OD PAŹDZIERNIKA KSZTAŁCIMY NA NOWYM KIERUNKU STUDIÓW PN. ZARZĄDZANIE


Decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego DSW.WNP.5014.94.2020.5.AZ z dnia 28 lipca 2020 r. otrzymaliśmy uprawnienia do prowadzenia kierunku Zarządzanie, studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym (studia stacjonarne i niestacjonarne).

REKRUTACJA od 5 sierpnia 2020 r. !

Chęć uruchomienia i prowadzenia kierunku Zarządzanie jest konsekwencją obserwowanych przez PWSZ Wałbrzych zmian zachodzących w otoczeniu, które wymuszają na przedsiębiorstwach ciągłe dostosowywanie się i zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry na coraz to bardziej konkurencyjnym rynku. Szybko zmieniające się warunki otoczenia wymuszają na przedsiębiorcach zatrudnianie pracowników zdolnych do coraz bardziej elastycznego podejścia do kształtowania systemów i procesów (towarzyszących zarówno produkcji, jak i usługom) – tak, aby zyskać jak największą przewagę konkurencyjną.

Studia pn. Zarządzanie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz pracy
m.in.:  jako specjalista organizacji i zarządzania w różnego typu instytucjach i przedsiębiorstwach; jako menedżer/kierownik niższego i średniego szczebla zarządzania w różnych organizacjach: przedsiębiorstwach, jednostkach sektora publicznego (instytucjach administracji państwowej, samorządowej), organizacjach non-profit); na stanowiskach kierowniczych, operacyjnych i analitycznych, np. w działach planowania, kontroli jakości, kadr (HR), marketingu, analiz statystycznych itp. Ponadto absolwent jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

e-DECYZJA UDZIELAJĄCA POZWOLENIE NA UTWORZENIE STUDIÓW dla PWSZ w Wałbrzychu – zarządzanie – I st. pr. praktyczny

Rekrutacja na studia