Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym


dr Beata Detyna – Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

   

dr Beata Detyna – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierunku zarządzanie przedsiębiorstwem. Doktor nauk ekonomicznych, w zakresie nauk o zarządzaniu, w specjalnościach: zarządzanie jakością w sektorze usług, ocena jakości, logistyka usług. Wykładowca przedmiotów związanych z organizacją i zarządzaniem, kierowaniem zespołami ludzkimi, technikami organizatorskimi i decyzyjnymi, logistyką oraz  normalizacją i zarządzaniem jakością w logistyce.

Swoje zainteresowania naukowe skupia na problematyce pomiaru i oceny jakości, w tym procesów logistycznych. Ze szczególnym zainteresowaniem rozpatruje tę problematykę w środowisku zakładów opieki zdrowotnej, a także szkół wyższych. Jej praca doktorska pt.: Metodyka oceny jakości procesów w usługach medycznych, w zakładach opieki zdrowotnej została wyróżniona przez Radę Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego, we Wrocławiu (2009). Beneficjentka m.in. dwóch grantów naukowych Prezydenta Miasta Wałbrzycha (2008, 2010) oraz nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015). Za szczególne osiągnięcia naukowe oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu otrzymała stypendium Santander Universidades, ufundowane przez fundację Banku Zachodniego WBK S.A (2016) oraz liczne nagrody Rektora. W latach 2016-2018 aktywnie uczestniczyła w pracach Specjalnego Zespołu Ekspertów do spraw opracowania programu praktyk zawodowych, w ramach ogólnopolskiego projektu pozakonkursowego pn. Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (umowa z MNiSW). Członek zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu pn. Stawiamy na kształcenie praktyczne!, w ramach konkursu nr POWER.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 (na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych) – asystent kierownika ds. monitorowania i ewaluacji, koordynator kierunkowy ds. logistyki (projekt realizowany w latach 2018-2022). Koordynator współpracy PWSZ AS z wieloma szkołami średnimi, a także przedstawicielami środowiska społeczno-gospodarczego, w tym w ramach podpisanego przez Uczelnię Programu „Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem” (od 2016), a także członkostwa w Klastrze Edukacyjnym „INVEST in EDU” (od 2017). Inicjatorka wielu porozumień podpisanych z przedsiębiorstwami, Autorka koncepcji studiów dualnych na kierunku logistyka w PWSZ AS (realizowanych wspólnie z firmami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”) – uruchomienie studiów dualnych wspólnie z NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o.o. (od roku akademickiego 2017/2018) oraz z RONAL POLSKA Sp. z o.o. (od roku akademickiego 2018/2019).

Autorka ponad stu recenzowanych publikacji związanych z zarządzaniem jakością oraz logistyką (w tym sześciu książek). Redaktorka serii wydawniczej pt. Logistyka. Współczesne wyzwania oraz współredaktorka serii pt. Administracja publiczna. Zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. W latach 2011-2014 uczestniczyła w projekcie badawczym NCN (międzyuczelnianym), pn. Metodologia tworzenia systemu mierników jakości usług medycznych świadczonych przez szpital (jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Statystyki). W latach 2016-2018 kierownik projektu (grantu wewnętrznego) pn. Wpływ rozwoju logistyki na konkurencyjność Aglomeracji Wałbrzyskiej – analiza i ocena współczesnych trendów, finansowanego przez PWSZ AS. W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, uczestniczyła w latach 2017-2018 w projekcie naukowym pn. Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości (UNIFUT.PL) w ramach programu „Dialog” MNiSW (nr DIALOG 0146/2017). Celem projektu była praca nad wzmocnieniem procesu uczenia się uczelni w zakresie stosowania wartościowych koncepcji i metod zarządzania, które są badane i opisywane w światowej i polskiej literaturze przedmiotu (kierownik projektu: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, kierownik Katedry Zarządzania HEI, UJ Kraków). Obecnie w druku (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego) znajduje się tom monografii pt. Doskonalenie systemów organizacyjnych (red. Ł. Sułkowsk, K. Wach), z rozdziałem autorki: Lean Management jako koncepcja zarządzania uczelnią – możliwości i bariery implementacji. Kolejny, opracowany rozdział, pt. Monitorowanie zaangażowania i kreatywności pracowników naukowo-dydaktycznych – propozycje metodyczne planowany jest do kolejnego tomu (2019).

Od 2010 roku, jako opiekun Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time” organizuje coroczną Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków „POLLOGUS”, a także cykliczne Konwersatorium Naukowe „Młodzi Logistycy dla Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Członek kilku towarzystw naukowych: Wałbrzyskiego Towarzystwa Naukowego (od 2012), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2016), Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (od 2016), Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją (od 2016), Towarzystwa Zdrowia Publicznego (od 2019), Europejskiego Stowarzyszenia Zdrowia Publicznego (The European Public Health Association – EUPHA) (od 2019). Od 2016 roku Członek Wspierający Klubu Polskiego Forum ISO 9000.

            Z PWSZ AS w Wałbrzychu związana jest od 27.09.2004 r. Od 01.09.2008 r. do 30.08.2014 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przyrodniczo-Technicznego, a w roku akademickim 2016/2017 funkcję pełnomocnika Rektora ds. nauki i studentów. Aktualnie dyrektor tego Instytutu (od 01.10.2014 r.), pełnomocnik Rektora ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym (od 01.10.2017 r.) oraz kierownik studiów podyplomowych Lean Management Toolbox. Członek Senatu PWSZ AS – od 2010 roku.