Pomoc materialna w roku akademickim 2018/2019


Ustala się następujące terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2018/2019:

 1. Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się tylko w dwóch wyznaczonych terminach:
  termin pierwszy – do 15 października 2018 r.,

  termin drugi – do 15 marca 2019 r.-w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego.
 2. Wnioski o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych można składać w trakcie roku akademickiego.
 3. W przypadku złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych po upływie terminów wskazanych w ust. 1, student otrzymuje stypendium od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, z zastrzeżeniem pkt. 4.
 4. Pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez studenta, po upływie terminów wskazanych w pkt. 1, uzależnione będzie od tego, czy w puli środków przeznaczonych na stypendium, o które ubiega się student, pozostały środki pieniężne do rozdysponowania.

Stypendium socjalne

 par. 17

 1. Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do stypendium socjalnego.
 2. Student, o którym mowa w ust. 1 może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, gdy dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przewyższa kwoty określonej zarządzeniem rektora.
 3. Student studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 4. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, może otrzymywać zwiększone stypendium socjalne również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
 5. O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości może starać się student studiów stacjonarnych, który tymczasowo zamieszkuje na terenie Wałbrzycha, a odległość pomiędzy uczelnią a stałym miejscem zamieszkania wynosi co najmniej 25 km.
 6. Student ubiegający się o przyznanie zwiększonego stypendium socjalnego dołącza do wniosku:

1) dokument potwierdzający zamieszkanie studenta w domu studenckim, bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny lub podmiot gospodarczy, lub

2)    umowę najmu lokalu lub dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie, przy czym umowa najmu powinna zawierać wszystkie niezbędne dane osobowe oraz okres na jaki została zawarta,

3)    oświadczenie (załącznik nr 3h).

 1. W przypadku, gdy dokumenty dotyczące tymczasowego zamieszkania na terenie Wałbrzycha obejmują część roku akademickiego, zwiększenie stypendium socjalnego przyznawane jest tylko na okres wskazany w dokumentach. Jeżeli student przedłoży kolejny dokument potwierdzający tymczasowe zamieszkanie w Wałbrzychu, może ponownie otrzymać zwiększone stypendium, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
 2. Student traci prawo do otrzymywania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w przypadku wykwaterowania się z domu studenckiego lub obiektu innego niż dom studencki od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykwaterowanie.
 3. Student jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia uczelni o zmianie miejsca zamieszkania.

Zasady ustalania dochodu w rodzinie studenta przy przyznawaniu stypendium socjalnego i zwiększonego stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania

par. 18

 1. Student starający się o stypendium socjalne składa komplet wymaganych dokumentów, które uzależnione są od jego indywidualnej sytuacji, w tym przede wszystkim:

1) wniosek (załącznik nr 3);

2) student ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej jest zobowiązany do złożenia niezbędnych oświadczeń, których wzory stanowią załączniki nr 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h;

3) zaświadczenia z urzędu skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierające informacje o wysokości:
a) dochodu,
b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
c) należnego podatku.

4) w przypadku uzyskania zaświadczenia z urzędu skarbowego, z którego wynika, że podatnik nie złożył zeznania za dany rok podatkowy bądź nie figuruje w ewidencji tego urzędu, należy do wniosku dołączyć oświadczenie potwierdzające, że w danym roku, członek rodziny nie uzyskał żadnego dochodu i nie rozliczył się w innym urzędzie skarbowym (załącznik nr 3d);

 • zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń społecznych lub inne dokumenty zawierające informacje o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  1. formie opłacanego podatku,
  2. wysokości przychodu,
  3. stawce podatku,
  4. wysokości opłacanego podatku
 • w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • zaświadczenie z właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych oraz hektarach fizycznych ogólnej powierzchni w roku poprzednim;
 • umowę dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (jest to umowa pisemna zawarta co najmniej na 10 lat i zgłoszona do ewidencji gruntów i budynków, z wyjątkiem umów zawartych z osobami najbliższymi, o których mowa w art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników) albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
 1. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
 2. oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika
  o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
 3. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w roku kalendarzowym poprzedzającym okres stypendialny;
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 • akt zgonu rodzica;
 • zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta;
 • akt małżeństwa;
 • w przypadku osób, których dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi do 100,00 zł student powinien dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu bądź nie korzystaniu z pomocy z właściwego terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej. W przypadku niekorzystania z pomocy złożyć pisemne oświadczenie określające źródła utrzymania rodziny (załącznik nr 3g);
 • w przypadku utraty dochodu – dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
 • w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki – dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany;
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki – dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany;
 • zaświadczenia o uczącym się rodzeństwie lub uczących się dzieciach, które ukończyły 18 rok życia;
 • skrócone lub zupełne akty urodzenia rodzeństwa lub dzieci albo inny dokument urzędowy potwierdzający ich wiek, jeżeli nie przekroczyli 18 roku życia;
 • odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 • orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej (załącznik nr 3f);
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym niepodlegającego opodatkowaniu, tj.:
  a) alimenty na rzecz dzieci;
  b) zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
  c) świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów;
  d) dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego;
  e) renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  f) zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych;
  g) dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne;
  h) kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich;
  i) świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora;
  j) należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób;
  k) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne;
  l) świadczenia rodzicielskie;
  ł) zasiłek macierzyński, którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  m) stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej;
  n) oraz inne dochody niepodlegające opodatkowaniu, wymienione szczegółowo w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz w pouczeniu do oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.
 1. Student ubiegający się o świadczenie pomocy materialnej przedkłada oryginały zaświadczeń oraz oryginały pozostałych dokumentów lub uwierzytelnioną kopię tych dokumentów. Kserokopię dokumentu uwierzytelnić może pracownik Działu Nauczania i Spraw i Studenckich podczas przyjmowania wniosku o przyznanie pomocy materialnej pod warunkiem okazania oryginału dokumentu. Formularze podpisywane przez studenta i członków rodziny muszą być przedstawione w oryginale.
 2. W uzasadnionych przypadkach UKS lub UOKS może zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta kryterium, o którym mowa w 17 ust. 2.
 3. W przypadku niedostarczenia przez studenta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, UKS lub OUKS może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego.

Stypendium socjalne – zasady ustalania dochodu

par. 19

 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu, uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium, uwzględnia się dochody osiągane przez:
 • studenta;
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • rodziców studenta, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 1. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3:

1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
a) ukończył 26. rok życia,
b) pozostaje w związku małżeńskim,
c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, lub

 • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.
 1. Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej). Stałym źródłem dochodu jest wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, renty z tytułu niezdolności do pracy, dochód z tytułu alimentów, cyklicznie zawierane umowy o dzieło i zlecenie itp. Ciężar udowodnienia posiadanego stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.
 2. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym odejmuje się kwotę zapłaconych alimentów w ubiegłym roku kalendarzowym.
 3. W przypadku, gdy rodzina ponosi opłatę za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, od dochodu rodziny uzyskanego przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym odejmuje się kwotę ponoszonej opłaty za pobyt w tej instytucji za ubiegły rok kalendarzowy.
 4. W przypadku, gdy studentowi lub osobie samotnie wychowującej dziecko, tj. rodzicowi studenta, nie zostało zasądzone sądownie świadczenie alimentacyjne na rzecz studenta od jego rodzica, stypendium nie przysługuje, chyba że:
 • rodzice studenta nie żyją lub jedno z rodziców studenta nie żyje,
 • ojciec studenta jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania studenta i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz studenta,
 • student, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

