Pedagogika


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PEDAGOGIKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia na kierunku pedagogika realizowane są w oparciu o praktyczny profil kształcenia, a po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł licencjata. Nieodłączną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe realizowane w placówkach oświatowych.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
Łączna liczba godzin: 2524 (w tym 960 godz. praktyk zawodowych)
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat

Typowe miejsca pracy absolwentów:

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:
absolwent jest przygotowany do pracy w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, domach dziecka, domach małego dziecka, schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących w systemie pomocy społecznej, w charakterze asystenta rodziny, w żłobkach, placówkach oświatowych (jako wychowawca – po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego), w szkołach podstawowych oraz jako pedagog i wychowawca w świetlicach szkolnych.

Terapia pedagogiczna:
absolwent jest przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą (w przedszkolach, szkołach różnego typu, w placówkach oświatowych, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach terapeutycznych i edukacyjnych, w placówkach wspomagania dziecka i rodziny w resortach pozaoświatowych). Absolwenci są przygotowani do diagnozy i pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Możliwość kontynuacji kształcenia: absolwenci przygotowani są do podjęcia studiów drugiego stopnia, studiów podyplomowych oraz kursów doszkalających/doskonalących w różnych dziedzinach i dyscyplinach nauk, szczególnie w dziedzinie nauk społecznych.

Uchwała 43-2019 w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku pedagogika

Program kształcenia dla kierunku pedagogika

Katalog przedmiotów – Pedagogika

 

Programy studiów 2019/2020

http://bip.pwsz.com.pl/index.php?cid=131&bip_id=2123