Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy


Zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy. Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

  • ograniczania narażenia na czynniki dominujące w środowiskach pracy, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;
  • możliwości psychofizycznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Przedmiotem Konkursu są wdrożone rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz przedsięwzięcia edukacyjne i upowszechniające tematykę bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także opracowania naukowe, których zastosowanie umożliwi poprawę warunków pracy.

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane rozwiązania/opracowania, które powstały i/lub zostały zastosowane w różnych działach gospodarki w ciągu ostatnich 3 lat od dnia zgłoszenia wniosku konkursowego.

Kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne wdrożone rozwiązania autorskie, ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.

Kategoria B – prace naukowo-badawcze opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce.

Kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy.

W każdej z kategorii możliwe jest przyznanie nagród pieniężnych I, II lub III stopnia (zwykle w przedziale 3.000 – 10. 000 PLN) i wyróżnień:

  • nagrody w postaci dyplomów oraz nagród pieniężnych są przyznawane autorom wymienionym imiennie we wnioskach konkursowych, stosownie do zadeklarowanego udziału w opracowaniu nagrodzonego rozwiązania; przedsiębiorstwom/ instytucjom, których pracownicy otrzymali nagrody są wręczane statuetki,
  • wyróżnienia w postaci dyplomów są przyznawane autorom wymienionym imiennie we wnioskach konkursowych.

Nagrody i wyróżnienia w Konkursie przyznaje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje:  www.ciop.pl