Ochrona klimatu i środowiska


Nazwa kierunku studiów: Ochrona klimatu i środowiska*
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

Główny cel kształcenia:
Przygotowanie Absolwenta do:

 • rozwiązywania problemów i wyzwań związanych z „zieloną” gospodarką,
 • realizacji innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony klimatu i środowiska,
 • tworzenia, prowadzenia i zarządzania innowacyjnymi projektami na rzecz ochrony klimatu i środowiska w różnego typu organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym jednostkach samorządów terytorialnych,
 • efektywnego gospodarowania środowiskiem, w tym rozwijania nowych działów gospodarki opartych na wtórnym wykorzystaniu zasobów,
 • efektywnego wykorzystywania zasobów, w tym surowców i energii,
 • wdrażania i rozwijania nowoczesnych koncepcji i rozwiązań tj.: Smart City, Smart Grid, Smart Home, Green Building oraz systemów IT, w tym rozszerzonej (AR – Augmented Reality)  i wirtualnej (VR – Virtual Reality) rzeczywistości oraz sztucznej inteligencjiw tworzeniu obiektów, przedsiębiorstw i terenów zurbanizowanych o energetycznym pasywnym charakterze.

Absolwent studiów:

 • Posiada rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk społecznych, w tym dotyczącą planowania, projektowania i zarządzania w oparciu o metodyki zarządzania projektami, a także metodyki badań środowiskowych;
 • Zna instrumenty finansowe funkcjonujące w obszarze energetyki i środowiska;
 • Potrafi kształtować i realizować cele polityki ekologicznej na poziomie lokalnych i regionalnych programów środowiskowych;
 • Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kreatywne rozwiązanie problemów z zakresu ochrony klimatu i środowiska, w kontekście wyzwań lokalnych, regionalnych, krajowych i globalnych, skutecznie działając również w niestandardowych sytuacjach;
 • Podejmuje decyzje i działania proekologiczne z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych;
 • Porozumiewa się w sprawach  energetycznych, ochrony klimatu i środowiska zarówno ze specjalistami, jak i osobami nie należącymi do tego grona;
 • Wykazuje się kreatywnością, tworząc realne podstawy podnoszenia efektywności różnego rodzaju obiektów i organizacji, poprzez wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań techniczno-organizacyjnych w zakresie energetyki i ochrony środowiska;
 • Jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, produkcyjno-handlowych z zakresu realizacji „zielonych” procesów w różnych dziedzinach gospodarki i administracji;
 • Posiada umiejętność wielowymiarowego analizowania, formułowania i rozwiazywania problemów ekologicznych o charakterze prawnym, ekonomicznym, technicznym, w tym  dotyczących wdrażania innowacji;
 • Organizuje zarówno pracę własną, jak i grupową, potrafiąc kierować pracą zespołów;
 • Zna język angielski na poziomie biegłości B2+, w szczególności terminologię specjalistyczną z dziedziny   systemów energetycznych i ochrony środowiska.

Możliwość zatrudnienia:

 • w organizacjach (przedsiębiorstwach, instytucjach) wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze środowiska,
 • w organach administracji państwowej oraz jednostkach samorządów terytorialnych zajmujących się kształtowaniem i realizacją polityki ekologicznej, np.: administracji centralnej, Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędów Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych itp.,
 • przy realizacji projektów związanych z opracowywaniem lokalnych i regionalnych programów  ochrony środowiska,
 • przy planowaniu systemów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, będąc specjalistą w zakresie usług doradczych w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska,
 • w firmach konsultingowych, których domeną jest promowanie i wdrażanie rozwiązań proekologicznych,
 • w sektorze zarówno prywatnym, jak i publicznym,
 • w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach różnych branż,
 • w biurach inżynieryjnych,
 • w agencjach wykonawczych realizujących projekty ekologiczne,
 • w jednostkach naukowo-badawczych, przy pracach badawczych nad metodami planowania i realizacji polityki ochrony klimatu i środowiska.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia podyplomowe oraz kursy doszkalające.

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY – wkrótce