Ochrona klimatu i środowiska


Nazwa kierunku studiów: Ochrona klimatu i środowiska*
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
* kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

Główny cel kształcenia:
Przygotowanie Absolwenta do:

 • rozwiązywania problemów i wyzwań związanych z „zieloną” gospodarką,
 • realizacji innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony klimatu i środowiska,
 • tworzenia, prowadzenia i zarządzania innowacyjnymi projektami na rzecz ochrony klimatu i środowiska w różnego typu organizacjach produkcyjnych i usługowych, w tym jednostkach samorządów terytorialnych,
 • efektywnego gospodarowania środowiskiem, w tym rozwijania nowych działów gospodarki opartych na wtórnym wykorzystaniu zasobów,
 • efektywnego wykorzystywania zasobów, w tym surowców i energii,
 • wdrażania i rozwijania nowoczesnych koncepcji i rozwiązań tj.: Smart City, Smart Grid, Smart Home, Green Building oraz systemów IT, w tym rozszerzonej (AR – Augmented Reality)  i wirtualnej (VR – Virtual Reality) rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji w tworzeniu obiektów, przedsiębiorstw i terenów zurbanizowanych o energetycznym pasywnym charakterze.

Absolwent studiów:

 • Posiada wiedzę dającą podstawy do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, wykorzystaniem oraz przekształcaniem zasobów środowiskowych;
 • Zna nowoczesne technologie środowiskowe, a na podstawie swojej wiedzy potrafi wskazać możliwe rozwiązania, ocenić ich aplikacyjność, przygotować wycenę ich zastosowania oraz wdrożyć i zoptymalizować najlepsze z nich;
 • Potrafi zaprojektować systemy energetyki z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
 • Zna zasady monitorowania i nadzorowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów oraz stosowania zasad poprawnej eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych;
 • Analizuje i diagnozuje systemy zarządzania środowiskiem, dokonuje rachunku ekonomicznego i oceny efektywności wprowadzenia nowych technologii i rozwiązań, gospodarowania zasobami wtórnymi, formułowania celów strategicznych i strategii działania;
 • Zna instrumenty finansowe funkcjonujące w obszarze energetyki i środowiska;
 • Potrafi kształtować i realizować cele polityki ekologicznej na poziomie lokalnych i regionalnych programów środowiskowych;
 • Jest przygotowany do organizacji nowych projektów środowiskowych, a oceniając ryzyko środowiskowe potrafi je zweryfikować;
 • Jest przygotowany do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, produkcyjno-handlowych z zakresu realizacji „zielonych” procesów w różnych dziedzinach gospodarki i administracji publicznej;
 • Zna język angielski na poziomie biegłości B2, w szczególności terminologię branżową i specjalistyczną z dziedziny systemów energetycznych i ochrony środowiska.

Możliwość zatrudnienia:

 • w organizacjach (przedsiębiorstwach, instytucjach) wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze środowiska,
 • w organach administracji państwowej oraz jednostkach samorządów terytorialnych zajmujących się kształtowaniem i realizacją polityki ekologicznej, np.: administracji centralnej, Wydziałach Ochrony Środowiska Urzędów Wojewódzkich, Miejskich, Powiatowych itp.,
 • przy realizacji projektów związanych z opracowywaniem lokalnych i regionalnych programów  ochrony środowiska,
 • przy planowaniu systemów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, będąc specjalistą w zakresie usług doradczych w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska,
 • w firmach konsultingowych, których domeną jest promowanie i wdrażanie rozwiązań proekologicznych,
 • w sektorze zarówno prywatnym, jak i publicznym,
 • w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach różnych branż,
 • w biurach inżynieryjnych,
 • w agencjach wykonawczych realizujących projekty ekologiczne,
 • w jednostkach naukowo-badawczych, przy pracach badawczych nad metodami planowania i realizacji polityki ochrony klimatu i środowiska.

Możliwość kontynuacji kształcenia: studia drugiego stopnia, studia podyplomowe oraz kursy doszkalające.

Programy studiów 2021/2022

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY – wkrótce