Odnowa biologiczna i masaż


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Odnowa biologiczna i masaż jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie masażu i odnowy biologicznej, zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących różnych form masażu oraz przygotowanie do prowadzenia zabiegów odnowy biologicznej w różnych grupach wiekowych.

Studia podyplomowe w zakresie Odnowy biologicznej i masażu skierowane są głównie do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunków medycznych lub paramedycznych (kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, zdrowie publiczne).

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Odnowy biologicznej i masażu m.in.:

 • dysponuje wiedzą z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych,
 • potrafi wyjaśniać zasady i techniki podstawowych metod masażu oraz wpływu fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka,
 • potrafi wykonać masaż klasyczny w profilaktyce i leczeniu, masaż punktowy, masaż metodą Schantala, masaż kosmetyczny,
 • prowadzi dokumentację pacjenta,
 • popularyzuje zachowania prozdrowotne,
 • planuje i organizuje własną pracę,
 • przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
 • korzysta z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych,
 • postępuje zgodnie z zasadami etyki,
 • stosuje przepisy prawa dotyczące wykonywania zadań zawodowych,
 • stosuje przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po skończonych studiach:

 • ośrodki odnowy biologicznej, rehabilitacji, ośrodki wypoczynkowe, w których prowadzona jest odnowa biologiczna,
 • kluby sportowe,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • gabinety masażu,
 • ośrodki sportowe.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 240)

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Odnowy biologicznej i masażu dysponuje niezbędną wiedzą biologiczną oraz umiejętnościami, umożliwiającymi kompetentne oddziaływanie na organizm człowieka. W ramach realizacji programu na studiach podyplomowych Odnowa biologiczna i masaż absolwent wyposażony jest w wiedzę i umiejętności dotyczące medycyny fizykalnej, m.in.: laseroterapii, krioterapii, balneologii, aromaterapii, masażu klasycznego, terapii manualnej i drenażu limfatycznego oraz alternatywnych technik masażu.

Opłata: 1.500 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-53, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: iz@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25