par. 20

 1. Stypendia przyznawane są na podstawie miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Za podstawę do obliczenia tego dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta (lub studenta samodzielnego finansowo) z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane, z zastrzeżeniem § 23 i 24. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta oblicza się sumując przeciętne miesięczne dochody członków rodziny studenta, a następnie dzieląc je przez liczbę osób w rodzinie studenta (w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy materialnej).
 2. Do obliczenia dochodów w rodzinie studenta przyjmuje się kwoty dochodów poszczególnych członków jego rodziny, po odliczeniu od dochodu podlegającego opodatkowaniu kwot odprowadzonych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne i należnego podatku (dochód netto).
 3. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
 4. W przypadku, gdy do ustalania wysokości przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, znajdującego się w posiadaniu rodziny w poprzednim roku kalendarzowym, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być przyznane. W przypadku jednoczesnego uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
 5. Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem:
 • oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
 • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 1. Ustalając dochód rodziny uzyskany przez dzierżawcę gospodarstwa rolnego oddanego
  w dzierżawę na zasadach, o których mowa w ust. 4 lub z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstw rolnych pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

Stypendium socjalne – dochody niepodlegające wliczeniu

 par. 21

 1. Do dochodów rodziny studenta nie wlicza się:
 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy;
 • stypendiów przyznawanych uczniom, studentom, doktorantom w ramach:
  1. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  2. niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  3. umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
 • świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów przyznawanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z póżn. zm).
 1. Ponadto do dochodu nie wlicza się:
 • świadczeń rodzinnych, tj. zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, świadczeń opiekuńczych, w tym zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych;
 • świadczeń z pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych, celowych, okresowych itd.;
 • dopłat bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
 1. W przypadku śmierci rodzica lub współmałżonka, i innego członka rodziny, nie bierze się pod uwagę zarówno osoby nieżyjącej, jak i dochodu przez nią uzyskanego.

Stypendium socjalne – dochody uzyskane poza granicami kraju

 par. 22

 1. W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut, ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do pomocy materialnej.
 2. W przypadku, gdy członek rodziny uzyskał poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód, którego nie osiągał w roku kalendarzowym stanowiącym podstawę ustalenia prawa do stypendium, przeliczenia dokonuje się na podstawie średniego kursu walut z ostatniego dnia roboczego pełnego miesiąca, w którym uzyskał dochód.
 3. Dokumenty w języku obcym muszą być obowiązkowo przetłumaczone na język polski.

Stypendium socjalne – utrata lub uzyskanie dochodu

par. 23

 1. Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami:
 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • zawieszeniem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 a ust. 1 d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983);
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych wskutek bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utrata świadczenia rodzicielskiego;
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
  1. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
  2. Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:
 • zakończenia urlopu wychowawczego;
 • uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 • rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
  1. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód uzyskany w tym roku, dzieli się go przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.
  2. Zmiana warunków zatrudnienia w ramach tego samego stosunku pracy nie jest traktowana jako utrata i uzyskanie dochodu.
  3. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

par. 24

 1. W przypadku zmiany w trakcie roku akademickiego wysokości dochodu w rodzinie studenta, mającej wpływ na wysokość i prawo do otrzymywania stypendium socjalnego, wynikającej z utraty dochodu, uzyskania dochodu, zmiany liczby członków rodziny, student zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie uczelnię poprzez złożenie odpowiednich dokumentów wraz z wnioskiem korygującym (załącznik nr 4).
 2. Prawo do pomocy materialnej ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
 3. W przypadku uzyskania dochodu w trakcie roku akademickiego, UKS ustala go na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli jest on uzyskiwany w okresie, na który ustalane lub weryfikowane jest prawo do stypendium.
 4. W przypadku zmiany liczby członków rodziny, UKS ponownie ustala dochód na jednego członka rodziny od miesiąca następującego od złożenia wniosku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 par. 25

