Praktyki – krok po kroku


Realizacja praktyk a sytuacja związana z wirusem COVID-19

Czy mogę  realizować praktykę zdalnie, jeżeli instytucja wyrazi na to zgodę?
– Tak, zgodnie z Zarządzeniem Rektora w sprawie wytycznych dotyczących organizacji praktyk zawodowych w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem COVID-19 możliwe jest realizowanie praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w formie zdalnej.  Decyzję w tej sprawie  podejmuje opiekun praktyk właściwego kierunku w uczelni, którego należy poinformować o takiej formie realizacji praktyki.

Czy przy realizacji praktyk w formie zdalnej obowiązują te same dokumenty, co w przypadku praktyki realizowanej w formie tradycyjnej?
– Tak, student realizujący praktykę zdalnie ma obowiązek przygotowania i prowadzenia dokumentacji jej przebiegu na warunkach obowiązujących w roku akademickim 2019/2020. Formularze i druki dokumentów są zamieszczone odrębnie dla każdego kierunku studiów na stronie Uczelni w  zakładce Praktyki studenckie.

Przed zawieszeniem zajęć w Uczelni zrealizowałem/łam tylko część praktyk i nie mam możliwości zrealizowania pozostałych godzin. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?
– Studenci, którzy przed dniem 11 marca 2020 r. zrealizowali część praktyk zawodowych zaplanowanych w semestrze letnim 2019/2020 mogą ubiegać się o ich zaliczenie bez realizowania ich pozostałej części, pod warunkiem, że zostały osiągnięte efekty uczenia się odpowiadające praktykom zawodowym. W takim przypadku decyzję o zaliczeniu praktyk podejmuje kierunkowy opiekun praktyk zawodowych w uczelni, na podstawie dokumentacji złożonej przez studenta.
UWAGA: Ta forma rozliczenia godzin nie dotyczy kierunków: pielęgniarstwo, filologia angielska- specjalizacja nauczycielska, pedagogika – specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studenci w/w kierunków nie mogą uzupełniać godzin praktyk w formie Sprawozdania z zadań praktycznych.

Czy studiując filologię angielską na specjalizacji nauczycielskiej lub pedagogikę na specjalności przedszkolnej i wczesnoszkolnej mogę zrealizować brakujące godziny poprzez dołączenie Sprawozdania z odpowiednią liczbą zadań praktycznych?
– Nie, studenci studiów o specjalności nauczycielskiej w związku z wymogiem prowadzenia przez jednostki systemu oświaty lekcji lub zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauczanie zdalne), realizują praktykę poprzez uczestniczenie lub pomoc nauczycielom w prowadzeniu lekcji lub zajęć z wykorzystaniem pracy zdalnej. W takim wypadku należy złożyć dokumenty dotyczące realizacji praktyk zawodowych, obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 (umowa o realizacji praktyk, dziennik praktyk z liczbą zrealizowanych godzin, Raport z zaświadczeniem o zrealizowanej praktyce, ankieta dla Pracodawcy).

Jakie dokumenty, potwierdzające efekty uczenia się, powinienem/powinnam złożyć, jeśli nie zrealizowałam praktyk do końca i nie mogę ich dokończyć zdalnie?
–  W takim przypadku należy złożyć dokumenty dotyczące realizacji praktyk, obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 (umowa o realizacji praktyk, dziennik praktyk z liczbą zrealizowanych godzin do czasu zawieszenia praktyki, Raport z zaświadczeniem o zrealizowanej praktyce do czasu jej zawieszenia, ankieta dla Pracodawcy) oraz dodatkowo Sprawozdanie z zadań praktycznych realizowanych w trakcie praktyki zawodowej, którego wzór jest  do pobrania tutaj  (link).
UWAGA: Ten punkt nie dotyczy kierunków: pielęgniarstwo, filologia angielska- specjalizacja nauczycielska,  pedagogika – specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Studenci w/w kierunków nie mogą uzupełniać godzin praktyk w formie Sprawozdania z zadań praktycznych.

