Praca nauczycieli akademickich jest pracą twórczą – informacje o kosztach uzyskania przychodu


Wynagrodzenie nauczycieli akademickich jest wynagrodzeniem za pracę twórczą – tak brzmi oficjalna interpretacja przepisów ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego, którą przekazał Jarosław Gowin Ministerstwu Finansów. Rozwiązania zawarte w Konstytucji dla Nauki wypełniają wszelkie przesłanki uprawniające do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu przez nauczycieli akademickich. Konstytucja dla Nauki docenia rolę nauczycieli akademickich – to oni bowiem kształcąc studentów, zapewniają gospodarce i rynkowi pracy najlepsze kadry. Dlatego też Konstytucja dla Nauki oprócz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu i zwiększenia wysokości wynagrodzeń nauczycieli akademickich poszerza ich możliwości zawodowe, tworząc nową ścieżkę kariery przeznaczoną specjalnie dla dydaktyków.

50% kosztów uzyskania przychodu dla nauczycieli akademickich ‒ jednolite zasady

Wśród przepisów wprowadzanych przez obowiązującą od 1 października 2018 r. Konstytucję dla Nauki znalazły się szczegółowe regulacje dotyczące twórczego charakteru działalności nauczycieli akademickich i bezpośrednio z nim związanej wysokości kosztów uzyskania przychodu.

‒ Regulacja jest odpowiedzią na oczekiwania środowiska akademickiego, które postulowało wprowadzenie jednolitej wykładni dotyczącej zakresu czynności nauczyciela akademickiego ‒ podkreślił Jarosław Gowin w liście do prof. dr hab. Teresy Czerwińskiej, ministra finansów, przekazując interpretację przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodu.

Praca nauczycieli akademickich jest działalnością twórczą

Wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ‒ stanowi Konstytucja dla Nauki i tym samym reguluje kwestię odliczania przez nauczycieli akademickich 50% kosztów uzyskania przychodu. Pojawiło się jednak wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zakresu czynności nauczyciela akademickiego, które mogą być uznane za działalność twórczą. Uściślając zatem, informujemy, że całość obowiązków wykonywanych przez nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy stanowi pracę o charakterze twórczym (dzieło).

Nauczyciele akademiccy odpowiadają za kształcenie i wychowywanie studentów, uczestniczenie w kształceniu doktorantów, prowadzenie działalności naukowej oraz uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz  uczelni. W związku z tym całość ich wynagrodzenia jest wynagrodzeniem za pracę o charakterze twórczym, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń czy prowadzenia ewidencji dotyczącej ilości i wartości utworów wykonanych w ramach umowy o pracę.

źródło: Biuletyn MNiSW

Pismo MNiSW – zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu