Odpłatności za studia stacjonarne i niestacjonarne


Odpłatności za studia w roku akademickim 2018/2019

Odpłatności za studia niestacjonarne

1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

Kierunek

Opłata semestralna za usługi edukacyjne

I rok  – studia pierwszego stopnia

I rok  – studia drugiego stopnia

Administracja 1400,00 zł 1400,00 zł
Architektura wnętrz 1400,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1400,00 zł
Filologia (angielska) 1300,00 zł
Kosmetologia 1500,00 zł
Logistyka 1400,00 zł 1400,00 zł
Pedagogika 1300,00 zł
Techniki dentystyczne 3800,00 zł

 

Kierunek

Opłata semestralna za usługi edukacyjne

II, III, IV rok  – studia pierwszego stopnia

II rok  – studia drugiego stopnia

Administracja 1100,00 zł 1100,00 zł
Architektura wnętrz 1100,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1100,00 zł
Filologia (angielska) 1100,00 zł
Kosmetologia 1250,00 zł
Logistyka 1100,00 zł 1100,00 zł
Pedagogika 1100,00 zł
Techniki dentystyczne 3800,00 zł

 

 1. Opłaty za usługi edukacyjne można wnieść w całości w następujących terminach:

1) za semestr zimowy – do 15 października 2018 r.,

2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 r., a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 22 lutego 2019 r.

 

 1. Studenci I roku studiów (studia I i II stopnia) mogą dokonać opłaty za usługi edukacyjne w ratach wg następującego harmonogramu określającego wysokość rat i termin dokonania płatności:

 

Semestr zimowy 2018/2019

Wysokość opłaty semestralnej I rata

II rata

III rata

IV rata

Termin płatności do: 15.10.2018 r. Termin płatności do: 15.11.2018 r. Termin płatności do: 17.12.2018 r. Termin płatności do: 15.01.2019 r.
1400,00 zł 400,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 400,00 zł
1300,00 zł 350,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 350,00 zł
1500,00 zł 450,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 450,00 zł
3800,00 zł 1140,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 1140,00 zł

 

Semestr letni 2018/2019

Wysokość opłaty semestralnej

I rata

II rata III rata IV rata

V rata

Termin płatności do: 15.02.2019 r.

Termin płatności do: 15.03.2019 r. Termin płatności do: 15.04.2019 r. Termin płatności do: 15.05.2019 r.

Termin płatności do: 14.06.2019 r.

1400,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł 280,00 zł
1300,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł 260,00 zł
1500,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł
3800,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł

 

 1. Studenci II, III i IV roku studiów (studia I i II stopnia) mogą dokonać opłaty za usługi edukacyjne w ratach wg następującego harmonogramu określającego wysokość rat i termin dokonania płatności:

 

Semestr zimowy 2018/2019

Wysokość opłaty semestralnej

I rata

II rata III rata

IV rata

Termin płatności do: 15.10.2018 r. Termin płatności do: 15.11.2018 r. Termin płatności do: 17.12.2018 r.

Termin płatności do: 15.01.2019 r.

1100,00 zł 330,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 330,00 zł
1250,00 zł 375,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 375,00 zł
3800,00 zł 1140,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 1140,00 zł

 

Semestr letni 2018/2019

Wysokość opłaty semestralnej

I rata

II rata III rata IV rata

V rata

Termin płatności do: 15.02.2019 r. Termin płatności do: 15.03.2019 r. Termin płatności do: 15.04.2019 r. Termin płatności do: 15.05.2019 r.

Termin płatności do: 14.06.2019 r.

1100,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł 220,00 zł
1250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł 250,00 zł
3800,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł 760,00 zł

 

Opłaty dodatkowe

 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce za rok akademicki 2018/2019 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:

 

Liczba punktów ECTS (przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć

do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł

 

 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce z poprzednich lat akademickich ustala się w wysokości 220,00 zł za jeden przedmiot.
 2. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot:
  a) kwotę określoną w 2 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty,
  b) kwotę określoną w 2 ust. 2 mnoży się przez liczbę powtarzanych przedmiotów.
 3. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
  a) za semestr zimowy – do 15 października 2018 r.,
  b) za semestr letni – do 15 marca 2019 r.
 4. Wpłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

Warunki płatności

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. Student studiów niestacjonarnych:
  a) otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student studiów niestacjonarnych zostaje poinformowany pisemnie;
  b) dokonuje opłaty semestralne za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku.
 3. Student studiów stacjonarnych dokonuje wpłat na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393
 4. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 5. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.


Odpłatności za studia  2018/2019 – cudzoziemcy

Zarządzenie Rektora PWSZ nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w PWSZ AS w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019

 

Odpłatności za studia w roku akademickim 2019/2020