Prawo budowlane i proces inwestycyjny


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Studia podyplomowe Prawo budowlane i proces inwestycyjny mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praktyki formalno-prawnej przygotowywania inwestycji, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego i inwestycyjnego, metod rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, problematyki ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, a także kontroli procesu inwestycyjnego.

Dodatkowym atutem studiów jest pozyskanie przez jego uczestników umiejętności z zakresu obsługi prawnej podmiotów inwestycyjnych. Dzięki praktycznej stronie programu kształcenia z zakresu sporządzania dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym (zagadnień dotyczących m.in. projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę, umów o roboty budowlane, dzienniku budowy, projektu podwykonawczego) uczestnicy otrzymują wiedzę niezbędną do skutecznego rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami procesu budowlano-inwestycyjnego.

Studia podyplomowe pn. Prawo budowlane i proces inwestycyjny skierowane są do:

 • absolwentów studiów co najmniej pierwszego stopnia, zainteresowanych tematyką prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego,
 • osób zatrudnionych w instytucjach publicznych oraz podmiotów sektora prywatnego współdziałających z samorządami lokalnymi na gruncie prawa publicznego,
 • osób związanych z branżą budowlaną i inwestorską (na poziomie przygotowywania inwestycji pod względem formalno-prawnym).

Absolwent studiów podyplomowych:

 • otrzyma niezbędną wiedzę specjalistyczną z zakresu: prawa budowlanego i procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem praktyki formalno-prawnej przygotowywania inwestycji, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego i inwestycyjnego, metod rozstrzygania sporów pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, problematyki ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, a także kontroli procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania sporów pomiędzy uczestnikami procesu budowlano-inwestycyjnego.
 • zdobędzie praktyczne umiejętności z zakresu obsługi prawnej podmiotów inwestycyjnych, tj. sporządzania dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym (projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, umowy o roboty budowlane, dziennik budowy, projekt powykonawczy).

Czas trwania studiów podyplomowych: 2 semestry (łączna liczba godzin: 180)

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące moduły tematyczne:

 1. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 2. Pozwolenie na budowę. Zgłoszenie robót budowlanych. Oddanie do użytku obiektów budowlanych.
 3. Ekonomiczne aspekty procesu inwestycyjnego
 4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 6. Planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego
 7. Uprawnienia budowlane
 8. Warunki techniczne budynków i ich usytuowania
 9. Prawo ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym
 10. Decyzje środowiskowe
 11. Proces inwestycyjno-budowlany wobec ustawy o odnawialnych źródłach energii
 12. Proces inwestycyjno-budowlany a prawo energetyczne
 13. Proces budowlany wobec ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
 14. Prawo nieruchomości, prawo geodezyjne i kartograficzne
 15. Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego
 16. Postanowienia i pisma z zakresu prawa budowlanego
 17. Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości
 18. Samowola budowlana, rozgraniczanie nieruchomości
 19. Inwestycje w zakresie dróg publicznych
 20. Istota umowy o roboty budowlane. Rękojmia i gwarancja.
 21. Standardy w zakresie kontraktów budowlanych na wykonanie inwestycji.
 22. Informacja o nieruchomości: ewidencja gruntów i budynków oraz księgi wieczyste.

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11,  74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

 • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25