Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku pedagogika realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Nieodłączną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe realizowane w placówkach oświatowych.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Terapia pedagogiczna, to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne bądź wyrównawcze. Jest to oddziaływanie specjalistyczne na dziecko, które wykazuje nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym i społecznym w obrębie motywacji, emocji, nabywania i przyswajania wiedzy, integracji i współżycia społecznego.

Dzięki działaniom terapii pedagogicznej stosowanej w obrębie psychologiczno-pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju, łagodzenia objawów zachowania, które społecznie jest nieakceptowane i postrzegane jako niewłaściwe czy niedostosowane do norm społecznych.

Dzięki działaniom terapii pedagogicznej istnieje u dziecka możliwość kształtowania prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy oraz zdolności praktycznego posługiwania się nabytymi umiejętnościami w życiu pozaszkolnym, szkolnym, rówieśniczym czy domowym.

Prowadząc terapię pedagogiczną pomóc możesz:

1)   uczniom z zaburzeniami rozwojowymi, np. obniżeniem intelektualnym, wadami wymowy;

2) uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, np. z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z wadami słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera;

3)  dzieciom  niedostosowanym do życia społecznego, by mogły prawidłowo funkcjonować w świecie codziennym;

4) dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce, które są wynikiem posiadanych wad rozwojowych.

Zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone mogą być w przedszkolu, szkole lub innej placówce ukierunkowanej na pomoc dla dzieci i młodzieży, np. w gabinecie czy placówce terapii logopedycznej, psychologicznej, rewalidacyjnej. Wybierając ten kierunek zyskujesz możliwość podjęcia zatrudnienia w tych instytucjach.

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania oraz przygotowanie do stwarzania optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby.

Każde dziecko rozwija się zarówno intelektualnie, emocjonalnie, jak i fizycznie w swoim własnym tempie. W trakcie tego rozwoju napotyka na różnego rodzaju trudności w przystosowaniu do życia społecznego. Niektóre dzieci rodzą się z takimi dysfunkcjami, u innych ujawniają się one w trakcie rozwoju. Studia realizowane w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu na kierunku Pedagogika, moduł Terapia Pedagogiczna pozwalają uzyskać umiejętności i wiedzę niezbędną do pracy w dynamicznie rozwijającej się sferze rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zajęć wspomagających wychowawczą funkcję rodziny, zapobiegających zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierających ich rozwój,
  • zajęć warsztatowych dla rodziców i nauczycieli doskonalących umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych,
  • zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Możliwość kontynuacji kształcenia: absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających/doskonalących w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauk, szczególnie w dziedzinie nauk społecznych.

Programy studiów 2020/2021

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY