Pielęgniarstwo


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia stacjonarne)

Program kształcenia dla kierunku studiów pn. pielęgniarstwo

 1. Nazwa kierunku studiów: pielęgniarstwo
 2. Przyporządkowanie kierunku studiów do właściwego obszaru kształcenia, wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia:
  1. obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
  2. dziedzina: nauki medyczne
  3. dyscyplina: medycyna
 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
 4. Profil studiów: praktyczny
 5. Forma studiów: stacjonarne
 6. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat pielęgniarstwa
 7. Ogólne cele kształcenia
 8. Absolwent, po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo posiada:
  wiedzę z zakresu:
  1. pielęgniarstwa ogólnego (szczegółową),
  2. innych nauk medycznych (ogólna),
  3. znajomości regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii, odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;
  umiejętności z zakresu:
  1. korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,
  2. udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,
  3. sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,
  4. samodzielnego wykonywania zawodu, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw,
  5. organizowania pracy własnej: nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;
  kompetencje społeczne z zakresu:
  1. skutecznego porozumiewania się z pacjentem oraz postawy empatycznej,
  2. świadomości czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,
  3. świadomości konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.
 9. W ramach kształcenia praktycznego program kształcenia zawiera 2300 godzin (w tym 1100 godzin zajęć praktycznych i 1200 godzin praktyk zawodowych).
 10. Typowe miejsca pracy
 11. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy m.in. w: podmiotach leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, w domach pomocy społecznej oraz w żłobkach i przedszkolach.