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem właściwego organu, tj.:
 • zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z którym zaliczono go do grupy osób o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, lub
 • orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym uznano studenta za osobę o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, całkowitej niezdolności do pracy lub częściowej niezdolności do pracy, lub
 • orzeczenia ZUS o przyznaniu grupy inwalidzkiej lub o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.
 1. Student starający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych musi przedłożyć:
 • wniosek (załącznik nr 5),
 • aktualne orzeczenie właściwego organu stwierdzającego jego niepełnosprawność.
 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych UKS przyznaje w różnej wysokości, w zależności od określonego stopnia niepełnosprawności. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:
 • znaczny, który jest równoznaczny z:
  a) całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  b) I grupą inwalidów,
  c) stałą lub długotrwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
 • umiarkowany, który jest równoznaczny z:
  a) całkowitą niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  b) II grupą inwalidów,
 • lekki, który jest równoznaczny z:
  a) częściową niezdolnością do pracy ustaloną na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  III grupą inwalidzką,
  długotrwałą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym.

par. 26

 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie roku akademickiego, po stwierdzeniu niepełnosprawności. Stypendium jest przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złożeniu kompletu dokumentów, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące.
 2. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wygaśnie w trakcie roku akademickiego, stypendium to przestaje być wypłacane od następnego miesiąca po wygaśnięciu ważności orzeczenia.
 3. W przypadku utraty ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w trakcie roku akademickiego i ponownego ustalenia stopnia niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli student spełnia warunki uprawniające do nabycia tego świadczenia oraz dostarczył aktualne orzeczenie w terminie trzech miesięcy od utraty ważności poprzedniego orzeczenia.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 

par. 27

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:
 • złożył wniosek (załącznik nr 6),
 • zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub
 • jest studentem studiów drugiego stopnia, z zastrzeżeniem, że podjął na nich naukę w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia,
 • posiada nie więcej niż jeden deficyt za poprzedni rok akademicki,
 • uzyskał w poprzednim roku akademickim:
  1. średnią ocen co najmniej 4,20 i/lub posiada,
  2. osiągnięcia naukowe, i/lub
  3. osiągnięcia artystyczne i/lub
  4. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 1. Przy ustalaniu średniej określonej w ust. 1 pkt 5 lit. a stosuje się następujące zasady:

1) średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów w poprzednim roku akademickim, zaokrągloną do 0,01;

2) uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów przewidziane w planie studiów do zaliczenia w poprzednim roku akademickim lub

3) uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów przewidzianych w planie studiów do zaliczenia przez studenta w poprzednim roku akademickim, w tym oceny niedostateczne.

 1. W przypadku studentów rozpoczynających studia na I roku studiów drugiego stopnia, średnia ocen, o której mowa w 1 pkt 5 lit. a, wyliczana jest przez uczelnię, na której student ukończył studia pierwszego stopnia, z uwzględnieniem następujących postanowień:

1) nie wlicza się oceny z pracy dyplomowej oraz oceny z egzaminu dyplomowego,

2) uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów przewidzianych w planie studiów do zaliczenia przez studenta w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 4 lub

3) uwzględnia się wszystkie oceny z przedmiotów przewidzianych w planie studiów do zaliczenia przez studenta w ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, w tym oceny niedostateczne,

4) średnią ocen oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych z przedmiotów w poprzednim roku akademickim, zaokrągloną do 0,01.

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w wysokości określonej, odrębnym zarządzeniem rektora.
 2. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może również ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 3. Punkty za uzyskaną średnią ocen wylicza się mnożąc średnią ocen x 10 punktów. Maksymalnie student może uzyskać 50 punktów z tytułu wysokiej średniej.
 4. Student, o którym mowa w ust. 6 może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów w następujących progach:
  • laureat olimpiady międzynarodowej lub olimpiady ogólnopolskiej – I próg,
  • finalista olimpiady ogólnopolskiej – II próg.

Przyznanie przedmiotowego stypendium uzależnione będzie od tego czy na danym kierunku, lista rankingowa 10 % najlepszych studentów obejmuje osoby z progu, do którego student przyjęty na pierwszy rok studiów został przyporządkowany, zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu.

