Logopedia z emisją głosu


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Logopedia z emisją głosu jest przygotowanie słuchaczy do diagnozowania i prowadzenia ogólnej terapii zaburzeń mowy, ćwiczeń z zakresu emisji i higieny głosu oraz wspomagania dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Studia adresowane są do:

 • absolwentów studiów wyższych kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, filologia;
 • nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujących pracy;
 • absolwentów studiów wyższych innych kierunków posiadających przygotowanie pedagogiczne, pragnących pracować z dziećmi lub dorosłymi w zakresie terapii zaburzeń mowy i emisji głosu.

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu Logopedii z emisją głosu uzyskują kwalifikacje nauczyciela logopedy, potwierdzone dyplomem (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz.U. 2009 r., nr 50, poz. 4605 ).

Absolwent studiów podyplomowych Logopedia z emisją głosu:

 • rozpoznaje i diagnozuje zaburzenia mowy i wymowy,
 • planuje i przeprowadza terapię dostosowaną do potrzeb i możliwości pacjenta,
 • projektuje i realizuje profilaktykę z zakresu komunikacji,
 • współpracuje z rodzinami pacjenta- rodzicami dzieci z zaburzeniami mowy i wymowy,
 • posiada kompetencję językową i komunikacyjną.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent  będzie mógł podjąć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowych, wychowawczych, opiekuńczych,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • gabinetach logopedycznych.

Czas trwania studiów podyplomowych: 4 semestry (łączna liczba godzin: 600, w tym 120 godz. praktyk).

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące moduły tematyczne:

 • moduł medyczny: anatomia narządów mowy, głosu i słuchu, autonomia układu nerwowego, foniatria, neurologia, ortodoncja,
 • moduł logopedyczny: surdologopedia, emisja i higiena głosu, dyslalia, jąkanie, oligofazja, trudności w czytaniu i pisaniu, afazja, alalia, dyzartria, podstawy rehabilitacji głosu, impostacja głosu,
 • moduł psychologiczno-pedagogiczny: psychologia rozwojowa, elementy neuropsychologii, diagnoza i terapia pedagogiczna, elementy terapii rodzin,
 • moduł lingwistyczny: nauka o języku, zasady kultury żywego słowa, rozwój mowy dziecka.

UWAGA!

 • od kandydatów wymagana jest nienaganna wymowa, dobry słuch i głos oraz wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe (licencjackie)  z przygotowaniem pedagogicznym;
 • osoby nie posiadające przygotowania pedagogicznego mogą je zdobyć na studiach podyplomowych, organizowanych w PWSZ AS w Wałbrzychu (patrz: podyplomowe studia: przygotowanie pedagogiczne).

Opłata: 1.300 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25