POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES NA STRONIE PWSZ.COM.PL


Informacja

Jako Administrator Twoich danych osobowych, które przetwarzamy poprzez naszą stronę internetową zapewniamy, iż dokładamy wszelkich starań, by przetwarzanie to odbywało się z poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą oraz dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych.
Zapewniamy, że stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Akceptując niniejszą Politykę prywatności wyrażasz zgodę na zasady przetwarzania swoich danych osobowych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, opisane w niniejszej Polityce prywatności.


Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:

 1. Administratorze -rozumie się przez to Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Angelusa Silesiusa z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, kod pocztowy 58-300 Wałbrzych, adres e-mail: pwsz@pwsz.com.pl, tel. + 48 74 641 92 00, zwany dalej
  PWSZ, reprezentowana przez prof. nadzw. dr. hab. Piotra Jurka- Rektora.
 1. Danych Osobowych – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 2. Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu korzystania ze strony internetowej;
 3. Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 4. Strona internetowa – rozumie się przez to stronę internetową działającą pod adresem: www.pwsz.com.pl;
 5. Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 6. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta ze strony;
 7. Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to małe pliki tekstowe, wysyłane przez stronę, zapisywane na urządzeniu Użytkownika,  niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, używane m.in. do identyfikacji i zliczania przeglądarek i urządzeń używanych do odwiedzania strony.


Zasady przetwarzania Danych Osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu z Użytkownikiem, a także dla celów statystycznych.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych będą art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO, tj. zgoda Użytkownika i prawnie uzasadniony interes Administratora- w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu między Użytkownikiem a Administratorem i celów statystycznych związanych z badaniem ruchu internetowego na stronie, dla oceny zainteresowania usługami oraz treściami zamieszczanymi na tronie oraz ulepszaniem jej zawartości.
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.
 4. Administrator przetwarza lub może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas wypełniania formularza:
  1. nazwisko i imię,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. inne dane zamieszczone dobrowolnie przez Użytkownika.
 1. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych, współpracujące z Administratorem, w ramach wykonywania swoich obowiązków, podmioty którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), takie jak dostawcy usług teleinformatycznych, internetowych, księgowych i marketingowych, a także organy administracji publicznej lub organy wymiaru sprawiedliwości, jeśli Administrator będzie zobowiązany dane te przekazać na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator oświadcza, że w ramach przetwarzania danych osobowych w celach statystycznych może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na stronie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne.
 1. Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
 2. Administrator zapewnia także regularne ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.


Prawa użytkowników

 1. Użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

f) prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,

 1. Prawa wymienione w powyższych punktach można zrealizować bezpośrednio poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD@pwsz.com.pl ) lub przez kontakt z PWSZ ( pwsz@pwsz.com.pl )

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez Administratora narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 1. Realizacja uprawnień, o których mowa w pkt h) może odbywać się poprzez uprzednie pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.


Pliki cookies

 1. Administrator za pośrednictwem strony wykorzystuje Pliki Cookies.
 2. Na stronie stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies:
  1. sesyjne – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia oprogramowania;
  2. stałe – są to pliki przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez określony w parametrach Plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Na stronie mogą być stosowane wszystkie lub niektóre z następujących rodzajów Plików Cookies:
  1. „niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony,
  2. „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
  3. „funkcjonalne”, które umożliwiają zachowanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. poprzez język, rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej.
 4. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji jej korzystania; w szczególności umożliwia to rozpoznanie i wyświetlenie strony na urządzeniu Użytkownika, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji;
  2. tworzenie statystyk, które wspierają obserwację korzystania ze strony przez Użytkowników, co wpływa na ulepszenie jej struktury i treści.
 5. Stosowane na stronie rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników.


Postanowienia końcowe

 1. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
 3. O wszelkich zmianach Polityki Prywatności Użytkownicy będą informowani na stronie poprzez okienko informacyjne.
 4. Pytania, uwagi i prośby związane z niniejszą Polityką prywatności prosimy wysyłać drogą e-mailową na adres e-mail: IOD@pwsz.com.pl.