Rekrutacja dla cudzoziemców


Studia I stopniaStudia II stopnia

ZASADY PRZYJĘCIA NA STUDIA CUDZOZIEMCÓW

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na warunkach określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Osoby te mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego. Decyzje w tej sprawie podejmuje Międzyinstytutowa Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kandydaci podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, poza dokumentami określonymi w § 11 (dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego), zobowiązani są dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w art. 43 ust. 2, ust. 5 lub ust. 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,

5) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

6) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 1. W stosunku do pozostałych cudzoziemców, niewymienionych w ust. 2, stosuje się przepisy aktualnie obowiązującego rozporządzenia w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

 

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku

Forma studiów

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

1. Administracja

X

X

2. Architektura wnętrz

X

X

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

X

X

4. Filologia

X

X

5. Kosmetologia

X

X

6. Logistyka

X

X

7. Pedagogika

X

X

8. Pielęgniarstwo

X

9. Techniki dentystyczne

X

X

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Rekrutacja na kierunek filologia odbywa się na specjalności:
  – filologia angielska (studia stacjonarne, studia niestacjonarne),
  – filologia niemiecka (studia stacjonarne),
  – filologia hiszpańska (studia stacjonarne).
 • Zastrzega się możliwość nieogłoszenia naboru na dany kierunek, stopień lub formę studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 zostanie przeprowadzona na następujące kierunki:

Lp. Nazwa kierunku Forma studiów
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
1. Administracja X X
2. Logistyka X X

 

 

Studia I stopniaStudia II stopnia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia pierwszego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,

5) dodatkowo zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga! Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

Uwaga, w przypadku niepełnoletnich cudzoziemców wymagane jest złożenie oświadczenia rodzica / opiekuna prawnego – zgody na podjęcie studiów i podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów pierwszego stopnia:
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego cudzoziemca


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,

5) dodatkowo na kierunkach: administracja, architektura wnętrz, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia angielska, kosmetologia, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo i techniki dentystyczne – zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

6) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w art. 43 ust. 2, ust. 5 lub ust. 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym*)

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

 

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

Zagraniczne świadectwa dojrzałości legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Dokumenty dotyczące wykształcenia, wydane poza granicami Polski są uznawane w kraju na podstawie umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia lub na drodze nostryfikacji. Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać.

Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub, jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce – kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której będzie składany dokument podlegający nostryfikacji. Dla osób podejmujących studia w PWSZ w Wałbrzychu właściwy będzie Kurator Oświaty w Wrocławiu

 

*) Art. 43 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

ust. 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

1a) (uchylony);

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573);

6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

ust.5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

ust. 5a. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do PWSZ AS w Wałbrzychu na studia drugiego stopnia w terminie określonym w ogłoszeniu powinien złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (ul. Zamkowa 4, Wałbrzych) następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (oryginał do wglądu uczelni),

3) kopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu uczelni) – dotyczy absolwentów, którzy ukończyli studia w latach, w których był on wydawany, a w przypadku pozostałych studentów wypis z indeksu,

4) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

5) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

 • Złożenie zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, iż występują przeciwwskazania do podjęcia studiów na wybranym kierunku lub kierunku i specjalności stanowi podstawę niedopuszczenia do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wnosi opłatę ustaloną przez Rektora. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku przyjęcia na studia.
 • Uczelnia może zażądać od kandydata przedłożenia dowodu wniesionej opłaty.

Uwaga!Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.


Cudzoziemcy podejmujący studia pierwszego stopnia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (tj. posiadający Kartę Polaka) zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

1) kwestionariusz kandydata według wzoru określonego przez uczelnię,

2) kopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu uczelni),

3) jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, a ponadto obowiązkowo należy umieścić zdjęcie w wersji elektronicznej (20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300dpi) na portalu rekrutacyjnym uczelni, zgodnie z zamieszczonymi wymogami,

4) kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,

5) dodatkowo na kierunkach: administracja, architektura wnętrz, bezpieczeństwo i higiena pracy, filologia angielska, kosmetologia, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo i techniki dentystyczne – zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie dostępne w uczelni).

6) dowód opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia w wysokości 85 PLN

Ważna informacja: dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego

Ponadto cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w art. 43 ust. 2, ust. 5 lub ust. 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym*)

2) potwierdzenie ekwiwalencji zagranicznego świadectwa z polskim świadectwem,

3) w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia – przedłożenia dyplomu ukończenia studiów zgodnie z wymogami określonymi w art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

4) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

5) polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek lub formę studiów zobowiązany jest do złożenia każdorazowo odrębnego kompletu dokumentów oraz dokonania wymaganej opłaty.

