Rekrutacja do projektu dla osób z niepełnosprawnością – aktywizacja zawodowa


Ogłoszenie o naborze uczestników projektu

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu: „Doradztwo + szkolenia + staż = PRACA. Aktywizacja zawodowa absolwentów z niepełnosprawnością” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z całej Polski, spełniające następujące kryteria:

  • posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
  • posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). W przypadku osób z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności wsparcie oferowane jest wyłącznie w zakresie: przeprowadzenia diagnozy sytuacji uczestnika projektu obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości uczestnika;
  • będące absolwentem lub realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku i nie nie biorące w tym samym czasie udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON mających na celu aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

Od grudnia 2018 roku rozpoczęliśmy rekrutację do projektu, którego głównym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź studentów ostatniego roku. Uczestnikom projektu zapewniamy dopasowane do profilu szkolenia kursy specjalistyczne i zawodowe oraz możliwość zdobycia licencji i uprawnień zawodowych.

W ramach projektu odbędą się warsztaty z zakładania własnej działalności gospodarczej, spotkania z pracodawcami, wizyty studyjne w wybranych firmach (job shadowing) i warsztaty z autoprezentacji.

 Zapewniamy indywidualne wsparcie trenera pracy, płatne starze aktywizujące oraz dodatki motywacyjne i szkoleniowe.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie wymaganych dokumentów, tj.:

– formularz rekrutacyjny

– deklaracja uczestnictwa w projekcie

– klauzula RODO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie można pobrać ze strony www.kson.pl lub otrzymać w Biurze projektu. Dokumenty należy składać:

– osobiście w Biurze projektu: Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, ul. Os. Robotnicze 47a, 58-506 Jelenia Góra;

– pocztą/kurierem na adres jak wyżej;

– drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: koordynator@kson.pl;

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w terminie do 20 stycznia 2018r. do godz. 15.00  r.

W przypadku zgłoszeń składanych drogą pocztową decyduje data wpływu do Biura projektu. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: info@kson.pl lub telefoniczny 794-964-456  z Panią Anną Daskalakis – specjalistą ds rekrutacji i promocji (codziennie w godz. 10.00-15.00).