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim może otrzymać nie więcej niż 10% studentów każdego kierunku studiów (semestr zimowy – wg stanu na dzień 15 października; semestr letni – wg stanu na dzień 15 marca). Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, wówczas stypendium może być przyznane jednemu studentowi.
 2. Na liście 10% najlepszych studentów danego kierunku rezerwuje się stypendia celem zapewnienia środków na ewentualne, pozytywne rozstrzygnięcie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, z zastrzeżeniem ust. 11.
 3. Nie stosuje się przepisów ust 10. w przypadku, gdy na danym kierunku liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium rektora nie przekroczy 10% liczby studentów tego kierunku.
 4. Przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy możliwe jest tylko w sytuacji, gdy studentowi błędnie obliczono punkty, co spowodowało zaniżenie jego pozycji na liście rankingowej.
 5. Lista rankingowa najlepszych studentów jest ustalana odrębnie dla studentów studiujących na danym kierunku, a w sytuacji, gdy na danym kierunku prowadzony była rekrutacja na semestr zimowy oraz rekrutacja na semestr letni, odrębnie dla tych naborów.
 6. Lista rankingowa najlepszych studentów danego kierunku studiów sporządzona jest
  na podstawie uzyskanej przez studenta sumy punktów z tytułu uzyskanej średniej ocen oraz udokumentowanych osiągnięć.
 7. Jeżeli zamknięcie listy najlepszych studentów, zgodnie z przyjętymi zasadami, nie jest możliwe z powodu uzyskania takiej samej liczby punktów, należy zastosować kryteria podane w ust. 16.
 8. Na liście najlepszych studentów pozostają osoby, które oprócz punktów za średnią ocen uzyskały więcej punktów za osiągnięcia: naukowe, sportowe lub artystyczne. Skreślane natomiast są kolejno osoby, które:

1) uzyskały niższą średnią ocen, liczoną bez zaokrągleń,

2) uzyskały więcej ocen dostatecznych, dostatecznych plus, dobrych, dobrych plus.

par. 28

 1. Uczelniana Komisja Stypendialna przyznaje punkty studentom mającym udokumentowane osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz osiągnięcia artystyczne według następujących kryteriów:

 

Kryterium Charakterystyka Punkty
Średnia ocen – minimum 4,20 średnia arytmetyczna średnia x 10 pkt.

(max. 50 pkt.)

Osiągniecia naukowe ·   publikacja naukowa w książce lub czasopiśmie recenzowanym 25 punktów
·   czynny udział w konferencji lub sympozjum naukowym (wystąpienie lub poster),
z zastrzeżeniem, że udział w kolejnej konferencji lub sympozjum naukowym z tym samym wystąpieniem nie będzie dodatkowo punktowany
10 punktów
·   pomoc w organizacji konferencji/sympozjum naukowego lub wystąpienia w wydarzeniach promujących naukę (Dzień Kariery, Dolnośląski Festiwal Nauki)

·   udział w mobilności międzynarodowej

5 punktów
Osiągnięcia artystyczne ·   zajęcie w przeglądach, festiwalach artystycznych miejsca od:

– 1. do 3. miejsca (50 pkt.)

– 4. do 8. miejsca (25 pkt.)

max. 50 punktów
·   prezentacja własnego dzieła artystycznego – indywidualny wernisaż:

– 1 wystawa/prezentacja (30 pkt.)

– 2 wystawy/prezentacje (40 pkt.)

– 3 lub więcej (50 pkt.)

max. 50 punktów
Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym ·   Olimpiada, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Świata, Akademickie Mistrzostwa Europy, Uniwersjada:

– miejsca medalowe (60 pkt.)

– miejsca 4-8 (40 pkt.)

max. 60 punktów
·   Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Polski:

– miejsca medalowe (50 pkt.)

– miejsca 4-8 (40 pkt.)

max. 50 punktów
·   Akademickie Mistrzostwa Polski w grupie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych:

– miejsca medalowe (40 pkt.)

– miejsca 4-8 (30 pkt.)

max. 40 punktów

 

 1. Wszystkie formy aktywności muszą być udokumentowane oraz dotyczyć roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, w którym ma być przyznane stypendium. W przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawanych od semestru letniego (dotyczy studiów II stopnia, nabór zimowy) osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe muszą dotyczyć ostatniego semestru studiów.