 

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

Zagraniczne świadectwa dojrzałości legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Dokumenty dotyczące wykształcenia, wydane poza granicami Polski są uznawane w kraju na podstawie umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia lub na drodze nostryfikacji. Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać.

Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub, jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce – kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której będzie składany dokument podlegający nostryfikacji. Dla osób podejmujących studia w PWSZ w Wałbrzychu właściwy będzie Kurator Oświaty w Wrocławiu

 

*) Art. 43 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym

ust. 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

1a) (uchylony);

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573);

6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

ust.5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

ust. 5a. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019:

1) 01.06.2018-15.07.2018 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów,

2) 16.07.2018 – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz

3) do 20.07.2018 – przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

4) 23.07.2018-24.07.2018 – przygotowanie list osób przyjętych i nieprzyjętych,

5) 27.07.2018 – ogłoszenie wyników.

 

W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na poszczególnych kierunkach rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca:

1) 27.07.2018-21.09.2018 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów (online),

2) 24.09.2018 – ocena predyspozycji zawodowych dla kandydatów na studia na kierunku Architektura wnętrz (godz. 11.00, studio Aquarium, budynek B)

3) do 24.09.2018 – przyjmowanie od kandydatów dokumentów (pok. 25, budynek A)

4) 26.09.2018 – ogłoszenie wyników (system OMNIS)

 

Terminy rekrutacji na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019 (Logistyka – studia II stopnia):

1) 14.01.2019-12.02.2019 – obowiązkowa elektroniczna rejestracja kandydatów,

2) do 13.02.2019 – przyjmowanie od kandydatów dokumentów,

3) 14.02.2019 – ogłoszenie wyników.

OPŁATY SEMESTRALNE ZA USŁUGI EDUKACYJNE

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PWSZ nr 21/2018 z dnia 25 maja 2018 r. opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 (za jeden semestr) ustala się w następującej wysokości:

Kierunek Opłata semestralna za usługi edukacyjne
I rok 

– studia stacjonarne

I rok 

– studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia
Administracja 1800,00 zł 1400,00 zł
Architektura wnętrz 1800,00 zł 1400,00 zł
Bezpieczeństwo i higiena pracy 1800,00 zł 1400,00 zł
Filologia (angielska) 1800,00 zł 1300,00 zł
Kosmetologia 2000,00 zł 1500,00 zł
Logistyka 1800,00 zł 1400,00 zł
Pedagogika 1800,00 zł 1300,00 zł
Pielęgniarstwo 3800,00 zł
Techniki dentystyczne 3800,00 zł 3800,00 zł
Studia drugiego stopnia
Administracja 1800,00 zł 1400,00 zł
Logistyka 1800,00 zł 1400,00 zł

Student wnosi opłatę za zajęcia dydaktyczne, o której mowa w § 1 w całości w następujących terminach:

1) za semestr zimowy – do 28 września 2018 r.,

2) za semestr letni – do 15 lutego 2019 r.

Student otrzymuje indywidualny numer rachunku bankowego, umożliwiający jego identyfikację w systemie finansowo-księgowym Uczelni. O indywidualnym numerze rachunku bankowego student zostaje poinformowany pisemnie.

W uzasadnionych przypadkach rektor na pisemny wniosek studenta może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłat w ratach.

 

OPŁATY DODATKOWE

 

 • Opłata rekrutacyjna
  – 85 zł należy wpłacić na konto Uczelni:
  Bank Alior Bank 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393

 

 • Opłaty za powtarzanie przedmiotów
 1. Opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce za rok akademicki 2018/2019 ustala się w zależności od oszacowanej dla danego (jednego) przedmiotu liczby punktów ECTS (zgodnie z obowiązującym planem studiów w danym roku akademickim), tj.:
Liczba punktów ECTS

(przyznana dla jednego przedmiotu)

Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć
do 2 punktów ECTS 150,00 zł
3-4 punkty ECTS 200,00 zł
5-9 punktów ECTS 300,00 zł
10 i powyżej punktów ECTS 400,00 zł
 1. W sytuacji, gdy student powtarza więcej niż jeden przedmiot kwotę określoną powyżej sumuje się za poszczególne przedmioty.
 2. Ustala się następujące terminy wnoszenia opłat za powtarzanie określonych zajęć (powtarzanie przedmiotu/przedmiotów) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych:
  a) za semestr zimowy – do 28 września 2018 r.,
  b) za semestr letni – do 15 lutego 2019 r.
 3. Wpłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce student dokonuje na rachunek bankowy Uczelni: Alior Bank, 98 2490 0005 0000 4600 8764 0393.

Dodatkowe informacje:
tel. 74 641 92 03
tel. 74 641 92 04
tel. 74 641 92 24
tel. 74 641 92 05

email:  rekrutacja@pwsz.com.pl