Ocena ryzyka w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem


Rekrutacja od 20 lipca 2020 r. do 07 października 2020 r.

1. Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

2. Nazwa kursu doskonalącego: Ocena ryzyka w aspekcie zarządzania bezpieczeństwem

3. Nadzór merytoryczny:  Instytut Przyrodniczo-Techniczny PWSZ AS w Wałbrzychu

4. Adresaci, uzyskane kompetencje:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się oceną ryzyka zawodowego i doradztwem w tym zakresie, członków zespołów wdrażających systemy zarządzania bezpieczeństwem, pracodawców, pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy, właścicieli i pracowników firm konsultingowych zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy, osób wykonujących obsługi w zakresie bezpieczeństwa pracy w małych zakładach pracy, kadry kierowniczej, społecznych inspektorów pracy.
5. Opis kwalifikacji /umiejętności/ uzyskanych po ukończeniu szkolenia

Nabycie umiejętności przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, zgodnie z obowiązkiem wprowadzonym ustawą Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (z póź. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650, z późn.zm.)

6. Czas trwania szkolenia: 8 godzin.

7. *Opłata: 300 zł+ 23 % VAT

*jeśli szkolenie jest finansowane, co najmniej w 70% ze środków publicznych, podlega zwolnieniu z podatku VAT, w pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% VAT, tj. 69 zł

 

Uwaga!
Minimalna liczba kandydatów wymagana do uruchomienia kursu to 10 osób

Więcej informacji:


tel. 74 641 92 24,
fax. 74 641 92 02
e-mail: rekrutacja@pwsz.com.pl

 
8.  Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 24 i 25