Czy o liczbie zadań w Sprawozdaniu z zdań praktycznych decyduję sam/sama?
– Nie, liczbę zadań praktycznych w sprawozdaniu student ustala z kierunkowym opiekunem praktyk w uczelni. Jest ona uzależniona od rzeczywistej liczby godzin praktyk, zrealizowanych przed dniem 11 marca bieżącego roku i udokumentowanych w Dzienniku praktyk, tj.:
– do 50 % rzeczywistej liczby godzin zrealizowanych praktyk – student dołącza opis 3 zadań praktycznych,
– 51% – 70% rzeczywistej liczby godzin zrealizowanych praktyk – student dołącza opis 2 zadań praktycznych,
– powyżej 71 % rzeczywistej liczby godzin zrealizowanych praktyk – student dołącza opis 1 zadania praktycznego.

Czy o treści merytorycznej zadań w Sprawozdaniu z zadań praktycznych decyduję sam/sama?
– Nie treść i formę zadań praktycznych należy ustalić  z kierunkowym opiekunem praktyk w uczelni.

Jak powinien wyglądać opis zadania praktycznego w Sprawozdaniu?
– Formę zadań praktycznych należy konsultować z kierunkowym opiekunem praktyk zawodowych w uczelni. Zadanie praktyczne ma zawierać opis rozwiązania określonego problemu praktycznego z zakresu działalności instytucji, np. opis przygotowania i przebiegu zabiegu kosmetologicznego z uwzględnieniem określonych warunków, opis typowych uszkodzeń protez i przedstawienie sposobu ich naprawy, przygotowanie procedury oceny ryzyka zawodowego i sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka, przedstawienie realizowanych przez siebie w danym przedsiębiorstwie/urzędzie/instytucji  zadań, wynikających ze specyfiki prowadzonej przez organizację działalności administracyjnej/prawnej/ekonomicznej, itp. Do sprawozdania można dołączyć zdjęcia wykonanej pracy, formularze, konspekty, raporty, itp. (fakultatywnie).

Jakie zadania ma wykonywać zdalnie student specjalizacji nauczycielskiej i jak powinien raportować godziny w dzienniku praktyk?
– O formie zadań decyduje opiekun w szkole/placówce oświatowej, który sprawuje opiekę nad realizacją praktyk przez studenta. Przykłady zadań i czasowy nakład pracy studenta na ich realizowanie przedstawia tabela poniżej:

Przykład zadania wykonanego
w trakcie praktyki zdalnej
Określenie godzinowe
Przygotowanie konspektu lekcji 1 godzina
Przygotowanie konspektu lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi 3 godziny
Przygotowanie konspektu lekcji wraz z materiałami dla dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych 4 godziny
Przygotowanie gier i zabaw aktywizujących 2 godziny
Przygotowanie rozgrzewki językowej 1 godzina
Przygotowanie konspektu zadań praktycznych 3 godziny
Aktywne uczestnictwo w zajęciach on-line zgodnie z planem zajęć

Czy studiując pielęgniarstwo mogę realizować praktykę zdalnie?
– Tylko częściowo – Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne realizowane w placówkach służby zdrowia na kierunku studiów „pielęgniarstwo” mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze umożliwiającym uzyskanie nie więcej niż 20% liczby punktów ECTS. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierunkowy opiekun praktyk w uczelni– mgr Barbara Chabab oraz wicedyrektor Instytutu Zdrowia – mgr Małgorzata Kowalik. Sposób i zakres realizowanej praktyki w formie zdalnej musi zostać skonsultowany z w/w opiekunami kierunkowymi.

Studiuję pielęgniarstwo i w trakcie pandemii wykonywałem/wykonywałam zadania w szpitalu jako wolontariusz/wolontariuszka. Czy mogę na tej podstawie ubiegać się o zaliczenie praktyk?
– Tak, Studenci kierunku „pielęgniarstwo”, którzy w okresie zawieszenia kształcenia na studiach wykonywali czynności w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze lub służby sanitarno-epidemiologiczne w związku z zakażeniami wirusem COVID-19, mogą ubiegać się o zaliczenie części praktyk zawodowych i zajęć praktycznych realizowanych w placówkach służby zdrowia. Decyzję o zaliczeniu praktyki lub jej części podejmuje w tym wypadku kierunkowy opiekun praktyk  w uczelni, na podstawie dokumentacji złożonej przez studenta, potwierdzającej realizację wolontariatu (Praktyki studenckie/Zaliczenie praktyk na podstawie wolontariaty/pracy zawodowej/stażu).