Osiągnięcia naukowe:

 • wszystkie publikacje muszą mieć charakter naukowy lub popularnonaukowy;
 • w przypadku, gdy student jest współautorem artykułu liczba przewidzianych za artykuł punktów zostanie proporcjonalnie rozdzielona między współautorów;
 • publikacja może również zostać wydana w postaci elektronicznej i będzie punktowana jak publikacja w formie papierowej, o ile spełni te same wymogi (recenzja, numer ISBN/ ISSN);
 • za publikację można traktować także tekst przyjęty do druku (po pozytywnej recenzji);
 • publikacja musi być odpowiednio udokumentowana, np. poświadczona przez redaktora lub recenzenta albo inną uprawnioną do tego osobę;
 • współautorstwo referatu lub innej aktywności liczonej, jako udział czynny jest punktowane proporcjonalnie do liczby współautorów;
 • do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe (np. zaświadczenie organizatora konferencji lub sympozjum naukowego o czynnym udziale w konferencji lub sympozjum naukowym), kserokopie okładki i spisu treści publikacji, potwierdzenie organizatora/opiekuna/prorektora/ udziału w wydarzeniu promującym naukę lub pomocy w organizacji konferencji lub sympozjum naukowego.

Osiągnięcia artystyczne:

1) festiwale, przeglądy artystyczne muszą być sformalizowane tzn. mieć określone warunki uczestnictwa;

2) zajęcie miejsca w przeglądach, festiwalach artystycznych oraz prezentacja własnego dzieła artystycznego – indywidualny wernisaż (organizowany w galeriach, instytucjach kultury) muszą być udokumentowane zaświadczeniem, dyplomem lub certyfikatem wydanym przez organizatora wydarzenia.

Wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym:

1) muszą zostać pisemnie potwierdzone dyplomem, zaświadczeniem wydanym przez organizatora wydarzenia sportowego lub prezesa KU AZS PWSZ Wałbrzych;

2) dopuszcza się przedłożenie kserokopii wyników ogłoszonych na stronie organizatora wydarzenia sportowego.

Zapomogi

par. 29

 1. Zapomoga może być przyznana na wniosek studenta (załącznik nr 7).
 2. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych (nieprzewidywalnych bądź trudnych do przewidzenia, niezależnych od woli studenta i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 3. Student może otrzymać zapomogę, o której mowa w ust. 2, dwa razy w roku akademickim.
 4. Student przebywający na urlopie udzielonym z powodów zdrowotnych lub z tytułu urodzenia dziecka może ubiegać się o zapomogę.
 5. Z tytułu jednego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
 6. Zapomogi są przyznawane w okresie od 1 października do 30 czerwca.
 7. Student może ubiegać się o przyznanie zapomogi w terminie do 3 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.
 8. Wysokość zapomogi losowej uzależniona jest od sytuacji, w jakiej znalazł się student.

par. 30

 1. O przyznanie zapomogi może ubiegać się każdy student, który jest narażony na doraźne wydatki wynikające z:
 • nieszczęśliwego wypadku;
 • nagłej, poważnej choroby studenta lub członka jego rodziny, wymagającej zakupu kosztownych leków;
 • śmierci członka rodziny prowadzącego wspólne gospodarstwo domowe;
 • klęski żywiołowej (np. pożar, powódź);
 • kradzieży;
 • innych zdarzeń losowych, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

par. 31

Wniosek studenta ubiegającego się o przyznanie zapomogi powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami potwierdzającymi zaistniałą sytuację losową (np. zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne leczenia, faktury potwierdzające poniesienie kosztów na leczenie i rehabilitację, zaświadczenia o bieżących dochodach).

 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom.
 3. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
 4. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznaje studentom minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez senat.
 5. O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
 6. O przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie jednego roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria określone w ust. 3 na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia.