Przygotowanie pedagogiczne


Uwaga!
Rekrutacja została przedłużona do dnia 19 października 2018 r.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli różne kierunki studiów i nie posiadają przygotowania pedagogicznego, to znaczy nie odbyli w trakcie studiów wymaganej liczby zajęć m.in. z przedmiotów: pedagogika, psychologia, metodyka (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela – Dz. U. z 2012 r., poz. 131).

Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii, pedagogiki metodyki kształcenia oraz kompetencje metodyczne i organizacyjne do pracy z uczniami, poznają istotę prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwzględnieniem różnorodnych form organizacyjnych procesu kształcenia.

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (łączna liczba godzin: 270 godz. + 150 godz. praktyk)

Program studiów zakłada wyposażenie słuchaczy w umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkole z uczniami różnych szczebli kształcenia z uwzględnieniem różnorodnych form metodyczno-organizacyjnych procesu kształcenia.

Program studiów obejmuje, takie przedmioty jak: pedagogika, teoretyczne podstawy wychowania, psychologia, emisja głosu, dydaktyka ogólna, dydaktyka przedmiotowa, technologie informacyjne, BHP w placówkach oświatowych, wybrane nurty i teorie w edukacji, seminarium dyplomowe, praktyka pedagogiczna.

Opłata: 1.200 zł/semestr (formy płatności: jednorazowo za cały rok, semestralnie lub 2 raty w semestrze)

Uwaga!

SPECJALNA ZNIŻKA DLA ABSOLWENTÓW PWSZ AS – 15%

Więcej informacji:

tel. 74 641-92-11, 74 641-92-24, 74 641-92-03
fax. 74 641-92-02
e-mail: isp@pwsz.com.pl

  • kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe, do pobrania tutaj
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • dwie aktualne fotografie (jednakowe), kolorowe lub czarno-białe o wymiarach 35×45 mm, wykonane zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty należy składać:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 4
58-300 Wałbrzych
parter, pokój nr 25