Nie mam możliwości zrealizowania praktyki w sposób zdalny ani tradycyjny, ponieważ nie znalazłem/znalazłam miejsca realizacji praktyki i nie jestem obecnie w stanie znaleźć takiej instytucji. Co mogę zrobić w takim przypadku?
– Praktyki zawodowe zaplanowane w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, które nie mogły zostać zrealizowane w formie zdalnej lub tradycyjnej będą realizowane w formie tradycyjnej po okresie zawieszenia kształcenia na studiach. W takim wypadku należy złożyć podanie skierowane do Prorektora do spraw dydaktycznych i studenckich z prośbą o przełożenie terminu ich realizacji.  Podanie należy złożyć w DNiSS, pok. 27 w terminie do 30.06.2020 r. (I i II rok studiów), do 15.06.2020 (III rok studiów).

Czy mogę w tym semestrze ponownie ubiegać się o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia/stażu/własnej działalności gospodarczej/wolontariatu, skoro o taką formę zaliczenia ubiegałem/ubiegałam się już w poprzednim semestrze?
– Tak, pod warunkiem, że nie upłynęło więcej niż 5 lat od czasu realizacji wskazanej formy aktywności  zawodowej i jest/była ona zgodna z kierunkiem, profilem, obszarem/obszarami kształcenia na danym kierunku studiów.
UWAGA: Zapis ten dotyczy wyłącznie semestru letniego 2019/2020.

Czy muszę ponownie złożyć dokumenty potwierdzające moje zatrudnienie/staż/wolontariat skoro składałem/składałam je już w poprzednim semestrze?
– Tak, należy ponowić procedurę. Formularze dokumentów do zaliczenia praktyki na tej podstawie znajdują się na stronie uczelni i nie ulegają zmianie.

W jakim terminie należy złożyć dokumenty z praktyk w semestrze letnim? Uwaga, zmiany!

Dokumenty potwierdzające realizację praktyk w sposób tradycyjny, zdalny, na podstawie zadań praktycznych lub pracy zawodowej/ stażu/wolontariatu, itp. należy złożyć w terminach podanych w harmonogramach realizacji praktyk dla poszczególnych kierunków studiów: https://www.pwsz.com.pl/praktyka-dokumenty-do-pobrania/

Jak mogę dostarczyć dokumenty z praktyk w okresie zawieszenia bezpośredniej obsługi studenta w DNiSS?
– Dokumenty w sprawie praktyk można przesyłać pocztą tradycyjną lub w formie skanów na adres mailowy Koordynatora ds. praktyk studenckich: mnikodemska@pwsz.com.pl

Gdzie znajdę kontakt do kierunkowego opiekuna praktyk w uczelni?
– Kontakt zamieszczony jest na stronie uczelni: https://www.pwsz.com.pl/praktyki-studenckie-kontakt/

Jak znaleźć właściwe miejsce realizacji praktyki zawodowej?

Miejsca realizacji praktyk (typowe instytucje) są wskazane w kierunkowym regulaminie praktyk, obowiązującym dla każdego kierunku studiów, zamieszczonym w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk.

Student samodzielnie poszukuje instytucji, w której będzie realizował praktykę lub wybiera ofertę ze strony uczelni:
– z Bazy praktyk https://www.pwsz.com.pl/baza-miejsc-praktyk/
– lub ofert praktyk i staży zamieszczanych systematycznie w Biurze Karier https://www.pwsz.com.pl/biuro-karier/

W przypadku wystąpienia trudności w znalezieniu miejsca praktyk lub wątpliwości przy wyborze instytucji pomocy udziela Koordynator ds. praktyk studenckich.

Czy można wybrać miejsce realizacji praktyk spoza Bazy praktyk?

Tak, student samodzielnie poszukuje instytucji, w której będzie realizował praktykę lub wybiera ofertę ze strony uczelni.

Jakie dokumenty muszę przygotować, by rozpocząć praktykę?

