Logistyka


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: LOGISTYKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Program kształcenia na kierunku studiów pn. Logistyka

 1. Nazwa kierunku studiów: Logistyka
 2. Obszar nauk technicznych: dziedzina nauki techniczne, dyscypliny naukowe: informatyka, budowa i eksploatacja maszyn, transport, inżynieria produkcji.

Obszar nauk społecznych: dziedzina: nauki społeczne, dyscypliny: ekonomia, nauki o zarządzaniu.

 1. Poziom kształcenia: poziom 6, studia pierwszego stopnia – inżynierskie
 2. Profil studiów: praktyczny
 3. Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 4. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
 5. Ogólne cele kształcenia:

Przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych, typowych, a także nietypowych i złożonych zadań inżynierskich, w tym wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym  przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

 1. Absolwent studiów:
 • posiada wielodyscyplinarną, podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych (matematyki, fizyki), nauk technicznych (informatyki, transportu, ochrony i kształtowania środowiska, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn), społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, ekonomii, finansów, nauk o zarządzaniu, towaroznawstwa), będących podstawą nowoczesnych systemów logistycznych związanych m.in. z zarządzaniem łańcuchami dostaw, logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji;
 • w sposób innowacyjny rozwiązuje praktyczne, złożone i nietypowe problemy logistyczne oraz wykonuje zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych (np. projektuje systemy i procesy logistyczne, optymalizuje koszty logistyczne, wybiera dostawców, środki transportu, dobiera odpowiednie kanały dystrybucji, wykonuje obliczenia produkcyjne itp.), wykorzystując przy tym poznane fakty, teorie, metody i techniki inżynierskie;
 • stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji praktycznych zadań w zakresie logistyki, w tym komunikuje się z otoczeniem uzasadniając swoje stanowisko;
 • planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych;
 • jest kreatywny i ma świadomość ustawicznego kształcenia zawodowego, a także konsekwencji podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej – logistycznej;
 • posiada doświadczenie w zakresie rozwiązywania praktycznych, typowych dla organizacji gospodarczych problemów logistycznych – zdobyte w środowisku pracy;
 • jest gotowy do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań zarówno własnych, zespołów, a także organizacji w których pracuje.
 1. Typowe miejsca pracy absolwentów:

Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów w kraju i za granicą;
 • hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów od producenta na rynek;
 • dużych sieciach handlowych jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami i opakowaniami;
 • magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami gospodarczymi;
 • firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
 • organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
 • firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej
  w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
 • jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, hurtownie, sklepy itp.
 1. Możliwość kontynuacji kształcenia: studia II stopnia, studia podyplomowe, kursy doszkalające w różnych obszarach nauk, a szczególnie w obszarach technicznych i społecznych.