Rekrutacja zimowa


Uwaga absolwenci studiów inżynierskich! Ostatnie dni na rekrutację! Zapraszamy do kontynuowania kształcenia na 3-semestralnych studiach magisterskich na kierunku LOGISTYKA (profil praktyczny). Zajęcia rozpoczną się już w lutym 2018 r.
Studia stacjonarne – bezpłatne!
Studia niestacjonarne – 1100 zł/semestr!
Rekrutacja trwa do 12 lutego br.
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 074 641 92 03, 641 92 04 lub email: rekrutacja@pwsz.com

 Rekrutacja online: https://www.rekrutacja.pwsz.com.pl

GŁÓWNYM CELEM KSZTAŁCENIA na kierunku Logistyka  jest przygotowanie studentów do rozwiązywania złożonych i nietypowych zadań inżynierskich, związanych z podejmowaniem decyzji logistycznych. Studenci w procesie edukacyjnym  przygotowywani są również do pozatechnicznej działalności inżynierskiej.

WYMAGANIA WSTĘPNE dla kandydatów na studia: ukończenie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich (ZAPRASZAMY INŻYNIERÓW – absolwentów różnych kierunków)
PROGRAM STUDIÓW w skrócie:
 1. Liczba semestrów i liczba pkt. ECTS niezbędna do uzyskania kwalifikacji: semestry, 90 pkt. ECTS.
 2. Wymiar i zasady odbywania praktyk zawodowych: ogółem12 tygodni (360 godz.), łącznie 18 pkt ECTS: po 1 semestrze praktyka ciągła (30h x 4 tygodnie) – 6 pkt. ECTS, po 2 semestrze praktyka ciągła (30h x 4 tygodnie), w trakcie 3 semestru praktyka (30h x 4 tygodnie).
 3. Lektorat z języka angielskiego: obligatoryjny język angielski w branży TSL (6 pkt. ECTS)
Absolwent studiów:
 • posiada wielodyscyplinarną, podstawową wiedzę z zakresu nauk technicznych (informatyki, transportu, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn) oraz społecznych, głównie prawno-ekonomicznych (prawa, finansów, nauk o zarządzaniu), będących podstawą tworzenia sprawnych systemów logistycznych we współczesnych przedsiębiorstwach;
 • rozwiązuje złożone, w tym nietypowe problemy logistyczne, wykorzystując nie tylko poznane metody i techniki inżynierskie, ale także tworząc swoje własne, oryginalne sposoby rozwiązywania tych problemów;
 • stosuje odpowiednie techniki informacyjno-komunikacyjne do realizacji złożonych zadań w zakresie logistyki;
 • planuje i przeprowadza pomiary oraz symulacje komputerowe dotyczące optymalizacji procesów i systemów logistycznych;
 • projektuje złożone systemy i procesy logistyczne;
 • jest kreatywny i ma świadomość konieczności ustawicznego kształcenia zawodowego;
 • rozumie konsekwencje podejmowanych decyzji w obszarze działalności inżynierskiej – logistycznej (w tym ekonomiczne, prawne oraz etyczne).
Typowe miejsca pracy absolwentów:
Po zakończeniu cyklu kształcenia absolwenci będą mieli możliwość podjęcia pracy w:
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, w charakterze specjalisty działu logistyki zajmującego się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów oraz logistyczną obsługą klientów;
 • firmach logistycznych obsługujących przewozy towarów;
 • hurtowniach i różnego typu przedsiębiorstwach handlowych, jako koordynatorzy przepływu towarów – od producenta na rynek;
 • dużych sieciach handlowych, jako kierownicy działów logistyki, zarządzający zamówieniami, transportem, magazynowaniem, zapasami;
 • magazynach regionalnych i centralnych, centralach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych, jako zarządzający tymi podmiotami;
 • firmach turystycznych, organizacjach non profit (np. szpitalach), jako menedżerowie odpowiedzialni za zaopatrzenie, przepływy surowców, materiałów, informacji, wyrobów gotowych itp.;
 • organizacjach samorządowych różnego szczebla, jako zarządzający logistyką w mieście, zajmujący się ustalaniem tras komunikacji publicznej, zaopatrzeniem i obsługą logistyczną miasta oraz systemami szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców;
 • firmach konsultingowych, jako projektanci systemów logistycznych i systemów informacji logistycznej oraz projektanci infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach, miastach, gminach, jako koordynatorzy działań logistycznych w łańcuchach dostaw towarów, analitycy kosztów logistyki;
 • jako przedsiębiorcy prowadzący własne firmy usługowe, logistyczne, transportowe, hurtownie, sklepy itp.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH INŻYNIERÓW