy rozwiązywaniu różnych problemów logistycznych, umiejętności projektowania systemów logistycznych czy też zarządzania procesami logistycznymi, a także zarządzania kosztami, finansami lub personelem, innowacyjnego rozwiązywania praktycznych, złożonych i nietypowych problemów logistycznych oraz wykonania zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (np. projektowania systemów i procesów logistycznych, optymalizacji kosztów logistycznych, wyboru dostawców, środków transportu, dobierania odpowiednich kanałów dystrybucji, wykonania obliczeń produkcyjnych itp.), wykorzystując przy tym poznane fakty, teorie, metody i techniki inżynierskie.
  • Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach logistycznych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką oraz jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne. Absolwent ma  ukształtowaną wrażliwość na przestrzeganie zasad prawnych i etycznych.
  • Absolwent stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji praktycznych zadań w zakresie logistyki, w tym komunikuje się z otoczeniem uzasadniając swoje stanowisko; planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych; jest kreatywny i ma świadomość ustawicznego kształcenia zawodowego, a także konsekwencji podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej – logistycznej; posiada doświadczenie w zakresie rozwiązywania praktycznych, typowych dla organizacji gospodarczych problemów logistycznych – zdobyte w środowisku pracy; jest gotowy do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań zarówno własnych, zespołów, a także organizacji w których pracuje.
  • Po zakończeniu siedmiosemestralnych studiów stacjonarnych/niestacjonarnych na tym kierunku i obronie pracy dyplomowej, absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY