Podatki i prawo podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów podyplomowych Podatki i prawo podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych jest zdobycie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu prawa podatkowego w zakresie kluczowym dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Kształcenie ma na celu analizę praktycznych konsekwencji podatkowych związanych z funkcjonowaniem sfery publicznej przez analizę zarówno konstrukcji poszczególnych podatków, jak i procedur podatkowych.

Studia podyplomowe pn. Podatki i prawo podatkowe w jednostkach sektora finansów publicznych skierowane są do:

 • absolwentów co najmniej studiów pierwszego stopnia pragnących pogłębić wiedzę związaną ze specyfiką opodatkowania sektora publicznego,
 • pracowników Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Regionalnych Izb Obrachunkowych ze względu na ukierunkowanie na praktykę opodatkowania,
 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego, zakładów i jednostek budżetowych,
 • osób związanych z szeroko rozumianą sferą publiczną, zwłaszcza pracujących w wydziałach finansowych (księgowości), bądź współpracujących z tymi działami.

Absolwent studiów podyplomowych:

 • otrzyma niezbędną wiedzę specjalistyczną z zakresu prawa podatkowego w zakresie kluczowym dla szeroko rozumianego sektora publicznego,
 • zdobędzie umiejętność analizy praktycznych konsekwencji podatkowych związanych z funkcjonowaniem sfery publicznej poprzez analizę zarówno konstrukcji poszczególnych podatków, jak i procedur podatkowych.

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 180)

Program studiów podyplomowych obejmuje m. in. następujące moduły tematyczne:

 • Ordynacja podatkowa, w tym kluczowe instytucje dla organów władzy publicznej;
 • Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta na gruncie Ordynacji podatkowej;
 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej, zwłaszcza klauzula przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Jednolity Plik Kontrolny;
 • Postępowanie podatkowe – organ władzy publicznej jako organ podatkowy;
 • Organy władzy publicznej jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (obowiązki dokumentacyjne i formalnoprawne);
 • Przychody z umowy o pracę i metodologia ich kalkulacji, koszty uzyskania przychodów;
 • Diety radnych i sołtysów – zakres zwolnienia z podatku dochodowego, diety podlegające opodatkowaniu, dokumentacja;
 • Przychody w oparciu o umowę zlecenia i umowę o dzieło, dokumentacja, kalkulacja podstawy opodatkowania;
 • Organy władzy publicznej jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (zakres wyłączenia podmiotowego);
 • Koncepcja i rodzaje przychodów podlegających opodatkowaniu, dochód;
 • Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, amortyzacja;
 • Deklaracje dla celów podatku dochodowego;
 • Spółki prawa handlowego powoływane przez JST, aporty i gospodarka nieruchomościowa a podatek dochodowy;
 • Organy władzy publicznej jako podatnicy podatku VAT, zakres podmiotowy opodatkowania, centralizacja VAT;
 • VAT – dostawa towarów i świadczenie usług, zakres opodatkowania, podstawa opodatkowania, stawki podatkowej;
 • Obowiązek podatkowy i dokumentacja podatkowa VAT, faktury VAT;
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego, współczynnik i tzw. pre-współczynnik w sferze publicznej;
 • Nieruchomości a VAT – sprzedaż, najem, użytkowanie wieczyste, metodologia opodatkowania;
 • Deklaracje VAT, ewidencje;
 • Kasy fiskalne w samorządach;
 • Podatek od nieruchomości (zakres podmiotowy i przedmiotowy opodatkowania; podstawa opodatkowania, zwolnienia i stawki podatkowe, procedura poboru i egzekucji należności podatkowych;
 • Podatek od czynności cywilno-prawnych (przedmiot opodatkowania, PCC a VAT, zwolnienia i stawki podatkowe, procedura podatkowa;
 • Kontrola podatkowa w organach władzy publicznej (strategie postępowania, uprawnienia i obowiązki kontrolowanego);
 • Odpowiedzialność karno-skarbowa (zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności).

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25