Odpłatności dla cudzoziemców 2019/2020


Zarządzenie nr 32/2019 z dnia 28 maja 2019 roku 

 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych
od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020

 Na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 5  i ust. 2 w związku z art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

Opłaty za zajęcia dydaktyczne  

§ 1
Dla cudzoziemców, nie wymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) rozpoczynających studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2019/2020, ustala się opłaty w następującej wysokości:

Kierunek Rok studiów Studia stacjonarne  Studia niestacjonarne
Opłata roczna Opłata semestralna Opłata

roczna

Opłata semestralna
Studia pierwszego stopnia
Administracja I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Architektura wnętrz  I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
IV 2125,00 zł 2125,00 zł
Filologia (angielska)  I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
III 4125,00 zł 2062,60 zł 4125,00 zł 2062,60 zł
Kosmetologia  I 3750,00 zł 1875,00 zł 3750,00 zł 1875,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
Logistyka I 3750,00 zł 1875,00 zł 3750,00 zł 1875,00 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
III 4250,00 zł 2125,00 zł 4250,00 zł 2125,00 zł
IV 2125,00 zł 2125,00 zł
Pedagogika   I 3700,00 zł 1850,00 zł 3700,00 zł 1850,00 zł
II 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
III 4125,00 zł 2062,50 zł 4125,00 zł 2062,50 zł
Pielęgniarstwo I 9600,00 zł 4800,00 zł
II 10200,00 zł 5100,00 zł
III 10800,00 zł 5400,00 zł
Techniki dentystyczne I 10000,00 zł 5000,00 zł 10000,00 zł 5000,00 zł
II 10625,00 zł 5312,50 zł 10625,00 zł 5312,50 zł
III 11250,00 zł 5625,00 zł 11250,00 zł 5625,00 zł
IV 5625,00 zł 5625,00 zł
Studia drugiego stopnia
Administracja I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 4000,00 zł 2000,00 zł 4000,00 zł 2000,00 zł
Logistyka I 3875,00 zł 1937,50 zł 3875,00 zł 1937,50 zł
II 1937,50 zł 1937,50 zł

§ 2

 1. Opłatę roczną za usługi edukacyjne należy wnieść w całości w terminie do 15 października danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru zimowego lub do 15 marca danego roku akademickiego, w przypadku studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
 2. Opłatę semestralną za usługi edukacyjne należy wnieść w następujących terminach:
  • za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
  • za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego, a w przypadku studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od lutego – do 20 lutego danego roku akademickiego.

 § 3

 1. O terminie wpłaty decyduje data wpływu środków finansowych na rachunek bankowy Uczelni.
 2. W przypadku, gdy student spóźni się z opłatą za studia dłużej niż 30 dni, Uczelnia wzywa studenta do uiszczenia opłaty powiększonej o odsetki ustawowe od dnia wymagalności w terminie 14 dni z pouczeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu student zostanie skreślony z listy studentów Uczelni.
 3. Uczelnia nie odpowiada za następstwa błędnego zakwalifikowania wpłaty powstałej na skutek okoliczności leżących po stronie wpłacającego, w szczególności w wyniku wpisania niewłaściwego numeru rachunku bankowego lub innych podobnych powodów.
 4. Student otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student zostaje poinformowany pisemnie.
 5. Student dokonuje opłaty rocznej lub semestralnej za usługi edukacyjne na indywidualny numer rachunku bankowego.
 6. Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko studenta, numer albumu, nazwę kierunku, którego dotyczy opłata.
 7. Studenci mają obowiązek okazania dowodów opłat na pisemne wezwanie Działu Nauczania i Spraw Studenckich, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania.

§ 4

 1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.). Decyzje w sprawie zwolnienia podejmuje rektor na pisemny wniosek studenta (cudzoziemca).
 2. Prawo do określonego w ust. 1 zwolnienia z opłat za studia nie dotyczy opłat za pierwszy semestr studiów.

Opłaty dodatkowe

§ 5

 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce od roku akademickiego 2019/2020 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:
Liczba punktów ECTS  (przyznana dla jednego przedmiotu) Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł

 

 1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną w § 6 ust. 1 sumuje się za poszczególne przedmioty.
 2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:

a) za semestr zimowy – do 15 października danego roku akademickiego,
b) za semestr letni – do 15 marca danego roku akademickiego.

 1. Wpłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni:

Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

 Zwrot opłat
§ 6

 1. W przypadku skreślenia z listy studentów lub rezygnacji ze studiów do dnia 15. każdego miesiąca włącznie wniesiona opłata podlega zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy zrealizowanych zajęć.
 2. W przypadku starania się o zwrot wpłaconej opłaty za usługi edukacyjne, student winien złożyć pisemny wniosek w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, niezwłocznie po wystąpieniu przyczyny rezygnacji ze studiów lub po skreśleniu z listy studentów.

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców za kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu w roku akademickim 2018/2019.

 § 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od roku akademickiego 2019/2020.