PWSZ W WAŁBRZYCHU OD 1 PAŹDZIERNIKA 2021 W NOWEJ ODSŁONIE


Już 1 października 2021 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa wkroczy w nowy rok akademicki jako PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA.

Zmiana nazwy uczelni jest wynikiem zaplanowanej koncepcji rozwojowej uczelni na kolejne lata, co znajduje również swoje odzwierciedlenie w strategii rozwoju, w zadaniu kształcenia nowych kadr spoza regionu na rynek wewnętrzny. Uruchamianie nowych kierunków studiów, w tym inżynierskich i magisterskich zmieniło zasadniczo profil PWSZ w Wałbrzychu  i spowodowało, że uczelnia nie ma już wyłącznie charakteru regionalnego, można mówić o charakterze ogólnopolskim.

PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA (PU AS) dąży do spełnienia trzech głównych założeń strategicznych: jakość świadczonych usług dydaktycznych, rozpoznawalność na rynku edukacyjnym w Polsce i na arenie międzynarodowej (poprzez m.in. poszerzenie oferty dydaktycznej w języku angielskim) oraz nawiązywanie bliskich relacji z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Powyższe założenia strategiczne mają umocnić pozycję uczelni wśród innych szkół wyższych oraz spełnić oczekiwania studentów, tym bardziej,  że zintensyfikowana współpraca z otoczeniem gospodarczym łączy się ze znacznymi korzyściami dla studentów – daje możliwość m. in. realizacji praktyk, udział w warsztatach specjalistycznych, wizyty studyjne, jak również spotkania, mające na celu wskazanie ścieżek przedsiębiorczości dla młodych ludzi.

Mając na uwadze zmiany strategiczne w rozwoju,  uczelnia  skorzystała więc z możliwości zmiany swojej nazwy wskazanej w art. 35, ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 I 619).

Warto podkreślić, że z prawa tego skorzystało dotychczas ponad 15 uczelni (dawnych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych).

Zmiana nazwy uczelni została poparta wolą jej Senatu, wyrażoną w uchwale nr 57/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zmiany nazwy Uczelni, jak również pozytywną opinią Samorządu Studenckiego.

Nowa nazwa PAŃSTWOWA UCZELNIA ANGELUSA SILESIUSA (PU AS) pozwoli na dalsze, innowacyjne podejście do rozwoju uczelni i podkreśli jej dbałość o wysoki poziom kształcenia oraz ogólnokrajowy charakter.