Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym


dr Beata Detyna – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

   

dr Beata Detyna – absolwentka Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Wykładowca przedmiotów związanych z ekonomią, organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, a także logistyką
w usługach oraz normalizacją i zarządzaniem jakością w logistyce.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Jej praca doktorska pt.: Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, we Wrocławiu (2009). Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (w 2008 i 2010 roku) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016). Od 22 kwietnia 2016 roku aktywnie działa w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (umowa z MNiSW – do 31 sierpnia 2018 roku).

Autorka ponad osiemdziesięciu recenzowanych publikacji związanych z zarządzaniem jakością oraz logistyką w usługach (w tym czterech książek). Współredaktorka dwóch serii wydawniczych: Logistyka. Współczesne wyzwania (red. J. Szołtysek, B. Detyna) oraz Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania (red. P. Borszowski, B. Detyna) – nakład Wydawnictwa Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Aktualnie kierownik projektu badawczego (grantu wewnętrznego PWSZ AS) pt. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów (projekt na lata 2016-2018). Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS”, a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Z PWSZ AS w Wałbrzychu związana jest od 27 września 2004 roku. Od 1 września 2008 roku do 30 września 2014 roku pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a w roku akademickim 2016/2017 funkcję pełnomocnika Rektora ds. nauki i studentów. Aktualnie dyrektor tego Instytutu (od 1 października 2014 roku) oraz pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (od 1 października 2017 roku).