Po wybraniu instytucji oraz uzgodnieniu terminu praktyk z przyszłym Praktykodawcą, student pobiera ze strony Uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania:

 • Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz),
 • Umowę o realizacji praktyk studenckich (2 egzemplarze).

Powyższe dokumenty należy wypełnić i zgłosić się do DNiSS, pok. 27 w celu ich podpisania ze strony Uczelni.

Następnie student przedkłada umowę do podpisu w instytucji, w której będzie realizował praktykę. Tam też pozostawia skierowanie oraz jeden egzemplarz umowy (po podpisaniu przez Uczelnię i Praktykodawcę). Drugi egzemplarz umowy student będzie składał w DNiSS (pok. 27) wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do zaliczenia praktyk, w wyznaczonym terminie zaliczenia (po zakończeniu realizacji praktyk).

Gdzie znajdę terminy realizacji praktyk?

Terminy realizacji praktyk dla każdego kierunku studiów znajdują się w zakładce Harmonogramy praktyk oraz w gablotach informacyjnych przy poszczególnych instytutach.

Ile godzin praktyk muszę zrealizować?

Liczbę godzin praktyk podano w Harmonogramie praktyk w wymiarze jednostek zegarowych i dydaktycznych.

Przykładowo:
Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut, a zatem:
120 godzin zegarowych = 160 godzin dydaktycznych

W dzienniku praktyk stosujemy zapis godzin zegarowych, w karcie zaliczeniowej zapis godzin dydaktycznych.

Jakie dokumenty muszę przedłożyć, aby rozliczyć praktykę w danym semestrze?

Aby uzyskać zaliczenie z praktyk należy złożyć w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania dla każdego kierunku osobno: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania):

 • Umowa o realizację praktyki studenckiej (podpisana przez Praktykodawcę i Uczelnię);
 • Dziennik praktyk (zatwierdzony przez Praktykodawcę);
 • Raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (zatwierdzony przez Praktykodawcę);
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej (wypełnione przez Praktykodawcę);
 • Ankieta dla Pracodawcy.

Niezłożenie w/w dokumentów w terminie skutkuje brakiem zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa w kolejnym semestrze.

Czy "ankieta dla pracodawcy" jest obowiązkowa?

Ankieta dla Pracodawcy jest obowiązkowa i musi być złożona z pozostałymi dokumentami z praktyk. Dotyczy to również osób, które zwalniają się z praktyki na podstawie zatrudnienia.

Ankieta jest anonimowa, osoba, która ją wypełnia nie podpisuje jej, ale wymagana jest pieczątka firmy. Bez właściwej pieczątki uznaje się Ankietę za nieważną.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie chce wypełnić ankiety?

W takim przypadku, prosimy o adnotację: Odmawiam wypełnienia i potwierdzenie Ankiety pieczątką firmową.

Jakie dokumenty powinni składać studenci kierunku Pielęgniarstwo?

Dokumenty obowiązujące studentów kierunku Pielęgniarstwo to:

 • Skierowanie na praktykę (1 egzemplarz)
 • Umowa o realizacji praktyk studenckich

Studenci realizujący praktykę w Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu  mają przygotowaną umowę ogólną, jednakże chęć realizacji praktyki w w/w szpitalu student zgłasza w Instytucie Zdrowia. W przypadku wyboru innego szpitala niż wałbrzyski należy pobrać formularz umowy (w dwóch egzemplarzach) ze strony Uczelni, wypełnić go i przedłożyć do podpisu w Uczelni (DNiSS, pok.27), a następnie w wybranym Szpitalu.

 • Dziennik praktyk
 • Dziennik Kształcenia Praktycznego (z wypełnionym przez opiekuna w szpitalu zaświadczeniem zaliczenia praktyki)

Umowę należy złożyć w DNiSS (pok. 27) jeszcze przed rozpoczęciem realizacji praktyk zawodowych,  pozostałe dokumenty po ich zrealizowaniu w terminie zgodnym z Harmonogramem praktyk.

Czy dokumenty rozliczeniowe trzeba złożyć oddzielnie dla każdego etapu/semestru praktyki?

