Organizacja i zarządzanie w oświacie


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Organizacja i zarządzanie w oświacie jest wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami lub placówkami oświatowymi.

Studia są adresowane są do:

 • absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania szkołą lub placówką oświatową;
 • nauczycieli posiadających odpowiedni poziom wykształcenia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Po ukończeniu studiów podyplomowych pn. Organizacja i zarządzanie w oświacie absolwent:

 • uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkole lub placówce oświatowej;
 • wyposażony jest w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej;
 • posiada praktyczne umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania i planowania pracy własnej oraz zespołu nauczycieli.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 210)

 • Ekonomia menedżerska w oświacie
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Prawo oświatowe
 • Dyrektor szkoły jako lider
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
 • Przywództwo edukacyjne w szkole
 • Komunikacja interpersonalna
 • Marketing w zarządzaniu placówką oświatową
 • Nadzór pedagogiczny
 • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
 • Awans zawodowy nauczycieli
 • Nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu szkołą

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25