Menedżer w administracji publicznej z językiem angielskim


1.Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa: Studia podyplomowe pn. Menedżer w administracji publicznej z językiem angielskim 

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Społeczno-Prawny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje

Studia podyplomowe skierowane są do:
 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia takich kierunków jak: administracja, zarządzanie, ekonomia, logistyka
 • absolwentów innych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy chcą zdobyć najnowszą wiedzę oraz praktyczne umiejętności do realizacji zadań w instytucjach sektora publicznego i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
Absolwent studiów podyplomowych:
 • zna zasady organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • potrafi wdrażać nowoczesną koncepcję zarządzania administracją publiczną,
 • realizuje zadania publiczne zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi i prawno-finansowymi,
 • konstruuje programy i strategie rozwojowe,
 • potrafi pozyskiwać środki unijne,
 • jest przygotowany do pracy w instytucjach publicznych i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego w Polsce,
 • komunikuje się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych na poziomie B1/B2,
 • prowadzi korespondencję biznesową w języku angielskim.
Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent  będzie mógł podjąć zatrudnienie w:
 • w sektorze publicznym i strukturach politycznych (administracja rządowa i samorządu terytorialnego na poziomie gminy, powiatu, województwa, organizacje publiczne),
 • instytucjach pracujących na rzecz jednostek sektora publicznego (organizacje pozarządowe, firmy konsultingowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe),
 • przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych,
 • biurach programowania i projektowania,
 • funduszach.
 

5. Program studiów podyplomowych

Studia podyplomowe realizowane są w czterech modułach tematycznych:

 • Finanse w administracji publicznej
 • Kluczowe aspekty zarządzania administracją publiczną
 • Podstawowe regulacje prawne w administracji publicznej
 • Język angielski w biznesie
Uwaga!
Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie A2 według ESOKJ

6.  
Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (345 godzin, w tym 180 godzin zajęć kierunkowych + 165 godzin specjalistycznych zajęć językowych)
7. Opłata: 1300 zł/ semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)
Uwaga!
SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%.
 

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-24, 74 641-92-03, 74 641-92-04

fax. 74 641-92-02

e-mail: studiapodyplomowe@pwsz.com.pl
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

8.      Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
 • kserokopia dowodu osobistego.
Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 12