Logistyka


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku logistyka realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł inżyniera. Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe realizowane np. w przedsiębiorstwach zlokalizowanych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park”. Ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy zawodowej jest organizacja i udział w konferencjach naukowych młodych logistyków.

Poziom kształcenia: studia poziom 6, studia pierwszego stopnia – inżynierskie
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych, typowych, a także nietypowych i złożonych zadań inżynierskich, w tym wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

Absolwent studiów:
• posiada wielodyscyplinarną, podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyki, fizyki), nauk technicznych (informatyki, transportu, ochrony
i kształtowania środowiska, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu, towaroznawstwa), będących podstawą nowoczesnych systemów logistycznych związanych m.in. z zarządzaniem łańcuchami dostaw, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji;
• w sposób innowacyjny rozwiązuje praktyczne, złożone i nietypowe problemy logistyczne oraz wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (np. projektuje systemy i procesy logistyczne, optymalizuje koszty logistyczne, wybiera dostawców, środki transportu, dobiera odpowiednie kanały dystrybucji, wykonuje obliczenia produkcyjne itp.), wykorzystując przy tym poznane fakty, teorie, metody i techniki inżynierskie;
• stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji praktycznych zadań w zakresie logistyki, w tym komunikuje się z otoczeniem uzasadniając swoje stanowisko;
• planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych;
• jest kreatywny i ma świadomość ustawicznego kształcenia zawodowego,
a także konsekwencji podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej – logistycznej;
• posiada doświadczenie w zakresie rozwiązywania praktycznych, typowych dla organizacji gospodarczych problemów logistycznych – zdobyte w środowisku pracy;
• jest gotowy do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań zarówno własnych, zespołów, a także organizacji w których pracuje.

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:
• przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
• firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą;
• hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek;
• dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami i opakowaniami;
• magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji
i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami gospodarczymi;
• firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
• organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką
w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
• firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej
w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
• jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, hurtownie, sklepy itp.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY