Program płatnych praktyk zawodowych – Rekrutacja studentów, nauczycieli akademickich oraz instytucji


fundusze-europejskie-unia-europejska-logo

Uwaga, Studenci! Rusza rekrutacja w ramach II tury Projektu pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Zapraszamy do udziału w projekcie, w którym studenci PWSZ AS w Wałbrzychu będą mogli uczestniczyć w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych.

W II turze praktyk zawodowych mogą wziąć udział studenci spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów
(zał. 1), kierunków studiów o profilu praktycznym w pełnym cyklu kształcenia:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 12 studentów,
 • Filologia (Filologia angielska) – 14 studentów,
 • Kosmetologia – 5 studentów,
 • Techniki dentystyczne – 4 studentów.

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2) należy złożyć osobiście w kopercie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (pokój 25) u mgr Mirosławy Nikodemskiej w nieprzekraczalnym terminie do 19 września 2017 roku, do godz. 15.00.  

Regulamin rekrutacji studentów

Wniosek rekrutacyjny dla studentów

REKRUTACJA uczelnianych opiekunów pilotażowych praktyk zawodowych

I nabór, II tura

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ogłasza rekrutację uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powyższe ogłoszenie dotyczy uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych drugiej tury, którymi  mogą być nauczyciele akademiccy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (zał. 1).

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie II tury odpowiednio wynosi:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 12 studentów,
 • Filologia (Filologia angielska) – 14 studentów,
 • Kosmetologia – 5 studentów,
 • Techniki dentystyczne – 4 studentów.

UWAGA: istnieje możliwość zmniejszenia/zwiększenia liczby miejsc rekrutacyjnych na wskazanych kierunkach po otrzymaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wówczas ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca).

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2) należy złożyć osobiście w kopercie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (pokój 25) u mgr Mirosławy Nikodemskiej w nieprzekraczalnym terminie do 26 września 2017 roku, do godz. 15.00.  

 

Regulamin, uczelniani opiekunowie

Wniosek, uczelniani opiekunowie

Ogłoszenie o naborze: http://bip.pwsz.com.pl/

Ogłoszenie o naborze Instytucji do Projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” (II tura)

Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone  w art. 138g, ust. 1, pkt. 1 tj. poniżej 750 000 euro, dla których zastosowanie mają przepisy art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017. Poz.1579).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (PWSZ im. Angelusa Silesiusa) w Wałbrzychu ogłasza rekrutację Instytucji, zainteresowanych przyjęciem studentów naszej uczelni  na pilotażowe praktyki zawodowe w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W II Turze praktyk zawodowych udział mogą wziąć Instytucje, spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru Instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu  (zał. 1).

Niniejszy projekt praktyk zawodowych obejmuje studentów PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, kierunków o profilu praktycznym w całym cyklu kształcenia, a planowaną liczbę studentów, biorących udział w Projekcie, podano niżej:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – 12 studentów,
 • Filologia (Filologia angielska) – 14 studentów,
 • Kosmetologia – 5 studentów
 • Techniki dentystyczne – 4 studentów.

UWAGA: istnieje możliwość zmniejszenia/zwiększenia liczby miejsc rekrutacyjnych na wskazanych kierunkach po otrzymaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wówczas ogłoszona zostanie rekrutacja uzupełniająca).

Wniosek o udział w projekcie (zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć osobiście w kopercie w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich, w Biurze Karier (ul. Zamkowa 4, pokój 25, mgr Mirosława Nikodemska) lub przesłać pocztą tradycyjną (PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul. Zamkowa 4, 58-305 Wałbrzych, z dopiskiem: Projekt praktyk zawodowych)  w terminie do  2 października 2017 roku, do godziny 15.00.

W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. UWAGA:  wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie, tj. do 2 października 2017 r.,  nie będzie podlegał rozpatrzeniu.  Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 02 października 2017 roku o godz. 15.10 w siedzibie PWSZ AS w sali nr 110.

 

Regulamin pracodawcy

Wniosek, pracodawcy

Ogłoszenie o naborze: http://bip.pwsz.com.pl/