NOWOŚCI WYDAWNICZE AUTORSTWA WYKŁADOWCÓW PWSZ w WAŁBRZYCHU


Powiększa się zbiór publikacji, których autorami lub współautorami są Wykładowcy naszej Uczelni.

Warto zajrzeć do Biblioteki Uczelnianej, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Pamiętajcie, żeby swoją wizytę poprzedzić telefonicznym zgłoszeniem.

Poniżej zamieszczamy kilka informacji o trzech nowościach wydawniczych, które dostępne są w zbiorach bibliotecznych:

Logistyka. Współczesne wyzwania (red. Beata Detyna)

Obrazek ma charakter ozdobny
Do rąk Czytelników oddajemy kolejny numer cyklicznie ukazującej się (od 2010 r.) monografii, poświęconej logistyce i jej współczesnym wyzwaniom. Opracowanie jest wynikiem współpracy wielu Autorów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, a także współpracujących z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa (PWSZ AS ) instytucji. W tegorocznym numerze znajdziecie Państwo wyniki badań przedstawicieli m.in. Lwowskiego Uniwersytetu Handlu i Ekonomii, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, a także Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Istotą logistyki jest kształtowanie (na ustalonych zasadach i priorytetach działań) przepływów materialnych i informacyjnych w celu osiągnięcia przede wszystkim dostępności (np. dóbr materialnych czy miejsc). W tym celu wykorzystywane są różnorodne koncepcje, metody i narzędzia, których celem jest doskonalenie podejmowanych działań. Dla zaspokojenia potrzeb klientów, realizacji celów strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw oraz rożnego typu instytucji, a także osiągnięcia przez nie przewagi konkurencyjnej stale poszukiwane są skuteczne i efektywne rozwiązania. Mogą one dotyczyć obszaru organizacyjnego, ekonomicznego, zarządczego, społecznego, technicznego, jak i środowiskowego.” (fragment Wstępu)

Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia (red. Paweł Kuczma, Łukasz Mikowski)
Obrazek ma charakter ozdobny

Wolność działalności gospodarczej stanowi jedną z rudymentarnych wolności, na których opiera się system gospodarki wolnorynkowej właściwy dla ustroju kapitalistycznego. Wolność ta bywa różnie określana. W Polsce mówi się zamiennie o „wolności działalności gospodarczej” i „swobodzie działalności gospodarczej”. We Francji, Belgii i Szwajcarii jest ona określana jako „wolność handlu i przemysłu”, w Hiszpanii „wolność przedsiębiorstwa”, w Austrii „wolność przemysłowa”, we Włoszech „wolność inicjatywy ekonomicznej”, natomiast w Niemczech wolność tę rozumie się jako „prawo wolnego wyboru i wykonywania zawodu” (tzw. swoboda zarobkowania).
Rozumienie wolności działalności gospodarczej ma takie samo znaczenie w prawie europejskim, jak i w polskim porządku prawnym. Wolność tę należy traktować jako naczelną zasadę ustrojową oraz jako prawo wolnościowe związane ze swobodą przedsiębiorczości.
Niniejsza praca jest wynikiem badań jedenastu autorów z różnych ośrodków akademickich. Zaproszenie do udziału w przygotowaniu niniejszej monografii zechcieli przyjąć profesorowie: Beata Stępień-Załucka (Uniwersytet Rzeszowski), Lech Kurowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu), Piotr Szymaniec (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu); doktorzy: Justyna Michalska (Uniwersytet Zielonogórski), Ewa Żołnierczyk (Uniwersytet Zielonogórski), Rafał Mikowski (Uniwersytet Wrocławski), Piotr Kapusta (Uniwersytet Zielonogórski), Wiktor Trybka (Uniwersytet Zielonogórski); magister Krzysztof Januszkiewicz (absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu).” (fragment Wstępu)

Warunki środowiska pracy a zdrowie pracowników (red. Iwona Romanowska-Słomka)
Obrazek ma charakter ozdobny
Monografia pt. Warunki środowiskowe pracy a zdrowie pracowników jest piątym tomem z cyklu poświęconego tematyce wpływu środowiska na zdrowie pracowników. Zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania pracy jest jednym z najistotniejszych zadań stojących przed pracodawcami. Poprawa warunków środowiska pracy polega na działaniach podejmowanych w obszarze techniki i organizacji pracy oraz w sferze relacji międzyludzkich i aspekty te zostały ujęte w niniejszym opracowaniu.
Monografia przedstawia w sposób oryginalny i twórczy problem bezpieczeństwa pracy i jest spójnym tematycznie recenzowanym opracowaniem naukowym obejmującym siedemnaście prac badawczych. Publikację podzielono na cztery rozdziały, w których zebrano powiązane tematycznie artykuły.” (fragment Wstępu)