Realizacja praktyk jest podzielona na etapy, przypisane do kolejnych semestrów studiów. Każdy etap jest rozliczany na oddzielnych dokumentach, nawet jeśli student realizuje praktykę bez przerwy i w tej samej Instytucji. W tym wypadku można jedynie zawrzeć jedną umowę obejmującą np. wszystkie etapy praktyk oraz jedną ankietę dla Pracodawcy, podsumowującą wszystkie etapy praktyk.

Uwaga, pozostałe dokumenty, tj.:

 • Dziennik praktyk (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Raport studenta z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej (zatwierdzony przez Praktykodawcę)
 • Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej (wypełnione przez Praktykodawcę)

należy złożyć oddzielnie dla każdego etapu praktyki.

Gdzie składam dokumenty, aby rozliczyć praktykę?

Po zrealizowaniu praktyki (etapów) dokumenty należy złożyć w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk.

Co oznacza niezrealizowanie praktyki w terminie?

Niezłożenie dokumentów w terminie skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Co oznacza niezłożenie dokumentów dot. praktyk w terminie?

Niezłożenie dokumentów dot. praktyk w terminie skutkuje brakiem uzyskania zaliczenia oraz koniecznością powtarzania przedmiotu Praktyka zawodowa (tzw. deficyt) w kolejnym semestrze lub w przypadku nieuzyskania wymaganej w bieżącym semestrze liczby punktów ECTS – skreśleniem ze studiów.

Wzór podania jest do pobrania tu: Powtarzanie niezaliczonych przedmiotów z kontynuacją studiów (tzw. deficyt)

Czy mogę wnioskować o zmianę terminu zaliczenia praktyki?

Student może ubiegać się o zmianę terminu zaliczenia praktyki, jeśli najpóźniej w terminie jej rozliczenia, podanym w Harmonogramie praktyk złoży podanie, w którym poda przyczynę zmiany terminu. Druki podań można pobrać w Sekretariacie Instytutu, DNiSS (pok. 25) lub na stronie Uczelni.

Czy mogę zwolnić się z odbywania praktyk studenckich?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia lub zrealizowanego stażu, jeśli zajmowane stanowisko i zakres obowiązków są zgodne z Kierunkowym Regulaminem Praktyk (zamieszczonym w zakładce w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze i dokumenty do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk).
W przypadku wnioskowania o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia/stażu student składa w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania ze strony uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia), tj. :

Powyższe dokumenty należy składać oddzielnie do każdego semestru, w którym jest realizowana praktyka studencka.

Czy mogę zwolnić się z odbywania praktyk studenckich na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej?

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli zajmowane stanowisko i zakres obowiązków są zgodne z Kierunkowym Regulaminem Praktyk (zamieszczonym w zakładce w zakładce: Praktyki studenckie/ Formularze do pobrania/Kierunkowy regulamin praktyk).
W przypadku wnioskowania o zaliczenie praktyk na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej student składa w DNiSS (pok. 27) w terminie zgodnym z obowiązującym Harmonogramem praktyk następujące dokumenty (do pobrania ze strony uczelni, zakładka: Praktyki studenckie/ Zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, tj. :

Powyższe dokumenty należy składać oddzielnie do każdego semestru, w którym jest realizowana praktyka studencka.
Uwaga: w tym wypadku nie składamy Ankiety dla Pracodawcy.

Gdzie mogę uzyskać dodatkowe wyjaśnienia w sprawie praktyk?

Informacje w sprawie praktyk udziela Koordynator ds. praktyk studenckich: mgr Mirosława Nikodemska.

Dyżury:
– wtorek-piątek w godz. 9.00-15.00
– w wyznaczone soboty w godz. 7.30-13.30

Dział Nauczania i Spraw Studenckich:
pokój 27 (budynek A)
tel.: 74 641 92 34
e-mail: mnikodemska@pwsz.com.pl
e-mail: tstasinski@pwsz.com.pl

Istnieje możliwość zorganizowania spotkania informacyjnego dla grupy. Wówczas prosimy starostę grupy o ustalenie terminu i godziny spotkania z Koordynatorem ds. praktyk studenckich.

Kontakt do kierunkowych opiekunów praktyk