Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Zarządzanie podmiotem leczniczym wymaga obecnie od kadry zarządzającej interdyscyplinarnego podejścia w celu realizacji wymagań prawnych, spełnienia oczekiwać pacjenta oraz zapewnienia odpowiedniej sytuacji finansowej placówki. Celem studiów jest zatem podniesienie kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi pozwalające na efektywne zarządzanie placówkami zdrowia.

Studia są adresowane są do:

 • osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, a także tych osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk;
 • osób związanych z ochroną zdrowia, zatrudnionych w zakładach ubezpieczeniowych oraz terenowych organach administracji rządowej i samorządowej,
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy zamierzają zająć stanowiska kierownicze i specjalistyczne w podmiotach leczniczych.

Po ukończeniu studiów podyplomowych pn. Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia absolwent:

 • legitymować się będzie kompleksową wiedzą menedżerską,
 • nabędzie umiejętność planowania strategicznego, sprawnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów organizacyjnych oraz skutecznego zarządzania zespołem,
 • będzie przygotowany do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 180 godzin)

Program studiów podyplomowych realizowany będzie w następujących modułach:

 • Formalno-prawne aspekty funkcjonowania organizacji ochrony zdrowia
 • Marketing usług medycznych
 • Zarzadzanie kadrami w podmiotach leczniczych
 • Zarządzanie strategiczne w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Zarządzanie finansami w podmiocie leczniczym
 • Standaryzacja jakości w ochronie zdrowia
 • Aktualne problemy zarządzania podmiotów publicznych
 • Pomiar i ocena efektywności w ochronie zdrowia
 • Systemy informatyczne w podmiotach leczniczych
 • Kontrola w podmiotach leczniczych
 • Etyka biznesu
 • Seminarium dyplomowe

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-53, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: iz@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25